Uobecnianie (się) autora w przedtekstach i tekście wiersza czego byłoby żal

Krystyna Pietrych

Abstrakt

Artykuł podejmuje kwestię obecności autora w wierszu czego byłoby żal i jego przed-tekstach, które wchodzą z sobą w rozmaite związki i filiacje, współtworząc z nimi kolejne etapy procesu pisania. Związki te rozpatrywane są z perspektywy krytyki genetycznej i usytuowane w ramach krytycznej refleksji dotyczącej procesualności powstawania dzieła literackiego (écriture). Kolejne etapy analizowanego procesu pisania odsłaniają złożoną obecność autora zarówno w planie działań tekstotwórczych, jak i wymiarach biograficznych.

(Self-)Actualization of the Author in the Prototexts and the Text of the Poem “czego byłoby żal”

The article takes up the issue of the author’s presence in the poem “czego byłoby żal” and its proto-texts, which enter into various relationships and filiations, creating the subsequent stages of the writing process. These relationships are considered from the perspective of genetic criticism and are situated within the framework of critical reflection on the processual nature of creating a literary work (écriture). The subsequent stages of the analyzed writing process reveal the author’s complex presence both on the level of text-creating activities and in biographical dimensions.

Słowa kluczowe: krytyka genetyczna, rękopis, przedtekst, poezja, Tadeusz Różewicz, genetic criticism, manuscript, prototext, poetry
References

Antoniuk M., Brulion Czesława Miłosza – próba lektury, „Teksty Drugie” 2014, nr 3.

Antoniuk M., Osoba i przed-tekst [w:] Osoba czy tekst, red. A. Bielak, Lublin 2015.

Biasi M.-P. de, Genetyka tekstów, tłum. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.

Braun K., Różewicz T., Języki teatru, Wrocław 1989.

Dziadek zabrał szum ze sobą, z K. Różewiczem, synem T. Różewicza, i J. Różewicz, wnuczką poety, rozmawia D. Wodecka, „Magazyn Gazety Wyborczej”, 9.10.2021.

Grochowska M., Różewicz. Rekonstrukcja, t. 1, Warszawa 2021.

Kunz T., Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia, Kraków 2019.

Legeżyńska A., Gest pożegnania. Szkice z poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.

Różewicz T., Margines, ale…, wybór i oprac. J. Stolarczyk, Wrocław 2010.

Różewicz T., Nasz starszy brat, Wrocław 2004.

Różewicz T., Ostatnia wolność, Wrocław 2015.

Różewicz T., Tego się Kafce nie robi [w:] tegoż, Utwory zebrane, 10, Poezja 4, Wrocław 2006.

Różewicz T., zawsze fragment. recycling, Wrocław 1996.

Shallcross B., Poeta i sygnatury, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.

Skrendo A., Wstęp [w:] T. Różewicz, Wybór poezji, wstęp i oprac. A. Skrendo, Wrocław 2016.

Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem, oprac. J. Stolarczyk, Wrocław 2011.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line