Instrukcje dla Autorów

Redakcja „Kontekstów Kultury” uprzejmie prosi autorów o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad przygotowania i przesyłania materiałów do publikacji:

Teksty powinny być napisane w programie WORD. Artykuł nie powinien przekraczać 30.000 znaków, a recenzja, sprawozdanie itp. 15.000 znaków.

Teksty należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail sekretarza redakcji: 
dorota.siwor@uj.edu.pl.

Tytuły czasopism, wystaw, konferencji, programów itp. powinny być zapisane w cudzysłowie; tytuły publikacji (książek, artykułów itp.) należy wyróżnić kursywą.

Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy itp.) powinny być przygotowane na osobnych ponumerowanych stronach z zaznaczeniem ich miejsca w tekście; wszystkie ilustracje powinny mieć własną numerację tytułu oraz określenie autorstwa (jeśli nie są one dziełem autora artykułu) lub powinny być zaopatrzone w sformułowanie, że jest to tabela/wykres/ilustracja stanowiąca opracowanie własne autora.

Przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane liczbami arabskimi, numeracja ciągła w obrębie całego tekstu. Prosimy o zastosowanie poniższego wzoru. Wszelkie skrótu w języku polskim.

Format:

Autor, tytuł książki, tłum. XX, Kraków 2000, s. 55.
Autor, tytuł artykułu, [w:] tegoż, tytuł książki, tłum. XX, Kraków 2000, s. 55.
Autor, tytuł artykułu, [w:] tytuł książki, red. XX, Kraków 2000, s. 55.
Autor, tytuł artykułu, „Czasopismo" 2000 nr 2, s. 55.

Cytaty krótsze (do dwóch zdań) w cudzysłowach, dłuższe: bez cudzysłowów, wcięte, czcionka 11. Kropka po numerze przypisu.

Wtrącenia własne w nawiasach kwadratowych, wycięcia cytatów w nawiasach okrągłych.

Bardzo dziękuję za dostosowanie tekstów do powyższych reguł.

Redakcja zastrzega sobie prawo podejmowania ostatecznej decyzji co do publikacji po recenzji wydawniczej.

Dorota Siwor