Pycha Zuzanny Ginczanki – doświadczenia dojrzewania

Karolina Koprowska

Abstrakt

Pycha by Zuzanna Ginczanka – the experiences of adolescence

The article is an interpretation sketchof one poem by Zuzanna Ginczanka, a Polish poet of Jewish ancestry. The analyzed poem Pycha [Pride] may be considered representative for the early, pre-war output of Ginczanka, excellently exemplifying her evolution towards literary maturity, originality and literary consciousness. The sketch mainly presents the diversity of literary strategies used by the poet to show many dimensions of the experience of adolescence. 

Streszczenie

Artykuł stanowi szkic interpretacyjny jednego utworu Zuzanny Ginczanki, polskiej poetki żydowskiego pochodzenia. Analizowany wiersz Pycha można uznać za reprezentatywny dla wczesnej i zarazem przedwojennej twórczości Ginczanki, który doskonale obrazuje jej ewolucję ku pisarskiej dojrzałości, oryginalności i świadomości literackiej. Szkic prezentuje przede wszystkim różnorodność strategii pisarskich wykorzystanych przez poetkę do ukazania wielu wymiarów doświadczenia dojrzewania. 

Słowa kluczowe: Zuzanna Ginczanka, dwudziestolecie międzywojenne, Pycha, dojrzewanie
References

Literatura podmiotu:
Ginczanka Z., Drogi [w:] I. Kiec, Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość, Poznań 1994.
Ginczanka Z., Pycha [w:] tejże, Udźwignąć własne szczęście, Poznań 1991.

Literatura przedmiotu:
Araszkiewicz A., Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, Warszawa 2001.
Dąbrowski T., Na marginesie [posłowie do:] Z. Ginczanka, Wniebowstąpienie ziemi, Wrocław 2014.
Głowiński M., O liryce i satyrze Zuzanny Ginczanki, „Twórczość” 1955, nr 8.
Kiec I., Wstęp [do:] Z. Ginczanka, Udźwignąć własne szczęście, Poznań 1991.
Kiec I., Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość, Poznań 1994.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line