O stylu Powieści wschodnich Ignacego Krasickiego

Dorota Pilarz

Abstrakt

Potrzeba określenia kanonu zawsze aktualnych prawideł stylu wypowiedzi pisanej znajduje wyraz we wszystkich niemal oświeceniowych tekstach podejmujących teoretyczne refleksje nad językiem. Punkt wyjścia stanowią tutaj propozycje stylistyczne Ignacego Krasickiego zgłaszane na łamach „Monitora”. Omawiając podstawowe zagadnienie – języka jako odbicia myśli, Książę Biskup Warmiński nie waha się pisać o uniwersalnych właściwościach stylu określanego jako jasny, zwięzły i prosty. Wnikliwe spojrzenie na powyższe prawidła pozwala autorce dokonać analizy językowego sposobu ukształtowania Powieści wschodnich. Na uwagę zasługują takie właściwości stylu, dzięki którym możliwy jest przejrzysty i swobodny sposób literackiego przedstawienia, jak również i te wzmacniające obrazowość języka, a także środki odpowiedzialne za funkcję perswazji. Obok charakterystyki istotnych zabiegów stylistyczno-językowych pojawia się refleksja na temat łagodnej ironii i przekornego dowcipu, jakimi posługuje się autor opowiadań orientalnych.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line