„Bóg kiełbasy i pierogów” – polskie wątki w prozie Louise Erdrich

Agnieszka Gondor-Wiercioch

Abstrakt

Artykuł dotyczy analizy wybranych stereotypów w powieściach Louise Erdrich w tak zwanej sadze o Pillagerach oraz w The Round House i LaRose. Autorka zestawia dekonstrukcję stereotypów rdzennych Amerykanów z pogłębieniem portretów psychologicznych Amerykanów polskiego pochodzenia, koncentrując się na temacie historii i religii. Najważniejsze wątki to zależność bohaterów od fundamentalistycznie pojmowanego katolicyzmu i szamanizmu Odżibwejów. Artykuł zwraca uwagę na skutki przymusowej chrystianizacji u Odżibwejów i bezrefleksyjnie kontynuowanego katolicyzmu u potomków polskich imigrantów, co prowadzi do rozmycia tożsamości i wewnętrznych konfliktów często uzewnętrznianych przez działania autodestrukcyjne. Autorka zwraca też uwagę na wątki humorystyczne, które pokazują, jak bohaterowie stawiają czoła dylematom wynikającym z konfliktu kultur.

“God of Sausage and Pierogis.” Polish Themes in the Prose of Louise Erdrich

Abstract

This article analyses selected stereotypes present in the novels of Louise Erdrich – in the so-called Love Medicine series, The Round House, and LaRose. The author juxtaposes the deconstruction of stereotypes of Native Americans with the deepening of the psychological portraits of Polish Americans, focusing on the topics of history and religion. The most important motifs are the heroes’ dependence on fundamentally understood Catholicism and on Ojibwe shamanism. The article draws attention to the effects of forced Christianization for the Ojibwe people and to the unreflective continuation of Catholicism in the descendants of Polish immigrants, both of which lead to a blurring of identity and to internal conflicts oftentimes externalized through self-destructive actions. The author also draws attention to humorous themes that show how the characters deal with the dilemmas resulting from the conflict of cultures.

Słowa kluczowe: współczesna literatura amerykańska, literatura rdzennych Amerykanów, Amerykanie pochodzenia polskiego, katolicyzm, szamanizm / contemporary American literature, First Nations literature, Americans of Polish descent, Catholicism, shamanism
References

„The Art of Fiction” zima 2010, nr 208 (195).

Bak H., Toward a Native American ‘Realism’: The Amphibious Fiction of Louise Erdrich, [w:] Neo-Realism in Contemporary American Fiction, red. K. Versluys, Amsterdam 1992.

Bordewich M., Killing the White Man’s Indian, New York 1996.

Deloria V. Jr., Custer Died For Your Sins. An Indian Manifesto, New York 1969.

Erdrich L., LaRose, New York 2016.

Erdrich L., The Last Report on the Miracle at Little No Horse, New York 2001.

Erdrich L., Love Medicine, New York 1984.

Erdrich L., The Master Butchers Singing Club, London 2004, wyd. polskie: Klub śpiewających rzeźnikow, tłum. K. Bieńkowska, Warszawa 2003.

Erdrich L., The Round House, New York 2012.

Erdrich L., Tracks, New York 1988.

Horwitz T., Podroż długa i dziwna. Drugie odkrywanie Nowego Świata, tłum. J. Miklos, Warszawa 2011.

The Inconvenient Indian. A Curious Account of Native „Fergus” People in North America, Minneapolis 2012.

Jacobs C.A., The Novels of Louise Erdrich. Stories of Her People, New York 2001.

King Th., Kloppenburg M.R., Contemporary Trickster Tales: The Pillagers in Louise Erdrich North Dakota Quartet and Their Stories of Survival, Essen 1999.

Krupat A., Ethnocriticism. Ethnography, History, Literature, Berkeley 1992.

Krupat A., The Turn to the Native. Studies in Criticism and Culture, Lincoln 1996.

Moristuen-Rodakowski J., The Turtle Mountain Reservation in North Dakota in Louise Erdrich’s Love Medicine [w:] Louise Erdrich’s „Love Medicine”. A Casebook, red. H.D. Sweet Wong, Oxford 2000.

Owens L., Other Destinies: Understanding the American Indian Novel, Norman 1992.

Rainwater C., Dreams of Fiery Stars. The Transformations of Native American Fiction, Philadelphia 1999.

„Rainwater C., Reading Between Worlds: Narrativity in the Fiction of Louise Erdrich [w:] Louise Erdrich’s „Love Medicine”: A Casebook, ed. H.D. Sweet Wong, New York 2000.

Reel Injun, reż. N. Diamond, 2009 (dokument).

Treuer D., Native American Fiction, A User’s Manual, Minneapolis 2006.

Wilson J., The Earth Shall Weep: A History of Native America, New York 1998.