Edition of the Provisional Judicial Rules of the Judex-Curial Conference from 1861 and the Methodology of Editions of Historical Legal Sources

Tomáš Gábriš

Abstrakt

The paper explains the methodology applied in the edition of historical legal sources of major importance for the 19th and 20th centuries Slovakia – the edition of the Provisional Judicial Rules (“PJR”) of the Judex-Curial Conference of 1861. At the Conference, legal scholars and politicians adopted a decision to abandon the previous twelve years of neoabsolutism and centralism introduced by the Austrian law, and opted for a renewal of the traditional Hungarian legal system with some changes introduced by the laws of March 1848 (the March Constitution of 1848). At the same time they retained some rules of Austrian origin and created some rules that were entirely new, particularly in the field of civil procedural law and inheritance law. While evaluating the legal nature of the PJR, the literature used to claim that they never became law because Parliament of 1861 was not created legally (representatives were not elected under the electoral law enacted as part of the March Constitution of 1848) and because the monarch, Francis Joseph I, had not yet been crowned (his coronation took place in 1867). Therefore the legislative process could not be successfully completed. The only solution that was reported to was the recognition of the exceptional situation which dominated in Hungary between 1861–1867 – it was the period between neoabsolutism and another provisorium, a period of “limited constitutionalism”. Under such conditions it was not possible to meet the formalities of official legislation process. Thus PJR could become binding only de facto – through the power of persuasion. However, after a corpus of case law began to consolidate during several years, it could be argued that the PJR was transformed from the actual source of judicial decision-making into customary law.
 

Słowa kluczowe: historia prawa, edycja źródeł, źródło historyczno-prawne, metodologia edycji, teoria edycji, prawo słowackie, prawo węgierskie, prawo austriackie, prawo zwyczajowe, źródło prawa, ciągłość prawa, Konferencja „Judekskurialna&r
References

Źródła wydane

Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae: Slovenský diplomatár, ed. R. Marsina, Bratislava 1971, 1987.

Corpus Iuris Civilis: Digesta, eds. P. Blaho, J. Vaňková, Bratislava 2008.

Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861: Monografická štúdia a historickoprávny komentár, ed. t. Gábriš,Bratislava 2013.

Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom, ed. R. Letz,Bratislava 2007.

Kroniky stredovekého Slovenska, ed. J. Sopko, Budmerice 1995.

Legendy stredovekého Slovenska, ed. R. Marsina, Budmerice 1997.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ed. P. Dvořák,Budmerice 1998.

Pramene k dejinám práva. Stredovek, ed. J. Beňa, Bratislava 2007.

Pramene k dejinám práva. Novovek, ed. J. Beňa, Bratislava 2009

Pramene k dejinám práva. Starovek, ed. J. Beňa, Šamorín 2012.

Pramene práva na území Slovenska I. (Od najstarších čias do roku 1790), eds. M. Laclavíková, A. Švecová, Trnava 2007.

Pramene práva na území Slovenska II. (1790–1918), eds. M. Laclavíková, A. Švecová, Trnava 2012.

Pramene k právnym dejinám Slovenska I. (Do roku 1918), ed. M. Lysý, Bratislava 2009.

Pramene k právnym dejinám Slovenska II. (Po roku 1918), eds. L. Vojáček, t. Gábriš, Bratislava 2009.

Právní dějiny na území České Republiky, ed. J. Bílý, Praha 2003.

Právne dejiny Slovenska I, ed. J. Kolárik, Bratislava 2012.

Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I–II, ed. V. Sedlák, Bratislava 1980, 1987.

Tripartitum, ed. E. Štenpien, Bratislava 2008.

Žilinskáprávna kniha, ed. R. Kuchar, Bratislava 2009.

Opracowania (Monographs)

Almási A., Ungarisches Privatrecht.I. Band, Berlin–Leipzig 1922.

Balík S., Právněhistorická argumentace v judikatuře Ústavního soudu ČR [in:] Historické právne systémy a integrácia Európy, Bratislava 2011.

Bartl J., Úvod doštúdia dejepisu, Bratislava 2003.

Béli G.,Magyar jogtörténet: A tradicionális jog, Budapest–Pécs 2000.

Ferencová M., Zabezpečenie pohľadávok zriadením záložného práva v historickom vývoji [in:] Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie, Bratislava 2002.

Gábriš T., Návrh obchodnoprávnej úpravy regnikolárnej deputácie in juridicis [in:] Stát a právo v období absolutismu, eds. K. Schelle, L. Vojáček, Brno 2005.

Gábriš T., Právo a dejiny: Právnohistorická propedeutika, Kraków 2012.

Horvath, a magyar magánjog történetének alapjai,Budapest 2006.

Kecskeméthy von A., Ein Jahr aus der Geschichte Ungarns: Vom 20 October 1860 bis zur Einführung des Provisoriums, Wien 1862.

Kolárik J., Gábriš T., Chronologický alebo retrospektívny výklad práva: K možnostiam výučby právnych dejín, “Acta Iuridica Sladkoviciensia II”, Sládkovičovo 2011.

Laclavíková M., Švecová A., Kodifikačné snahy súkromného práva v dualistickom Uhorsku (s dôrazom na testamentárne a manželské majetkové právo) [in:] Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí, Plzeň 2011 („Acta Historico-Iuridica Pilsnensia”).

Llompart J., The Geschichtlichkeit der Prinzipien, Frankfurt am Main 1976.

Luby Š., Dejiny súkromného práva na Slovensku, Bratislava 2002.

Luby Š., Obyčajové právo a súdna prax (Civilistická štúdia zo slovenského práva), Bratislava 1939.

Mádl F., Kodifikation des ungarischen Privat- und Handelsrecht im Zeitalter des Dualismus [in:] Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa (1848–1944), eds. A. Csizmadia, K. Kovács, Budapest 1970.

Magyar jogtörténet, ed. B. Mezey, Budapest 2004.

Máthé G., Die Lehre der ungarischen heiligen Krone: Paraphrase [in:] Die Elemente der ungarischen Verfassungsentwicklung: Studien zum Millenium, eds. G. Máthé, B. Mezey, Budapest 2000.

Mezey B., Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy, tr. E. Štenpien, Prešov 2011.

Olechowski T., Das Oktoberdiplom 1860: Ende des Neoabsolutismus und Wiederauferstehung des Föderalismus in Österreich [in:] Jogtörténeti Tanulmányok X., eds. G. Béli, C. Herger, Z. Peres,Pécs 2009.

Prusák J., Teória práva, Bratislava 2001.

Rath G., Az Országbirói Értekezlet a Törvénykezési Tárgyában. I., Pest 1861.

ŠorlR., Prekonanie neoabsolutizmu v Dočasných súdnych pravidlách [in:] Stát a právo v období absolutismu, eds. K. Schelle, L. Vojáček, Brno 2005.

Schelle K., Vojáček L., Právní dějiny na území Slovenska, Ostrava 2008.

Sivák F., Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1918, Bratislava 1998.

ŠtenpienE., Dejiny súkromného práva v Uhorsku, Košice 2011.

Wintr J., Říše principů: Obecnéa odvětvovéprincipy současnéhočeského práva, Praha 2006.

Zippelius R., Juristische Methodenlehre, München 1990

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.