Między Zachodem a Wschodem, t. VI: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII–XVIII w., red. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013 (348 s.)

Krzysztof Fokt

Abstrakt

Between West and the East, vol. VI: Organization of Municipal Authorities in the Area of the First Republic and in Silesia. 13th through 18th Centuries, ed. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski, Press Adam Marszałek, Toruń 2013 (348 p.)

The note refers to the volume dedicated to the problems of the organization of municipal authorities in Silesia and the Polish-Lithuanian Commonwealth between the 13th and 18th century. It was edited in 2013 as one of the results of a wide-ranged project aiming at studying the history of offices in the towns of the above mentioned territories and Western Pomerania.

Słowa kluczowe: władze miejskie, prawo magdeburskie, Śląsk, Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.