Tropem Kapuścińskiego w Hiszpanii – o poszukiwaniu odniesień oraz dziennikarskich inspiracji

Małgorzata Kolankowska

Abstrakt

Celem artykułu jest poszukiwanie źródeł fascynacji twórczością Ryszarda Kapuścińskiego w hiszpańskim środowisku akademickim. W eseju omówiono przykłady działań podejmowanych przez badaczy w Hiszpanii i w Polsce, których ideą było propagowanie myśli autora Hebanu. Artykuł wskazuje, że refleksje Kapuścińskiego na temat zawodu reportera i korespondenta są wciąż aktualne, a wielu hiszpańskich dziennikarzy odwołuje się do nich w swojej pracy w sposób bezpośredni lub pośredni.

On the Trail of Kapuściński in Spain – on the Search of References and Journalistic Inspirations

The aim of the article is the search for the sources of fascination with Kapuściński’s oeuvre in the Spanish academic milieu. In the essay discussed were the examples of actions taken by the researchers in Spain and in Poland whose idea was to propagate the thoughts of the author of The Shadow of Sun. The article shows that Kapuściński’s reflections on the topic of the journalist and corespondent profession are still relevant and many Spanish journalists invoke them in their work in a direct or indirect manner.

Słowa kluczowe: Kapuściński, reportaż, recepcja, korespondent wojenny, reportage, reception, war correspondent

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line