Kilka uwag na temat czeskiej recepcji polskiej tradycji reportażowej

Michala Benešová

Abstrakt

Artykuł podejmuje refleksję nad wybranymi aspektami czeskiej recepcji tak zwanej polskiej szkoły reportażu. Na kilku konkretnych przykładach analizuje, jakie polskie teksty reportażowe ukazują się w czeskich przekładach, jak są one odbierane i jaki obraz polskiego reportażu wyłania się z takiej refleksji. Do analizy wybrane zostały przede wszystkim te materiały, które w jakiś sposób uwzględniają specyfikę gatunkową polskiego reportażu lub kulturowe różnice w odbiorze polskich tekstów reportażowych przez polskich i czeskich czytelników.

Few Remarks on the Topic of Czech Reception of the Polish Reportage Tradition

The article reflects on the chosen aspects of the Czech reception of the so called Polish school of reportage. Using a few specific examples, it analyses which Polish reportage texts appear in Czech translation, how are they received and which picture of Polish reportage emerges from such reflection. For analysis purposes chosen were first and foremost these texts, which in some way present the genre characteristics of the Polish reportage or the cultural differences in its reception by Polish and Czech readers.

Słowa kluczowe: reportaż, polska literatura, Czechy, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Paweł Smoleński, reportage, Polish literature, Czech Republic
References

Alexa M., Tochman, Wojciech. Panbůh zaplať, „iLiteratura”, 17.12.2013, http://www.iliteratura.cz/Clanek/32511/tochman-wojciech-panbuh-zaplat, dostęp: 8.06.2021.

Bałuk K., Všechny Louisovy děti, tłum. M. Benešova, Praha 2019.

Chuchma J., Pry je tady bohem Gott, „Mlada fronta DNES – Kavarna”, 27.10.2007.

Eder K., Největši tragedie 21. stoleti? Jak souvisi havarie elektrarny Fukušima s Godzillou?, „Čtidoma.cz”, 28.04.2018, https://www.ctidoma.cz/kultura/2018-04-28-nejvetsi-tragedie-21-stoleti-jak-souvisi-havarie-elektrarny-fukusima-s-godzillou, dostęp: 8.06.2021.

Mocna D., Reportaž[w:] Encyklopedie literarnich žanrů, red. D. Mocna, J. Peterka i in., Praha–Litomyšl 2004.

Moťka M., Smoleński, Paweł. Izrael užse nevznaši, „iLiteratura”, 2.01.2014, http://www.iliteratura.cz/Clanek/32559/smolenski-pawe-izrael-uz-se-nevznasi, dostęp: 8.06.2021.

Mroczek I., Gottland” Mariusza Szczygła w czeskim przekładzie i jego czeska recepcja, „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2011, nr 2.

Ostałowska L., Akvarely pro Mengeleho, tłum. L. Zakopalova, Praha 2014.

Ostrihoňova A., Kamil Baluk: Všetky Louisove deti, Radio_FM, 28.05.2019, https://fm.rtvs.sk/relacie/knizny-tip-ane-ostrihonovej/196784/kamil-baluk-vsetky-louisove-deti, dostęp: 8.06.2021.

Osvaldova B., Reportaža reporteři [w:] O reportaži, o reporterech, red. B. Osvaldova, R. Kopač, A. Tejkalova, Praha 2010.

Piechota M., Pochopit a převypravět: o uměni reportaže [w:] M. Benešova, R. Rusin Dybalska, L. Zakopalova i in., Fenomen: Polska literarni reportaž, Praha 2016.

Plasova A., Japonsko po roce nula, „Demokraticky střed” 2018, nr 2.

Smoleński P., Izrael užse nevznaši, tłum. L. Zakopalova, M. Benešova, Praha 2013.

SzczygiełM., Gottland, tłum. H. Stachova, Praha 2007.

Tochman W., Panbůh zaplať, tłum. B. Gregorova, Praha 2013.

Travniček J., Kam dal, Izraeli…?, „Host” 2014, nr 5.

Varga K., Gulašz turula, tłum. P. Peč, Praha 2010.

Vesely K., Jak žit se smrti. Nad reportažemi Katarzyny Boni z Japonska po tsunami, „Pravo – Salon”, 7.12.2017.

Weiss T., Mastna a slana fakta, „Respekt”, 4.01.2014.

Zakopalova L., Česky kontext: recepce, překlady a domaci tradice [w:] M. Benešova, R. Rusin Dybalska, L. Zakopalova i in., Fenomen: Polska literarni reportaž, Praha 2016.