Kościoły i inne organizacje światopoglądowe o nowej polskiej konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988–1997, red. Paweł Borecki, Czesław Janik , Dom Wydawniczy „ELIPSA”, Warszawa 2012, ss. 445

Marek Strzała

Abstrakt

The Position Adopted by the Churches and Other Philosophical Organizations toward the New Polish Constitution. Selection of Documents from 1988–1997, edited by Paweł Borecki, Czeslaw Janik, ELIPSA Publishing House, Warsaw 2012, 445 pp.

In 2012 Paweł Borecki and Czesław Janik published book titled (in English translation): “Churches and other philosophical organizations about new Polish constitution. Selection of documents from 1988 – 1997”. This review concerns formal, methodological aspects of above mentioned work, its contents and importance for development of scientific research in the field of opinions of Churches and other philosophical organizations on new Polish constitution and their impact on its final text. In the reviewer’s opinion discussed book made a significant contribution to this research and it is of good editorial quality.

Słowa kluczowe: konstytucja, Trzecia Rzeczpospolita, prace konstytucyjne, Kościoły, związki wyznaniowe, organizacje światopoglądowe

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.