Poetyka współczesnego reportażu polskiego na przykładzie Dzisiaj narysujemy śmierć Wojciecha Tochmana i Białej gorączki Jacka Hugo-Badera

Agnieszka Chrobak

Abstrakt

Szkic jest próbą określenia poetyki reportażu na przykładzie dwóch utworów: Wojciecha Tochmana i Jacka Hugo-Badera. Reportaże opublikowane w bliskim przedziale czasowym, różnią się zarówno na płaszczyźnie omawianego tematu, jak i sposobem realizacji strukturalnych cech reportażu. Autorka uczyniła głównym przedmiotem rozważań dzieło Tochmana, które łączy tematykę historycznospołeczną z pogłębioną analizą psychologiczną postaci oraz subiektywnym autokomentarzem, tym samym poszerzając konwencję gatunku w kierunku powieści-dokumentu. W odróżnieniu od Badera, Tochman większą wagę przywiązuje do kompozycji tekstu, a także warstwy stylistycznej wypowiedzi, ostatecznie wpisując się w nurt New Journalism. Bader realizuje reportaż podróżniczy o tematyce społecznej, zatem opiera się głównie na przywołanych wywiadach oraz materiałach źródłowych. Zestawiając utwory na  zasadzie symultanicznego porównania, autorka przedstawia wyjątkowy obraz prozy Tochmana, zbiór Badera traktując na zasadzie antytezy, jako odmienny sposób realizacji określonych cech strukturalnych.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line