Arcimboldo w podróży służbowej. Z korespondencji Tadeusza Różewicza i Ewy Kierskiej. Przyczynek do interpretacji

Maria Marszałek

Abstrakt

Artykuł omawia niektóre wątki pojawiające się w korespondencji pomiędzy Ewą Kierską a Tadeuszem Różewiczem. Uwaga zwrócona jest szczególnie na projekt portretu poety, na fizyczne aspekty obcowania ze sztuką oraz na refleksję o mocy i bezradności słów.

Arcimboldo on Official Business. From the Correspondence of Tadeusz Różewicz with Ewa Kierska. Prolegomena to Interpretation

This paper discusses certain motifs present in the correspondence between Ewa Kierska and Tadeusz Różewicz. The focus is particularly on the designs for the poet’s portrait, on the physical aspects of dealing with art, and the reflection on the power and helplessness of words.

Słowa kluczowe: Tadeusz Różewicz, Ewa Kierska, korespondencja, portret, correspondence, portrait
References

Adamowska J., Sens kobaltu. Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza spotkania z malarzami, Kraków 2018. 

Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, red. M. Ruszar, Kraków 2006.

Baranowa A., Zabawy dziecięce i melancholia. O twórczości Ewy Kierskiej [w:] Świat zabaw Ewy Kierskiej. Malarstwo rysunek lata 50. Marzec–kwiecień 2007. Galeria dyląg.pl, Kraków 2007.

Browarny W., „Kartki” Tadeusza Różewicza, „Konteksty Kultury” 2018, z. 2. Browarny W., Wstęp [w:] T. Różewicz, Wybór prozy, Wrocław 2021.

Cieślak R., Oko poety. Różewicz wobec sztuk wizualnych, Gdańsk 1999.

Góra S., Ewa Kierska. Malarka melancholii, Kraków 2020.

Grochowska M., Różewicz. Rekonstrukcja, t. 1, Warszawa 2021.

Karl Dedecius, Tadeusz Różewicz. Listy 1961–2013, t. 1–2, oprac. M. Zybura, A. Lawaty, Kraków 2017.

Kunz T., Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia, Kraków 2019.

Marszałek M., Męczeństwo św. Sebastiana, https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/meczenstwo-sw-sebastiana/, dostęp: 1.01. 2022.

Marszałek M., Motyl w sieci sztuki. Chaos porządek, ruch i znieruchomienie w ,,Tarczy z pajęczyny” Tadeusza Różewicza [w:] Efekt motyla 3. Od teorii chaosu deterministycznego do indeterminizmu praktyki literackiej i artystycznej, red. D. Heck, K. Bakuła, Wrocław 2017.

Marszałek M., Tadeusz Różewicz i Ewa Kierska, https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/tadeusz-rozewicz-i-ewa-kierska/, dostęp: 30.12.2021.

Miłosz C., Różewicz T., Braterstwo poezji. Korespondencja, wiersze i inne dialogi 1947–2013, wstęp A. Franaszek, wybór i oprac. E. Pasierski, Wrocław–Kraków 2021.

Obirek S., Co i jak zapamiętałem ze spotkań z Tadeuszem Różewiczem, „Tekstualia” 2021, nr 1.

Palka M., Tadeusz Różewicz i fotografia, „Interpretacje” 2018, nr 1, https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/gabinet-literacki-im-tadeusza-rozewicza-i-premiera-interpretacji/, dostęp: 3.01.2022.

Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz. Wystawa w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 24 listopada 2016 – 30 czerwca 2017, Warszawa 2017.

Różewicz i obrazy. Katalog wystawy w Galerii Opera Teatru Wielkiego w Warszawie (8.10.2021 – 31.10.2021), Warszawa 2021. 

Różewicz T., Kierska-Hoffmann E., Korespondencja, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Rękopisów, sygn. Akc. 173/16.

Różewicz T., Margines, ale…, wybór i oprac. J. Stolarczyk, Wrocław 2010.

Różewicz T., Niepokój, Kraków 1947.

Różewicz T., Poemat otwarty, Kraków 1956.

Różewicz T., Utwory zebrane, Proza 2, Proza 3, Wrocław 2004.

Różewicz T., Wiersze i obrazy, Warszawa 1952.

Różewicz T., zawsze fragment, Wrocław 1996.

Różewicz T., Zielona róża. Kartoteka, Warszawa 1961.

Ryszard Przybylski, Tadeusz Różewicz, Listy rozmowy, 1965–2014, oprac. K. Czerni, Warszawa 2019.

Skrendo A., Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002.

Skrendo A., Wstęp [w:] T. Różewicz, Wybór poezji, wstęp i oprac. A. Skrendo, Wrocław 2017.

Słodczyk R., Powrót do ekfrazy. Próba systematyzacji oraz propozycja typologii, „Teksty Drugie” 2018, nr 5.

Tadeusz Różewicz i obrazy, t. 2, red. A. Stanowska, M. Śniedziewska, M. Telicki, Poznań 2015.

Tadeusz Różewicz, Zofia i Jerzy Nowosielscy, Korespondencja, oprac. K. Czerni, Kraków 2009.

Waltoś J., Ewa Kierska – Pożegnanie, maszynopis przesłany T. Różewiczowi, Dział Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, korespondencja z E. Kierską, sygn. Akc. 173/16.

Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem, oprac. J. Stolarczyk, Wrocław 2011.

Wiesława i Tadeusz Różewiczowie, Romana i Henryk Voglerowie. Korespondencja, oprac. A. Romaniuk, Wrocław 2019.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line