On the Drafts of the Poem “Mr. Cogito and the Imagination”

Francesca Fornari

Abstrakt

The article subjects to analysis selected motifs from Zbigniew Herbert’s poem “Mr. Cogito and the Imagination” based on the draft copies of the work that are stored in the poet’s archive. An analysis of the manuscripts, which reveals a different, hidden aspect of the final text, allows for the investigation of what was omitted in the process of creation, such as the motif of Daedal and the reference to the Upanishads, and traces the development of the significant themes of the poem: a concept of identity and the notion of tautology.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, drafts, “Mr. Cogito and the Imagination, ” tautology
References

Barthes R., Mythologies, Paris 1957.

Della Casa C., “Wprowadzenie” [in:] Upanisad, ed. C. Della Casa, Classici delle religioni, Torino 1983.

Dizionario di filosofia, Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/tautologia_ (Dizionario-di-filosofia)/, accessed: 12.12.2017.

Eco U., “Di un realismo negative” [in:] idem, Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione, ed. M. De Caro, M. Ferraris, Torino 2012.

Herbert Z., “Światło na murze. Rozmawia Marek Sołtysik” [in:] Herbert nieznany. Roz-mowy, Warszawa 2008.

Herbert Z., Wiersze zebrane, ed. R. Krynicki, Kraków 2008.

Ligęza W., “Sen kamienia, tautologie natury” [in:] Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, ed. J.M. Ruszar, Lublin 2006.

Muzzioli F., Le strategie del testo. Introduzione all’analisi retorica della letteratura, Roma 2006 [2004].

Pawelec D., “Elegia” [in:] Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Her-berta 1998–2008, ed. J.M. Ruszar, Kraków 2009.

Peyronie A., “Dedalo” [in:] Dizionario dei miti letterari, ed. P. Brunel [ed. of the Italian edition G. Gabetta], Milano 1995.

Prete A., Compassione. Storia di un sentimento, Torino 2013.

Sadowski W., “Śladem gatunków modlitewnych w poezji Herberta” [in:] Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, ed. G. Halkiewicz-Sojak, J.M. Ruszar, R. Sioma, Toruń–Kraków 2012 .

Spitzer L., “L’enumerazione caotica nella poesia moderna [1961],” L’Asino d’oro 1991, no. 3.

Śniedziewska M., Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec świata i problemach jego reprezentacji, Kraków 2013.

“Upaniszad Chandogya” [in:] Upanisad, ed. C. Della Casa, Classici delle religioni, Torino 1983.

Weinfeld D., “Rozproszone wspomnienia o Herbercie w Izraelu,” http://www.fundacjaherberta.com/krotki-rys-biograficzny/wspomnienia-rodziny-i-przyjaciolo-herbercie/david-weinfeld, accessed: 26.04.2017.

Zawistowska-Toczek D., Stary poeta. ‘Ars moriendi w późnej twórczości Zbigniewa Herberta, Lublin 2008.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line