Conrad-Korzeniowski przekodowany (Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022)

Marek Pacukiewicz

Abstrakt
References

Achebe Ch., An Image of Africa: Racism in Conrad’s “Heart of Darkness” [w:] J. Conrad, Heart of Darkness: An Authoritative Text, Backgrounds and Sources, Criticism, red. R. Kimbrough, New York–London 1988.

Adamowicz-Pośpiech A., Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej, Katowice 2022.

Adamowicz-Pośpiech A., Podróże z Conradem. Szkice, Kraków 2016.

Adamowicz-Pośpiech A., Seria w przekładzie. Polskie warianty prozy Josepha Conrada, Katowice 2013.

Barthes R., Mit dzisiaj, tłum. W. Błońska [w:] tegoż, Mit i znak. Eseje, wybór i słowo wstępne J. Błoński, Warszawa 1970.

Levi-Strauss C., Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa 2000.

Levi-Strauss C., Surowe i gotowane, tłum. M. Falski, Warszawa 2010.

Mencwel A., Kulturologia polska XX wieku [w:] Kulturologia polska XX wieku, red. G. Godlewski i in., Warszawa 2013.

Miczka T., „Lord Jim” w kinie [w:] „Lord Jim” w krytyce i w mediach, red. S. Zabierowski, Katowice 2008.

Najder Z., Sztuka i wierność. Szkice o twórczości Josepha Conrada, tłum. H. Najder, Opole 2000.

Najder Z., Życie Josepha Conrada Korzeniowskiego, t. 1–2, Lublin 2006.

Said E.W., Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography, Cambridge 1966.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line