Wspólna przestrzeń. Wokół tematów żydowskich – uwagi wstępne

Dorota Siwor

Abstrakt

A Common Space: On Jewish Subjects – Some Preliminary Remarks

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line