A Brief History of the Hungarian Legal History Science with a Special Attention to the Publication Possibilities

Norbert Varga

Abstrakt

The article includes a comprehensive and accurate picture of the development and hardships of the Science of Legal History from the second half of the 20th century. It is impossible to give a systematic representation of the science of legal history in Hungary; the author’s aim is use snapshots of different problems in order to give a feeling for the changes legal history went through due to the political events of the 20th century. To sum up, it can be said that publication opportunities were affected by both subjective and objective factors in Hungary. It is a happy fact that the number of researchers in the field of legal history constantly increased. The structure of university education and the changes
in international relations also affected the transformation of possibilities for publication. After the era of Socialism, the publication of research results in the field of Hungarian law, more specifically, the field of legal history, changed significantly. One must not forget that with the broadening of international relations, further options became available for foreign colleagues to become familiar with the works of Hungarian legal historians.
 

Słowa kluczowe: historia prawa, prawo węgierskie, źródło prawa, źródło historyczno-prawne, metodologia edycji, czasopismo węgierskie, publikacja historycznoprawna
References

Printed sources

A Debreceni Tudományegyetem Jogász Rektorai (1915–1947), ed. B.P. Szabó; S. Madai [in:] Historia Facultatis Iuridicae I, eds. J. Balogh, B.P. Szabó, Debrecen 2002.

A Debreceni Tudományegyetem Jogtanárai (1914–1949) I, ed. B.P. Szabó; S. Madai [in:] Historia Facultatis Iuridicae II, eds. J. Balogh, B.P. Szabó, Debrecen 2004.

A Debreceni Tudományegyetem Jogtanárai (1915–1947) II, ed. B.P. Szabó [in:] Historia Facultatis Iuridicae I, eds. J. Balogh, B.P. Szabó, Debrecen 2006.

Monographs

V. Szegedi Jogtörténész Napok, A polgári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon, ed. M. Homoki-Nagy, Szeged 2013.

V. Szegedi Jogtörténeti Napok, Konferencia a bírói hatalomról és az állampolgárságról, ed. M. Homoki-Nagy, Szeged 2011.

Antall A.G.,A Levéltári Híradó, Levéltári Szemle és a Levéltári Közlemények állam és jogtörténeti tárgyú cikkei és tanulmányai, Budapest 1983.

Babják I., Barbárság vagy Germánság? Árucsere Európa hajnalán, Budapest 2011.

Barna A.,Der wahre Diener des Staates – Verwaltungsreformen von Joseph II. in den ungarischen Komitaten, Budapest 2006.

Béli G.,Die Verjährung (praescriptio) und die Ersitzung (usucapio) im alten ungarischen Recht, Budapest 2007.

Beliznai K.,Gefängniswesen in Ungarn und Siebenbürgen im 16–18. Jahrhundert (Angaben und Quellen zur Geschichte des ungarischen Gefängniswesen), Budapest 1997, 2005.

Bloch M., A történelem vádelmében, transl. L. Makkai, P. Pál, Budapest 1974.

Both Ö., A hazai reformkori büntetőjog-történet kutatásának szükségessége és lehetőségei [in:] Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tahnár 70. születésnapjára, eds. E. Balogh, M. Homoki-Nagy, Szeged 2010.

Both Ö., Tudományos kutatási irányok a Magyar jogtörténet terén (1945–1969) [in:] Acta Univ. Szeged. Jur. Pol. 1994, ed. K. Tóth, t. 45, fasc. 3.

Bónis G., Jogtörténet és művelődéstörténet, Budapest 1943.

Bónis György jogtörténeti munkássága, ed. P. Stauber, Budapest 2001.

Csizmadia A., Előszó, “Jogtörténeti tanulmányok” 1966, t. 1.

Degré A., A magyar jogtörténetírás keletkezése és fejlődése a dualizmus korában, Budapest 1968.

Degré A., Magyar jogtörténetírás a Horthy-korszakban, “Gazdaság és jogtudomány” 1969, vol. 1/2.

Deres P.,The Criminal Substantial Law’s Evaluation of Crimes Committed under the Influence of Alcohol in the Criminal Code’s General Section, Budapest 2007.

Eckhart F., A magyar alkotmányfejlődésVálasz Tomcsányi Móricz és Molnár Kálmán bírálatára. “Magyar Jogi Szemle” 1931 – Magyar jogi Szemle Könyvtára 36., 1931.

Eckhart F., Jog és alkotmánytörténet [in:] A magyar történetírás új útjai, ed. B. Hóman, Budapest 1931.

Eckhart F.,Sztálin tanítása és a magyar állam – és jogtörténet, “Jogtudományi Közlöny” 1951.

Eckhart F., Vita a magyar történetírás új útjairól, “Budapesti Hírlap”, 10.03.1931.

Föglein G.,Conceptions and Ideas about National Minorities in Hungary 19451993, Budapest 2004.

Földi A., Szájer J.,A magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája 19451984, ed. G. Hamza, Budapest 1984.

Földi A., Szájer J., Fekete O.,A magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája 1945–1985, Budapest 1986.

Frey D.,Auf anderen Wegen Konfliktbewältigungsformen bei den Zigeunern in Ungarn, Budapest 2009.

Hajdú L.,Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában,Budapest 1985.

Homoki-Nagy M.,Die Kodifikation des ungarischen Zivilrechts im 19. Jahrhundert, Budapest 2004.

Horváth A.,A Magyar Jogászegyleti Értekezések bibliográfiája (1881–1943), Budapest 1984.

Horváth A.,A Rákóczi-szabadságharcra vonatkozó források a Századok című folyóiratban, Budapest 1983.

Horváth A., Bónis György (1914–1985), “Jogtörténeti Szemle” 1990, t. 5, vol. 3.

Horváth A.,Die privatrechtliche und strafrechtliche Verantwortung in dem mittelalterlichen Ungarn, Budapest 1998, 2005.

Horváth A.,Geschichte des Strafrechts in Ungarn während des sowjetisch geprägten Sozialismus, mit besonderem Hinblick auf die Schauprozesse, Budapest 2006.

Horváth A.,Rechtswissenschaft in den sowjetischen Staaten, Budapest 2004.

Horváth P., A dualizmuskori jogtörténetírásunk főbb irányai [in:] Acta Fac. Pol. et. Jur. Univ. Scient. ELTE, Budapest 1968.

Horváth P., A kelet – és közép-európai népek jogfejlődésének főbb irányai, Budapest 1968.

Horváth P.,A magyar jogi historizmus fejlődésének problémái az újabb tudománytörténeti kutatások fényében [in:] Jogtörténeti Tanulmányok IV, ed. P. Horváth, Budapest 1986.

Illés K., Pomogyi L.,A “Századok” című folyóiratban megjelent publikációk állam- és jogtörténeti bibliográfiája (1867–1981), Budapest 1982.

Illés V.,Die Rolle der Nationalkomissionen in der Aufstellung der Volksgerichte bis Februar 1945, Budapest 2006.

Institutions of Legal History with Special Regard to Legal Culture and History, eds. G. Béli, D. Duchonová, A. Fundarková, I. Kajtár, Z. Peres, Pécs–Bratislava 2011.

Iványi A., Király János: Fejezetek Szent István törvényhozása köréből, “Századok” 1930, t. 64, vol. 1–3.

Jogtörténeti tanulmányokI, ed. A. Csizmadia, Budapest 1966.

Karácsony A.,On Legal Culture, Budapest 2004.

Karácsony A., Relationship between State-, Political- and Legal Sciences in Education of Law, “Rechtsgeschichtliche Vorträge” 2004, Bd. 20.

Király M.,A Rákóczi szabadságharcra vonatkozó közlemények három történettudományi folyóiratban, Budapest 1982.

Kiss B.,Linguistic Rights and Census of Population and Housing in Hungary, Budapest 2011.

Kovács K.,A magyar jogtörténeti kutatások néhány jellemző vonása és további feladatai [in:] Az állam – és jogtudományok fejlődése, ed. K. Molnár, Budapest 1975.

Lenkovics J.,Implementation des IStGH-Statuts in Deutschland und in Ungarn, Budapest 2010.

Mályusz E., Az Eckhart-vita, “Századok” 1931, t. 65, vol. 9–10.

Máthé G.,Der bürgerliche Rechtsstaat in Ungarn, Budapest 2005.

Máthé G.,Die Bedeutung der Lehre von der Heiligen Stephanskrone für die ungarische Verfassungsentwicklung, Budapest 2006.

Máthé G.,Die Problematik der Gewaltentrennung, Budapest 2004.

Máthé G., In memoriam Degré Alajos (1909–1984) [in:] Degré Alajos Emlékkönyv, eds. G. Máthé, J. Zlinszky, Budapest 1995.

Máthé G.,Moments of Making Fundamental Law in the Hungarian Parliament in the Dualistic Era, Budapest 2006.

Mezey A.,Kerker und Arrest (Anfänge der Freiheitsstrafe in Ungarn), Budapest 1995, 2005.

Mezey A.,The History of the Harmonisation of Law and the Legal Education in Hungary, Budapest 2004.

Mezey A.,Vier Vorträge über den Staat in der Zeit des Rákóczi Freiheitskampfes, Budapest 2005.

Mezey A., Tala P., Tálas J.,Eckhart Ferenc jogtörténeti munkássága, Budapest 2001.

Nagyné Szegvári K., Bónis György (1914–1985) [in:] Magyar jogtudósok, vol. 1, ed. G. Hamza, Budapest 1999.

Nótári T.,Show Trials and Lawsuits in Early-Medieval Bavaria, Budapest 2008.

Ökrös A.,A tudományegyetemek jogtörténeti kutatóinak és oktatóinak publikációs tevékenysége az egyetemi és kari kiadványok tükrében (1945–1983), Budapest 1983.

Pál L.,Állam- és jogtörténeti tárgyú tanulmányok a magyar jogi folyóiratokban 1945–1979, Budapest 1981.

Pandula A.,Múzeumi évkönyvek állam- és jogtörténeti bibliográfiája (1945–1981), Budapest 1982.

Pomogyi L.,A magyarországi cigányság történetének válogatott bibliográfiája, Budapest 1983.

Pomogyi L., Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, Budapest 2008.

Révész M.T., Beköszöntő, “Jogtörténeti Szemle” 1896, No. 1.

Révész M.T., A jogtörténet jelene és jövője, “Jogtörténeti Szemle” 1990, vol. 3.

Révész M.T., Bónis György (1914–1985), “Levéltári Szemle” 1986, t. 36, vol. 2p.

Ruber J., Történeti és jogi szemlélet, “Athenaeum” 1929, vol. 1–2.

Ruszoly J.,Beiträge zur neueren Verfassungsgeschichte, Budapest, 2009.

Ruszoly J., Bónis György: Pályám emlékezete 1983, Szeged 2007.

Ruszoly J., Egy élet a jogtörténetért. Bónis György pályafutásáról [in:] Jurisprudentia splendidissima. tanulmányok Nagyné Szegvári Katalin tiszteletére, Budapest 2010.

Ruszoly J.,István Csekey und die ungarische Verfassung, Budapest 2004.

Stauber P.,Bónis György jogtörténeti munkássága, Budapest 2001.

Stipta I., A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése (1975–2000), “Jogtörténeti Szemle” 2003, vol. 1.

Stipta I.,Die Herausbildung und die Wirkung der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf den ungarischen Verwaltungsrechtsschutz, Budapest 2006.

Stipta I., Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren: (Tendenzen, und die wichtigsten Werke) [in:] Das Wesen der Rechtsgeschichte: Werner Ogris zum 75. Geburstag, eds. G. Máthé, B. Mezey, Budapest2010.

Stipta I.,Die Vertikale Gewaltentrennung, Budapest 2005.

Stipta I.,Jogtörténet-tudomány [in:] Bevezetés a társadalomtörténetbe: Hagyományok, irányzatok, módszerek, eds. Z. Bódy, J.Ö. Kovács, Budapest 2003.

Stipta I., The Main Tendencies of Hungarian Legal Historiography in the 20th Century and Its Present Situation, “Journal on European History of Law” 2011, t. 2, vol. 1.

Szabó I., Ausztia Államszervezete 19181955, Budapest 2010.

Szabó M.,A Magyar Történelmi Tár, a Történelmi Tár, valamint a Történelmi Szemle (1912–1930) jogtörténeti bibliográfiája, Budapest 1984.

Szalma J.,Differenzierung zwischen der zivilrechtlichen und der strafrechtlichen Haftung in der Theorie und in den Kodifikationen des 19. und 20. Jahrhunderts, Budapest 2009.

Szalma J.,Haupttendenzen im ungarischen (Deliktrecht) Haftpflichtrecht, Budapest 2005.

Szente Z.,The Issue of Superiority: National versus Community Legislation, Budapest 2005.

Szigeti M.,Die Grundrechte und deren Geltung in dem sozialistischen Ungarn, Budapest 2007.

Szigeti M.,Die verfassungsrechtlichen Änderungen der politischen Wende in Ungarn, Budapest 2008.

Tala P., Davidovics K.,Degré Alajos jogtörténeti munkássága, Budapest 2001.

Vargyai G., Jogtörténetírás Magyarországon (1969–1971) [in:] Jogtörténeti tanulmányok III, ed. A. Csizmadia, Budapest 1974.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.