Procedura recenzowania

I.
Pismo „Konteksty Kultury” ma charakter naukowy. Członkowie Zespołu Redakcyjnego oraz autorzy publikowanych tekstów nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu współpracy.
Poszczególne numery pisma udostępniane są na stronie internetowej. Właścicielami praw autorskich są autorzy tekstów oraz wydawca „Kontekstów Kultury”. Odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich, ponoszą autorzy poszczególnych opracowań. Redakcja nie odpowiada za poglądy i wnioski zawarte w publikowanych tekstach.

II.

Poszczególne zeszyty pisma  mają temat wiodący. Redakcja „Kontekstów Kultury” zastrzega sobie prawo wyboru materiałów nadesłanych do druku. Oprócz artykułów naukowych publikujemy także krótsze teksty o charakterze recenzji, sprawozdania lub eseju. Prosimy o przestrzeganie zasad edytorskich podanych w osobnej zakładce.

III.
Teksty wstępnie zaakceptowane do druku przez redaktora naczelnego lub redaktora tematycznego kierowane są do recenzji. Podstawą akceptacji jest temat oraz wartość merytoryczna artykułu.

Procedura recenzowania:

Oceny każdego tekstu dokonuje niezależnie dwóch recenzentów zewnętrznych, przy czym nie znają oni tożsamości autora.
Nazwiska recenzentów podawane są łącznie raz w roku bez wskazania recenzenta danego tekstu.
Recenzje formułowane są na piśmie.
Recenzent wskazuje jedną z trzech decyzji: nie rekomenduje danego tekstu do druku, proponuje opublikowanie bez zmian merytorycznych albo zaleca druk wyłącznie pod warunkiem wprowadzenia konkretnych zmian merytorycznych, wymienionych i uzasadnionych w recenzji. W takiej sytuacji autor artykułu może zrezygnować z publikacji albo przesłać jego poprawioną wersję uwzględniającą wskazówki recenzenta.

Zapora "ghostwriting"

W trosce o odpowiedni poziom merytoryczny pisma „Konteksty Kultury” i przestrzeganie zasad etycznych w pracy naukowej oraz stosując się do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”.

W związku z tym zobowiązuje autorów:

  • do zgłaszania do druku tekstów, które są skutkiem pracy własnej autora
  • do ujawniania nazwisk osób, które wniosły istotny wkład w badania prezentowane w materiałach zgłoszonych do publikacji bądź są autorami/współautorami istotnych fragmentów tekstu
  • do przestrzegania zasady nieprzypisywania autorstwa/współautorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania publikacji
  • do podawania informacji o ewentualnych źródłach finansowania publikacji lub wkładzie instytucji naukowo-badawczych.

Odpowiedzialność za prawdziwość podanych informacji ponosi autor składający tekst do publikacji. Ujawnione przypadki złamania tych zasad będą dokumentowane i zgłaszane odpowiednim instytucjom.