Règles du droit pénal polonais dans la période de l’entre-deux-guerres

Marian Małecki

Abstrakt

Polish Penal Law in the Interwar Period

After the rebirth of the Polish state in 1918 there were several post-partition criminal acts in force. Established in 1919, the Codifi cation Commission was to develop a uniform civil and criminal law. One of the tasks accomplished by the Commission was the substantive criminal law. The modern Code of 1932, developed among others by Julian Makarewicz, was one of the outstanding projects prepared by leading criminal law scholars of the interwar period. It comprehensively introduced the principle of nullum crimen sine lege. It included innovative solutions, including elements of the sociological school of criminal law, as well as a concisely regulated individual responsibility of the instigator and accomplice.

Słowa kluczowe: penal law, penal code, history of penal law, Julian Makarewicz, capital punishment, codification of law
References

Legal acts

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Journal officiel des actes juridiques – Dz.U. 1932, No. 60, position 571).

Monographs

Ajnenkiel A., Makowski Wacław [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. 19, Kraków 1974.

Bossowski J.J., Prawo karne i proces karny wszystkich dzielnic, Poznań 1925.

Kolarzowki J., Myśl prawnicza Bolesława Wróblewskiego, Warszawa 1997.

Lewicki K., Juliusz Nowotny [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. 23, Kraków 1978.

Lityński A., Wydział Karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej, Katowice 1991.

Paluszyńska W., Daszkiewicz K., Proces karny i materialne prawo karne w Polsce w latach: 1918–1939, Toruń 1965.

Płaza S., Historia prawa na tle porównawczym, t. 3, Kraków 2001.

Pol K., Poczet prawników polskich, Warszawa 2000.

Projekt wstępny części szczegółowej kodeksu karnego w opracowaniu prof. J. Makarewicza, Lwów 1926.

Szczygielski W., Mogilnicki Aleksander [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol.  21, Kraków 1976.

Wolter W., Nauka filozofii prawa i prawa karnego w Polsce, Kraków 1948.

Wolter W., Nauka prawa karnego od drugiej połowy XIX w. Jej początki – klasycyzm – nowe kierunki. Edmund Krzymuski (1851–1928) – Józef Rosenblatt (1853–1917) – Juliusz Makarewicz (1872–1955) – Józef Reinhold (1884–1928)[in:] Studia z dziejów Wydziału Prawa UJ, red. M. Patkaniowski, Kraków 1964.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.