Trylogia Sylwestra Chęcińskiego

Grzegorz Pełczyński

Abstrakt

Sylwester Chęciński is famous polish director. He made three great films: “Sami swoi” (1967), “Nie ma mocnych” (1974), “Kochaj albo rzuć” (1967). This is trilogy about Pawlaks and Karguls, two family from little village from West Poland. Their history is a part of polish history. Films about Pawlaks and Karguls became a polish national myth.

Słowa kluczowe: Sylwester Chęciński, historia Polski, film polski, mit narodowy, komunizm
References

Bibliografia

Bernacki M., Pawlus M., Słownik gatunków literackich, Bielsko-Biała 2005.

Bobowski S., Wstęp, „Studia Filmoznawcze” 2005, t. 26, s. 7–9.

Czarnyszewicz F., Nadberezyńcy, Lublin 1991.

Jackiewicz A., Spór płot graniczny, „Życie Literackie” 1967, nr 41, s. 13.

Jarzębski J., Polsce, czyli wszędzie: szkice polskiej prozie współczesnej, Wars­zawa 1992.

Kolbuszewski J., Kresy, Wrocław b.r.w.

Lenik S., Tożsamość narodowa młodych Polaków, Częstochowa 2002.

Mieletinski E., Poetyka mitu, tłum. J. Dancygier, Warszawa 1981.

Mróz L., Świadomościowe wyznaczniki dystansu etnicznego, „Etnografia Polska” 1979, t. XXIII, z. 2, s. 157–168.

Mularczyk A., Sami swoi 1, Katowice 1993.

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2005.

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1998.

Pełczyński G., Antropologia filmu – doświadczenia polskie [w:] Antropologia wobec fotografii filmu, red. G. Pełczyński, R. Vorbrich, Poznań 2004, s. 69–76.

Posern-Zieliński A., Tradycja etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej, Wrocław 1982.

Samsonowicz H., Mity świadomości historycznej Polaków [w:] Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990, s. 152–161.

Skotarczak D., Obraz społeczeństwa PRL komedii filmowej, Poznań 2004.

Szaruga L., Problem literatury kresowej okresie PRL-u, „Szczecińskie Prace Polonistyczne” 1994, nr 6, s. 23–34.

Szymański M., Polska na filmowo: gdzie kręcono znane filmy seriale, Poznań 2010.

Zarębski K.J., Sylwester Chęciński jedzie do Lubomierza [w:] Historia kina polskiego, red. T. Lubelski, K.J. Zarębski, Warszawa 2007, s. 143–152.

Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej Polsce, Warszawa 2001.

Ziejka F., kręgu mitów polskich, Kraków 1977.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line