„Zobaczyć świat w ziarenku piasku”. Przyczynek do refleksji nad „literaturą a religią” z perspektywy pogranicznej

Jean Ward

Abstrakt

Autorka rozważa niektóre ujęcia związków między literaturą i religią w „epoce świeckiej” (według terminologii Charlesa Taylora) z polsko-angielskiej „perspektywy pogranicznej”. Skupia się przede wszystkim na badaniach Nicholasa Boyle’a, Michaela Edwardsa, Davida Jaspera i Kevina Harta, lecz czerpie inspirację z inicjalnego wersu wiersza Williama Blake’a Auguries of Innocence – w jego wersji oryginalnej i przekładzie autorstwa Zygmunta Kubiaka. Analiza tego wersu ewokuje elementy możliwego ujęcia „literatury i religii” w „epoce świeckiej” (choć nie tylko). Połączenie wersji oryginalnej i przetłumaczonej wyznacza ideał: docenienie tajemnicy każdego „ziarenka piasku” jako odrębnego, jednostkowego świata (a world), a zarazem – ­poprzez odniesienie tego poszczególnego bogactwa do całości – odkrycie świata (the world) w ziarenku piasku. To oczywiście ideał niemożliwy do spełnienia, lecz taki, do którego warto dążyć w duchu pokory przywoływanym także przez pierwszą kwartynę wiersza Blake’a.

 
Słowa kluczowe: William Blake, John Henry Newman, Michael Edwards, religia a literatura, znaczenie przekładu, pokora
References

Armitstead C., Daljit Nagra: Poetry is an espresso shot of thought, „The ­Guardian, 14.07.2017.

Blake W., Auguries of Innocence, Warwick 2010 (pierwodruk 1863).

The Bloodaxe Book of Contemporary Women Poets, red. J. Couzyn, Newcastle upon Tyne 1985.

Boyle N., Sacred and Secular Scriptures: Catholic Approach to Literature, London 2004.

Edwards M., Ku poetyce chrześcijańskiej, tłum. M. Szuba, Gdańsk, Pelplin 2017.

Edwards M., Poetry and Possibility: Study in the Power and Mystery of Words, London 1988.

Eliot T.S., East Cokertłum. K. Boczkowski [w:] tegoż, Wybór poezji, wyb., komenta­rze K. Boczkowski, W. Rulewicz, wstęp W. Rulewicz, Biblioteka Narodowa, seria II, nr 230, Wrocław 1990.

Eliot T.S., Religia literatura, tłum. H. Pręczkowska [w:] tegoż, Szkice literackie, tłum. W. Pręczkowska, M. Żurowski, W. Chwalewik red., wyb., przedmowa przypisy W. Chwalewik, Warszawa 1963.

Eliot T.S., The Sacred Wood, New York 1920.

Gardner H., The Art of T.S. Eliot, London 1949.

Hart K., Poetry and Revelation. For Phenomenology of Religious Poetry, London, New York 2017.

Jasper D., Literature and Theology as Grammar of Assent, Farnham 2016.

Jasper D., Short Introduction to Hermeneutics, Louisville 2004.

Jones D., Epoch and Artist, New York 1959.

Między słowem rzeczy-wistością. Poezja Eliota wobec cielesności Wcielenia, red. J. Ward, M. Fengler, Gdańsk 2015.

Newman J.H., An Essay in Aid of Grammar of Assent, London 1874.

Phillips D.Z., R.S. Thomas: Poet of the Hidden God, London 1986.

Poetry and Prayer: The Power of the Word II, red. F. Bugliani-Knox, J. Took, Farnham 2015.

Ward J., T.S. Eliot oczach trzech polskich pisarzy, Kraków 2001.

The Weakening of Theology by Literature Is Not Bad Thing: An Interview with David Jasper by Tomasz Garbol and Łukasz Tischner, „Konteksty Kultury” 2018, t. 15, z. 3.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line