The Austrian matrimonial property law as applied in the practice of Cracow notary public offices (1918–1939)

Marek Stus

Abstrakt

The article presents the process of applying the Austrian matrimonial property law in Poland based on the example of the interwar notary practice in Krakow. The subject of the analysis are the marital property agreements, which, in accordance with the legal provisions of the time, were mandatory and took the form of a notary deed. Based on the content of those contracts, an attempt was made to answer the question of whether and to what extent the marital property law included in ABGB affected the shape of the matrimonial property relations of the spouses. The analysis focused in particular on the legal functioning of such notions as dowry, hope chest, bride price, dower or contract of  inheritance.

Słowa kluczowe: Austrian law, matrimonial property law, marriage contracts, notary practice
References

Archival sources

Department II of the State Archive at Grodzka Street 52, Kraków, notarial act from 1921 drawn by the notary public Stanisław Wisłocki, notary’s register no 2569.

Department II of the State Archive at Grodzka Street 52, Kraków, notarial act from 1928 drawn by the notary public Tadeusz Starzewski, notary’s register no 38304.

Department II of the State Archive at Grodzka Street 52, Kraków, notarial act from 1930 drawn by the notary public Jan Myciński, notary’s register no 48656.

Department II of the State Archive at Grodzka Street 52, Kraków,notarial act from 1934 drawn by the notary public Tadeusz Rotter, notary’s register no 2487/34.

Printed sources and legal acts

Dziennik Ustaw 1933, nr 84, poz. 609.

Dziennik Ustaw 1946, nr 31, poz. 196.

Dziennik Ustaw 1950, nr 34, poz. 309.

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrath vertretenen Königreiche und Länder, z. XXXII, no 76.

Monographs

Anders J. v., Das Familienrecht, Berlin 1887.

Ehrenzweig A., System des österreichischen allgemeinen Privatrechts, vol. 2, pt. 2, Familien-und Erbrecht, Wien 1924.

Jaworski W., Prawo cywilne na ziemiach polskich. vol 1. Źródła. Prawo małżeńskie osobowe i majątkowe, Warszawa – Kraków no date.

Kaden E.-H., Eheliches Güterrecht [in:] Rechtsvergleichendes Handwörterbuchfür das Zivil- und Handelsrecht des In- und Auslandes, vol. 2, Berlin 1929.

Kirchstetter L. v., Commentar zum Oesterreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche mit vorzüglicher Berücksichtigung des gemeinen deutschen Privatrechts, Leipzig–Wien 1868.

Kowalski K., Prawne zwyczaje w zakresie wyposażenia dzieci i dziedziczenia oraz sprawa podzielności małych gospodarstw wiejskich w byłym zaborze austrjackim [in:] Zwyczaje spadkowe włościan w Polsce, pt. 1, Zwyczaje spadkowe włościan w województwach południowych, eds. K. Kowalski, S. and K. Grzybowscy, K. Karpiniec, Warszawa 1928.

Krainz J., System des österreichischen allgemeinen Privatrechts (Grundriss und   Ausführungen), vol. 2, Das Obligationen-, Familien- und Erbrecht, 2nd ed., Wien 1894.

Malec D., Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002.

Stubenrauch M. v., Commentar zum österreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche, vol. 2, 8th ed., Wien 1903.

Szer S., Prawo rodzinne, 2nd ed., Warszawa 1954.

Till E., Wykład austriackiego prawa spadkowego, Lwów 1904.

Wróblewski S., Powszechny Austryacki kodeks cywilny z uzupełniającemi ustawami i rozporządzeniami objaśniony orzeczeniami Sądu Najwyższego, vol. 2, Kraków 1928.

Zarzycki Z., Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918‒1945. Studium historyczno-prawne, Kraków 2010.

Zoll F., Małżeńskie prawo majątkowe. Województwa południowe [in:] Encyklopedja podręczna prawa prywatnego założona przez Henryka Konica, eds. F. Zoll, J. Wasilkowski, vol. 2, Warszawa no date.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.