„bo ciągle jeszcze potrafię rozsypać cię i pozbierać”. O poezji Romana Honeta

Urszula Honek

Abstrakt

The article “(…) for I am still able to scatter and collect myself”. On the poetry of Roman Honet is not a compilation of texts written so far on the output of the author of piąte królestwo. Neither is it an attempt at general analysis of his poetry. In this poetry, a significant motif (since the collection „serce”) is loss – it is a point of departure to take up considerations and show how it functions in the poetry of Roman Honet. The author of the sketch focuses mainly on three poem collections: „serce”, baw się… and piąte królestwo. These are author interpretations.

Streszczenie:

Artykuł „(…) bo ciągle jeszcze potrafię rozsypać się i pozbierać”. O poezji Romana Honeta nie jest kompilacją tekstów, które dotychczas powstały o twórczości autora piątego królestwa. Nie jest również próbą ogólnej analizy jego poezji. W owej poezji znaczący jest (począwszy od tomu „serce”) motyw utraty – stanowi on punkt wyjścia do podjęcia rozważań i ukazania, w jaki sposób funkcjonuje w twórczości Romana Honeta. Autorka szkicu skupia się głównie na trzech tomach: „sercu”, baw się… oraz piątym królestwie. Są to autorskie interpretacje.

Słowa kluczowe: Roman Honet, utrata, melancholia, śmierć, dzieciństwo
References

Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 1996.

Cioran E., Na szczytach rozpaczy, tłum. i wstęp I. Kania, Kraków 1992.

Friedrich H., Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, tłum. i wstęp E. Feliksiak, Warszawa 1978.

Honet R., alicja, Łódź 1996.

Honet R., baw się i kilka innych wierszy o rzeczach ważnych, Wrocław 2009.

Honet R., moja, Wrocław 2008.

Honet R., piąte królestwo, Wrocław 2011.

Honet R., Pójdziesz synu do piekła…, Kraków 1998.

Honet R., „serce”, Kraków 2002.

Kristeva J.,Czarne słońce. Depresja i melancholia, tłum. M.P. Markowski, R. Ryziński, Kraków 2007.

Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989–2009, red. P. Śliwiński, Poznań 2011.

Świeściak A., Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Kraków 2010.

Świeściak A., Zabawy Honeta, „FA-art” 2008, nr 4 (74).

Wiechert E., Baśnie, wybór i tłum. T. Ostojski, Olsztyn 1983.

Wiechert E., Lasy i ludzie, Olsztyn 1976.

Wiechert E., Pani majorowa, tłum. E. Martuszewski, Olsztyn 1977.

Artykuły/rozmowy dostępne w internecie

Czekański G., Honet R., Milczenie, powrót, śmierć, dzieciństwo, http://portliteracki.pl/przystan/teksty/milczenie-powrot-smierc-dziecinstwo/, dostęp: 20.02.2013.

Honek U., Roman Honet, „Piąte królestwo”, http://www.dwutygodnik.com/artykul/3424-roman-ho- net-piate-krolestwo.html, dostęp: 15.05.2013.

Stala M., Nocna alchemia, http://tygodnik.onet.pl/1.14198,druk.html, dostęp: 20.02.2013.

Wojtyła K., Honet R., To ja posadziłem palmy i wybrałem małpy, http://portliteracki.pl/przystan/tek- sty/to-ja-posadzilem-palmy-i-wybralem-malpy/, dostęp: 3.01.2015.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line