J. Łosowski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim: Studium z dziejów kultury, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013, 400 s.

Krzysztof Fokt

Abstrakt

Janusz Łosowski, Documentation in the Lifes of Peasants in Old-Polish Period. Culture History Study, Olech Publishing House, Lublin 2013, 400 p.


The reviewed book of Janusz Łosowski attempts to investigate the importance of written documentation in the life of peasants in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th–18th centuries, especially in the lands of the Polish Crown, basing mostly on the sources concerning Lesser Poland (Małopolska). The study of Łosowski has been based upon extensive and thorough archive query, including very interesting groups of sources (some of them excerpted in the annexes). It attempts to deepen the knowledge of early modern legal culture and mentality of peasant societies. 

 

Słowa kluczowe: dokumentacja, chłopi, kultura prawna, Korona Królestwa Polskiego, okres wczesnonowożytny

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.