„Co to jest ślub?”. Analiza wypowiedzi dziecięcych z punktu widzenia teorii gatunków i rejestrów oraz językowego obrazu świata

Emilia Kałuzińska

Abstrakt

Autorka szkicu obiera sobie za przedmiot analizy tekst nietypowy – nagranie, w którym dzieci postawione w roli ekspertów opowiadają, czym jest i z czym wiąże się ślub. Kształt tekstu determinuje sytuacja wywiadu, dlatego też został on potraktowany z punktu widzenia teorii gatunków i rejestrów. Analiza wypowiedzi dziecięcych odkrywa pewien wycinek obrazu świata, widzianego oczami dzieci. Dowiadujemy się, jak młodzi rozmówcy postrzegają nie tylko ślub, ale także miłość, rodzinę, relacje między kobietą i mężczyzną i wreszcie kobietę i mężczyznę właśnie.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line