Zbawiciela „niestarte ślady” i świadkowie obecności Jezusa w dramacie Maria Magdalena autorstwa Krystyna Ostrowskiego

Józefa Kunicka-Synowiec

Abstrakt

Tekst jest próbą przyjrzenia się śladom obecności Jezusa w dramacie biblijnym Maria Magdalena. Zwrócono uwagę zwłaszcza na relację apostoła Jana, który był bezpośrednim świadkiem działalności Mistrza z Nazaretu na przykład podczas uciszenia burzy na jeziorze Genezaret. W słowach bohaterów Ostrowskiego można odnaleźć teologiczną głębię. Chrystus to nie tylko Zbawiciel, Mesjasz, dawca światła, cudotwórca, uzdrowiciel, ale także ten, który umie przemawiać do tłumu, zjednywać sobie ludzi, a na wieść o śmierci Łazarza rzewnie płacze. Inaczej na Jezusa spoglądają jego główni przeciwnicy, którzy nie kryją swej niechęci do proroka z Nazaretu. Wyrażając swój krytycyzm, jednocześnie zaświadczają o czynach Chrystusa, stają się jego świadkami.
Ostrowski przetwarza biblijne motywy, w większym stopniu je dramatyzuje i sięga do romantycznego obrazowania, nierzadko także obniża patetyczny, wzniosły ton chociażby poprzez ironię. Odchodzi od kanonicznego ujęcia Jana jako człowieka porywczego, ale przy tym pokazuje, jak wspomniany apostoł żyje prawdą o Bogu. W scenie rozgrywającej się tuż przed ukrzyżowaniem dramaturg wprowadza list Jezusa do Judasza, a więc odwołuje się do tradycji apokryficznej. Zgodnie z duchem epoki bezkolizyjnie łączy różnorodne elementy, w rezultacie jednak tworzy chrześcijańską wizję świata.

References

Barreau J.C., Ewangelia św. Jana [w:] Ewangelia dla każdego z nas, Warszawa 1973.

Bartnik Cz. S., Chrystus – Syn Boga Żywego, Lublin 2000.

Bednarz M., Pisma św. Jana, Tarnów 1994.

Bosak P.Cz., Postacie Nowego Testamentu. Słownik-konkordancja, Poznań–Pelpin 1996.

Brown R.E., The Gospel According to St. John, t. 1, New York, Doubleday 1966.

Egzegeza Ewangelii św. Jana: kluczowe teksty i tematy teologiczne, red. F. Gryglewicz, Lublin 1992.

Gądecki S., Ewangelia św. Jana [w:] Wstęp do pism Janowych, Gniezno 1991.

Gryglewicz F., Duchowy charakter Ewangelii św. Jana, Poznań 1969.

Gryglewicz F., Jezusowe przemówienia w czwartej Ewangelii, Kraków 1986.

Gryglewicz F., Teologia św. Jana Ewangelisty [w:] Teologia Dziejów Apostolskich, Listów Katolickich i Pism św. Jana Ewangelisty, Lublin 1986.

Gryglewicz F., Życie chrześcijańskie w ujęciu św. Jana Ewangelisty, Katowice 1984.

Gutowski W., Literatura wobec sacrum. Wątpliwości i propozycje [w:] tegoż, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze XX wieku, Toruń 1994.

Harrington W.J., Klucz do Biblii, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1995.

Kieffer R., Le monde symbolique de saint Jean, Paris 1989.

Kunicka-Synowiec J., Nawrócona jawnogrzesznica oraz przeniewierca – Maria Magdalena i Judasz w dramacie biblijnym Krystyna Ostrowskiego, „Konteksty Kultury” 2013, nr 10.

Léon-Dufour X., Spécificité symbolique du langage de Jean [w:] La communauté johannique et son histoire, red. J.-D. Kaestli, J.M. Poffet, J. Zumstein, Genève 1990.

Maciejewski M., Biblie romantyków [w:] Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu, red. D. Zamącińska, M. Maciejewski, Lublin 1995.

Markiewicz Z., Sivert T., Krystyn Ostrowski [w:] tychże, Melpomena polska na paryskim bruku. Teatralia polskie we Francji w XX wieku, Warszawa 1973.

Mędala S., Chrystologia Ewangelii św. Jana, Kraków 2001.

Ostrowski K., Maria-Magdalena, czyli rozpacz i nadzieja. Tragedia w trzech aktach [w:] tegoż, Dzieła polskie. Dramata i komedie. Ulotne jamby – nowe fraszki – dodatek. (Wydanie zupełne), Paryż 1876, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=5048&from=FBC, dostęp: 27.07.2013.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tłum. J. Wujek, Lublin 1962.

Ratzinger J., Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Cz. 1, Kraków 2007.

Sikora A.R., „Zobaczył i uwierzył” (J 20, 8): droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy teologicznej, Poznań 2012.

Szymanek E., Myśl teologiczna św. Jana [w:] Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line