Marcin Świetlicki, czyli literatura jako forma nieistnienia

Tomasz Kunz

Abstrakt

In my article, I attempt to analyze the philosophical and artistic premises of the autobiographical project realized in the poetry of Marcin Świetlicki. I try to show that this project leads to negation of the need of existence, both in the order of a work and in the order of existence, of a distinct form of subjective identity, typical for the modern culture of presence. The subject of my interest is a peculiar kind of lyrical autobiographical narrative which I analyze referencing, among others, the concept of authenticity understood in the context of de Man’s approach to irony. In the final part of the article, I suggest a possible direction of considerations concerning the eponymous phenomenon of nonexistence as a negative, “phantom” form of presence that escapes presentation

Słowa kluczowe: Marcin Świetlicki, podmiotowość, ironia, autentyczność, negatywność
References

Derrida J., Wiara i wiedza, tłum. P. Mrówczyński [w:] J. Derrida, G. Vattimo i in., Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Jacquesa Derridę i Gianniego Vattimo…, tłum. M. Kowalska i in., Warszawa 1999.

Fazan J., Całkiem anonimowa historia – tu nikogo nie ma… [w:] Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2011.

Jarzębski J., Literatura jako forma istnienia [w:] J. Jarzębski, Podglądanie Gombrowicza, Kraków 2000.

Jarzębski J., Świetlicki – poetycka biografia i metafizyka [w:] Druga połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. E. Kledzik, J. Roszak, Poznań b.d.w.

Levinas E., O uciekaniu, tłum. A. Czarnacka, przekład przejrzał, poprawił, posłowiem opatrzył J. Migasiński, Warszawa 2007.

Man de P., Retoryka czasowości, tłum. A. Sosnowski [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007 (pierwodruk w: „Literatura na Świecie” 1999, nr 10–11).

Nycz R., Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności [w:] R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001.

Orska J., Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006, Kraków 2006.

Rosner K., Narracja jako struktura rozumienia, „Teksty Drugie” 1999, nr 3.

Stala M., Piosenka niekochanego [w:] M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

Śliwiński P., Wiersze graniczne [w:] P. Śliwiński, Przygody z wolnością, Kraków 2002.

Świetlicki M., Wiersze, Kraków 2011.

Zarębianka Z., Ja wobec ja oraz ja wobec świata. Zanegowane autokreacje w zanegowanym świecie w poezji M. Świetlickiego, „Świat i Słowo” 2008, nr 2 (11).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line