Conrad i  Warszawa

Stefan Zabierowski

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja związków angielskiego pisarza  polskiego pochodzenia Josepha Conrada-Korzeniowskiego z Warszawą. Stolica Polski odegrała szczególną rolę w dzieciństwie Conrada. Chłopak towarzyszył rodzicom, organizatorom konspiracji, przed wybuchem powstania w 1863 roku i musiał przeżyć uwięzienie ojca, proces sądowy, a później wraz z zesłanymi rodzicami znalazł się w Wołogdzie. Ówczesny pobyt w Warszawie był dla dziecka traumatycznym doświadczeniem i później znalazł odzwierciedlenie w twórczości. Przedstawione są dwa inne warszawskie pobyty Conrada, wówczas już obywatela brytyjskiego, kapitana marynarki i początkującego pisarza, w latach 1890 i 1893. Całość zamyka prezentacja Warszawy jako głównego polskiego ośrodka edycji dzieł Conrada i badań nad jego twórczością.

Słowa kluczowe: Joseph Conrad, Warszawa, historia Polski pod zaborami
References

Adamowicz-Pośpiech A., Seria przekładzie. Polskie warianty prozy Josepha Conrada, Katowice 2013.

Busza A., Conrad Polish Literary Background and Some Illustrations of the Influence of Polish Literature on His Work, „Antemurale” (Romae-Londinii) 1966, t. 10.

[Buszczyński S.], Mało znany poeta, stanowisko jego przed ostatnim powstaniem, 
wygnanie 
śmierć, Kraków 1870.

Conrad J., Józef Conrad, tłum. W. Nałęcz-Korzeniowska, Kraków 1959.

Conrad J., Listy, wyb., oprac. Z. Najder, tłum. H. Carroll-Najder, Warszawa 1968.

Conrad J., Notatnik osobisty. Ze wspomnień, tłum. H. Pustuła-Lewicka, Warszawa 2014.

Conrad J., Ze wspomnień, tłum. A. Zagórska, Warszawa 1976.

Conrad wśród swoich. Listy. Dokumenty. Wspomnienia, oprac., wstęp, przypisy Z. Najder, Warszawa 1996.

Conrad żywy, red. W. Tarnawski, Londyn 1957.

Dąbrowski M., Rozmowa J. Conradem [w:] M. Dąbrowska, Szkice Conradzie, wstęp, red., przypisy E. Korzeniewska, Warszawa 1974.

Jean-Aubry G., Życie Conrada, tłum. M. Korniłowiczówna, Warszawa 1958.

Najder Z., Życie Josepha Conrada-Korzeniowskiego, t. 1, 2, Lublin 2006.

Polskie zaplecze Josepha Conrada Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, t. 1, 2, red. Z. Najder, J. Skolik, tłum. H. Najder, Lublin 2006.

Prus B., Lalka, oprac. J. Bachórz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.

R. Rogiński powstaniec 1863 r. Zeznania wspomnienia, przygotował do druku S. Kieniewicz, Warszawa 1983.

Słonimski A., Conrad [w:] tegoż, Wiersze, Warszawa 1974.

Włast [M. Komornicka], „Lord Jim” przez Conrada (K. Korzeniowskiego), „Chimera” 1905, t. 9.

dziejów polonistyki warszawskiej, red. J. Kulczycka-Saloni [in.], Warszawa 1964.

Zabierowski S., Polskie spory Conrada latach 1945–1948, „Rocznik Komisji 
Historycznoliterackiej” 1974, t. 12, s. 177–203.

Zdrada J., Pomiędzy szyderstwem rozpaczą, „Rzeczpospolita”, 28.02.2007.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line