„Ty! co gdzieś tam władniesz w górze!” – motywy religijne w twórczości Maurycego Gosławskiego

Józefa Kunicka-Synowiec

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na utworach Maurycego Gosławskiego pozostających w kręgu szeroko rozumianych zagadnień religijnych i przeanalizowano różnorodne ich związki z judeochrześcijańską tradycją religijną, w której centrum znajduje się Biblia. Autor Podola pisze między innymi o starotestamentowym potopie, Bogu surowym Sędzim, który wymierza karę odstępcom, a także motywice krzyża Chrystusowego. Literackie zabiegi to najczęściej semantyczne odwołania do wydarzenia biblijnego, opisu sytuacji czy postaci, niekiedy cytaty, a nowy kontekst modyfikuje tylko nieznacznie wymowę przywołanych obrazów. Gosławski zazwyczaj pisze aprobatywnie o tradycji chrześcijańskiej, nie podważa dogmatów, nie modyfikuje teologicznego przesłania. Stosunkowo rzadko bohaterowie jego tekstów podejmują polemikę z Bogiem. Poeta-ułan przenosi do swoich utworów odnajdywane w Piśmie świętym diagnozę człowieka i pokazany tam obraz Wszechmogącego – można skonstatować, że to literatura przyświadczenia kerygmatycznego. Jednak to dominanty ideowo-estetyczne romantyzmu (między innymi idee mesjanistyczne) wpływają na ostateczną wymowę wątków biblijnych. Rezultatami poetyckich zabiegów są uwznioślenie i pozytywna aksjologizacja poszczególnych elementów świata przedstawionego.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line