Mityzacja i mitologizacja. O książce Doroty Siwor Tropy mitu i rytuału

Barbara Tomalak

Abstrakt

Autorka omawia zagadnienia poruszane w książce Doroty Siwor Tropy mitu i rytuału. O polskiej prozie współczesnej – nie tylko najnowszej takie jak: mit, mityzacja i mitologizacja świata przedstawionego badanych książek. Prezentuje je w kontekście teorii badawczych dotyczących mitu, analizuje także koncepcje interpretacyjne Doroty Siwor.  Podkreśla walory publikacji, erudycję autorki i jej swobodę w doborze wątków i motywów, układających się w wielowymiarową przestrzeń gry kombinatorycznej będącej sugestią potencjalnej Całości, Jungowskiego coniunctio oppositorum – zjednoczenia formy i materii, świata wyobrażonego i świata realnego, kultury i natury. Zaznacza także możliwe pola polemiki i krytyki doboru wykorzystywanych teorii.

Słowa kluczowe: mit, mityzacja, mitologizacja, polska literatura współczesna

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line