Procedura recenzowania

● Teksty przyjęte przez redakcję podlegają ocenie przynajmniej dwojga niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 
● Artykuły nadesłane w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy.
 
● Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).
 
● Zasady oceny podane są w „Instrukcji dla autorów” oraz „Zasadach etycznych obowiązujących w czasopiśmie”.
 
● Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, dopuszczenia po wprowadzeniu postulowanych zmian bądź jego odrzucenia.
 
● Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje jednak do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów