Herbert, Narcyz i mucha albo proces tekstotwórczy jako praca reinterpretacji

Mateusz Antoniuk

Abstrakt

The article presents the history of Zbigniew Herbert’s work on the prose miniature devoted to mythological Narcissus. The analysis of the preserved manuscript versions serves to illustrate the multi-layer process of reinterpretation of the myth. Herbert in the “laboratory of the draft” tested various concepts of this reinterpretation. The Herbert’s text on Narcissus published in print reveal only to a limited degree the scale of the author’s invention in deconstructing and transforming the canonical versions of the Greek myth.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, krytyka genetyczna, archiwum
References

Adamiec M., „…Pomnik trochę niezupełny…”. Rzecz apokryfach poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 1996.

Antoniuk M., Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza. Próby czytania, Kraków 2015.

Archiwum Zbigniewa Herberta. Inwentarz, oprac. Henryk Citko, Warszawa 2008.

Grimal P., Słownik mitologii greckiej rzymskiej, tłum. M. Bronarska in., wyd. 2, Wrocław 1990.

Herbert Z., Listy do Muzy, Gdynia 2000.

Herbert Z., Narcyz, „Zeszyty Literackie” 1999, nr 68.

Herbert Z., Miłosz C., Korespondencja, Warszawa 2006.

Nycz R., stronę humanistyki innowacyjnej. Tekst jako laboratorium, „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line