Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, Edukacja polonistyczna. Zderzenie z cywilizacją

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: grudzień 2019

Edukacja polonistyczna. Zderzenie z cywilizacją

Sortuj według

Edukacja polonistyczna. Zderzenie z cywilizacją – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 449-451
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.041.11960

Między wolnością krytycznej lektury a obroną kanonu. O szkole, nauczycielach i szkolnej polonistyce rozmawiają: prof. dr hab. Inga Iwasiów, prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. dr hab. Piotr Śliwiński, dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 452-467
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.042.11961

Kamienie węgielne edukacji humanistycznej

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 468-482
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.043.11962

Wolałbym tak. Obietnice szkolnej polonistyki

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 483-494
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.044.11963

Alert – kryzys – przewrót. Głos w sprawie edukacji literackiej

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 495-511
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.045.11964

Umiejętność krytycznego czytania jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 512-525
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.046.11965

By myśleć, przeżywać, doświadczać… Szkolna lektura wobec paradygmatów zewnętrznych wspólnot interpretacyjnych

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 526-540
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.047.11966

Wrócić do tajemniczego ogrodu. O potrzebie wyjścia ze szkolnej ławki

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 541-554
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.048.11967

Recenzje

W przestrzeni los czytamy (Karl Schlögel, Odkrywanie nowoczesnej Europy – próba archeologii, tłum. T. Ososiński, A. Wołkowicz, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2019, ss. 224).

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 555-560
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.049.11968

Polowanie na motyle (Kris Van Heuckelom, Polish Migrants in European Film 1918–2017, Palgrave Macmillan, Cham 2019, pp. 283)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 561-565
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.050.11969