Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich wielorakim uwarunkowaniom. Publikowane artykuły dotyczą zarówno dzieł literackich jako kreacji o znacznej autonomii, jak i literatury ujmowanej jako dynamiczny system podlegający zewnętrznym wpływom. Tematyka artykułów często obejmuje konteksty historyczne, filozoficzne, socjologiczne czy zagadnienia swoiste dla antropologii literatury, co sprawia, że przedmiotem analiz bywają związki literatury z tekstami pozaliterackimi. Ważną misją pisma jest ukazywanie literatury polskiej w perspektywie studiów nad literaturą światową. Współpraca z przedstawicielami polonistyk zagranicznych pozwala upowszechnić ich dorobek w Polsce. Publikacje w języku angielskim służą poszerzaniu międzynarodowego kręgu odbiorców zainteresowanych literaturą polską i jej badaniem.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego. Kwartalnik jest wydawany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaguje go międzynarodowe grono literaturoznawców, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny i tworzone są z intencją pobudzania literaturoznawczych dyskusji. Bardzo często tematyczne bloki są zaplanowane jako dialog z tezami wyrażonymi w artykule inicjującym. Stałe działy pisma obejmują także recenzje oraz rozmowy z pisarzami lub badaczami literatury.    

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, First View, Tom 19 zeszyt 4, Czeski i polski czas kobiet

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: grudzień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czeski i polski czas kobiet – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, First View, Tom 19 zeszyt 4,
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.036.17503

Mapowanie prozy kobiet, czyli o spotkaniach ponad podziałami i o (nie)rozmijaniu się dróg. Kilka refleksji o twórczości polskich i czeskich autorek

Konteksty Kultury, First View, Tom 19 zeszyt 4,
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.037.17504

Detabuizacja, prowokacja i kontrowersyjność w utworach współczesnych czeskich prozaiczek

Konteksty Kultury, First View, Tom 19 zeszyt 4,
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.038.17505

Na co choruje świat? O najnowszych powieściach Radki Denemarkowej i Olgi Tokarczuk

Konteksty Kultury, First View, Tom 19 zeszyt 4,
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.039.17506

Duszny mikroświat. Obraz relacji rodzinnych w powieściach Petry Soukupovej i Zośki Papużanki

Konteksty Kultury, First View, Tom 19 zeszyt 4,
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.040.17507

Wdowy po górnikach mówią mocnym głosem. Literackie obrazy losu kobiet w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim

Konteksty Kultury, First View, Tom 19 zeszyt 4,
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.041.17508

„Jestem jak polujący pies, który biegnie za krwią…”. O kobietach i literaturze z Petrą Hůlovą rozmawia Dorota Siwor 

Konteksty Kultury, First View, Tom 19 zeszyt 4,
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.042.17509

KK Konteksty Kultury - Recenzje

Literatura i jej sąsiedztwa

Liryczna astronomia Leopolda Staffa 

Konteksty Kultury, First View, Tom 19 zeszyt 4,
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.044.17511

Ekspresja wycieńczonego ciała: Doświadczenie cielesności w „Głodzie” Knuta Hamsuna

Konteksty Kultury, First View, Tom 19 zeszyt 4,
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.046.17512

Ogień i spokój. Jerzy Kronhold 1946–2022 

Konteksty Kultury, First View, Tom 19 zeszyt 4,
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.046.17513