From the Living to the Dead. The Principles of Testamentary Succession among Medieval Nobility in the Czech Lands and Hungary

Naďa Štachová,

Adriana Švecová

Abstrakt

In the present paper, the authors attempt to give a basic explanation of one of the titles of inheritance, while they focus mainly on medieval noble testaments as documented in charters of Czech and Hungarian origin from the late 12th to the early 14th century. General observations on limitations of testamentary succession and specific features of medieval testaments are accompanied by the analysis of preserved documents. While in the Czech lands this refers mainly to a collection of mostly recipient charters, in Hungary the analysed documents are the charters produced in offices of quasi-public notaries, i.e. places of authentication that functioned from the beginning of their activities on the territory of Slovakia. The unique material going back to the origins of medieval written culture in both lands allows us to reconstruct the path and conditions leading to the issuing of testament and it also enables us to compare the developmental lines of the two neighboring Central European countries, which is a part of the final evaluation.
 

Słowa kluczowe: średniowiecze, prawo spadkowe, akty mortis causa, testament, Czechy, Węgry.
References

Printed sources

Codex diplomaticus Arpadianus continuatusI–XII, ed. G. Wenzel, Pest 1860–1874.

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae V, ed. A. Boček, Brunae 1850.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/2, eds. G. Friedrich, Z. Kristen, Pragae 1942.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/3–III/4, eds. G. Friedrich, Z. Kristen,
J. Bistřický, Olomucii 2000–2002.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I–III/1, eds. G. Friedrich, Pragae 1904–1942.

Codex diplomaticus et epistolaris regni BohemiaeIV/1–V/3, eds. J. Šebánek, S. Dušková, Pragae 1962–1982.

Codex diplomaticus et epistolaris regni BohemiaeV/4, eds. S. Dušková, V. Vašků, Pragae 1993.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae VI/1, eds. Z. Sviták, H. Krmíčková,
J. Krejčíková, Pragae 2006.

Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I, ed. R. Marsina, Bratislavae 1971.

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I–IX, ed. G. Fejér, Budae 1829–1844.

Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Anjoukori okmanytár I–VII, ed. I. Nagy, Budapest 1878–1920.

Hazai oklevéltár 1234–1536, eds. I. Nagy, F. Deák, G. Nagy, Budapest 1879.

Katalog listin a listů k VII. dílu Českého diplomatářeI (Zpracování diplomatického materiálu pro období květen 1283 – květen 1297), ed. D. Havel, Brno 2011.

Monumenta ecclesiae Strigoniensis I, ed. F. Knauz, Strigonii 1874.

Monumenta ecclesie Strigoniensis I–II, ed. N. Knauz, Esztergom 1863.

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II (12531310), ed. J. Emler, Pragae 1882.

Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I–II, ed. V. Sedlák, Bratislavae 1980, 1986.

Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica I, ed. I. Szentpétery, Budapest 1961.

Rerum Huncaricarum monumenta Arpadiana I–II, ed. S.L. Endlicher, Sangellen 1849.

Monographs and articles

Adamová K., Sýkora A., Dědické zemské právo v české historii. K obsahu českého zemského hmotného dědického práva od patrimoniálního státu do poloviny 17. století se zvláštním zřetelem k Obnovenému zřízení zemskému, Deklaratoriím a Novelám, Ostrava 2013.

Ariés P., Dějiny smrti I: Doba ležících, transl. D. Navrátilová, Praha 2000.

Ariés P., Dějiny smrti II: Zdivočelá smrt, transl. D. Navrátilová, Praha 2000.

Barloewen C. von, Der Tod in der Weltkulturen und Weltregionen, München 1996.

Bauer F.J., Von Tod und Bestattung in alter und neuer Zeit, “Historische Zeitschrift”1992,
Bd. 251, H. 1.

Beseler G., Die Lehre von den Erbverträgen, 1. T. Die Vergabungen von Todes wegen nach dem älteren deutschen Rechte, Göttingen 1835.

Bloch F., Die Entwicklung des königlichen Heimfallrechtes im böhmisch-mährischen Landrecht, Prag 1909.

Boháček M., Einflüsse des Römischen Rechts in Böhmen und Mähren, Mediolani 1975.

Boháček M., Římsképrávo v listinnépraxičeských zemí12.–15. století, “Sborník archivních prací” 1974, Vol. 24, iss. 2.

ČelakovskýJ., Právo odúmrtné k zpupným statkům v Čechách, “Právník” 1882, Vol. 21.

Davies D.J.,Stručné dějiny smrti, transl. M.F. Havrdová, Praha 2007.

Dušková S., Českálistina doby přemyslovské2. Listina feudálů světských, “Sborník archivních prací” 1956, Vol. 6, iss. 1.

Dušková S., Naše listiny z doby přemyslovské pro nižší světské feudály a otázka šlechtických archívů, “Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity” 1956, C, Vol. 5, iss. 3.

Dušková S., Rudigerus notarius (Ein Versuch um die diplomatische Erfassung einer Urkundengruppe), “Folia diplomatica”1971, Vol. 1.

Eckhart F., Die glaubwürdigen Orte in Ungarn im Mittelalter, “Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschchitsforschung”Ergänzungsband 1915, Vol. IX.

Heyrovský L., Sommer O., Vážný J., Dějiny a systém soukromého práva římského, 6th ed., Bratislava 1927.

Hübner R., Die donationes post obitum und die Schenkungen mit Vorbehalt des Niessbrauchs im älteren deutschen Recht, Breslau 1888.

Kadlec K., Rodinný nedíl čili zádruha v právu slovanském, Praha 1898.

Kadlec K., Rodinný nedíl ve světle dat srovnávacích dějin právních, Brno 1901.

Kalousek J., O staročeském právě dědickém a královském právě odúmrtném na statcích svobodných v Čechách i v Moravě, “Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze” 1894, Vol. 3, cl. 1, iss. 1.

Kaps J., Das Testamentsrecht der Weltgeistlichen und Ordenspersonen in Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Bürgerlichem Recht Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, Buchenhain vor München 1958.

Kejř J., Právní kultura českého středověku, “Minulostí Západočeského kraje”1996, Vol. 31.

Kejř J., Pronikání kanonického práva do českého státu ve středověku, “Revue církevního práva”1997, iss. 3.

Korányi K., Najdawniejsze polskie prawo spadkowe, Poznań 1939.

Král P., Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650, České Budějovice 2002.

Le Goff J., Schmitt J.C., Encyklopedie středověku, transl. L. Bosáková et al., Praha 1999,
p. 676–689.

Luby Š., Dejiny súkromého práva na Slovensku, reprint, Bratislava 2002.

Marsina R., V kráľovstve svätého Štefana, Bratislava 2003, iss. 107.

Mikuła M., Zakres przedmiotowy spadkobrania testamentowego w Statutach Litewskich, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2010, t. 3, s. 131–143.

Ohler N., Umíraní a smrt ve středověku, transl. V. Petkevič, Praha 2001.

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I. X–XVIII w., Kraków 2002.

Rauscher R., Dědické právo podle českého práva zemského, Bratislava 1922.

Rauscher R., O rodinném nedílu v českém a uherském právu zemském před Tripartitem, Bratislava 1928.

Rauscher R., O zvolené posloupnosti v českém právu zemském, Praha 1921.

Rauscher R., Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě: Nástin přednášek, Bratislava 1934.

Saturník T., Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě: Nástin přednášek, Praha 1945.

Schmidt-Recla A., Kalte oder warme Hand? Verfügungen von Todes wegen in mittelalterlichen Referenzrechtsquellen, Köln–Weimar–Wien 2011.

Stieber M., Dějiny soukromého práva v střední Evropě: Nástin, 2nd ed., Praha 1930.

 

 

Szymborski W., Testamenty mieszczańskie jako źródła do dziejów badań nad ruchem pielgrzymkowym w średniowiecznej Polsce [w:] Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego
i spadkowego
, red. M. Mikuła, Kraków 2008.

Šebánek J., Českálistina doby přemyslovské1. Listina nižších feudálů duchovních, “Sborník archivních prací” 1956, Vol. 6, iss. 1.

Šebánek J., Českálistina doby přemyslovské3. Listina měst a jejich obyvatel, “Sborník archivních prací”1956, Vol. 6, iss. 2.

Šebánek J., Das Verhältnis zur Urkunde als methodischer Faktor der diplomatischen Arbeit, “Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity” 1959, C, Vol. 8, iss. 6.

Šebánek J., Testamenty našich nižších duchovních feudálů do roku 1310, “Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity” 1965, E, Vol. 14, iss. 10.

ŠtachováN., K povaze testamentů šlechtické obce ve 12. a 13. století[in:] Proměny soukromého práva: Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB, eds. L. Vojáček, J. Tauchen, K. Schelle, Brno 2011.

ŠtachováN., Ke sporu hradišťského opata Budiše s Albertem z Lešan 26.11.1279. Úvaha
o zemském právu v období tzv. prvního interregna
[in:] Naděje právní vědy. Býkov 2007,
eds. V. Knoll, M. Karhanová, Plzeň 2008.

ŠtachováN., Šlechtickétestamenty v listinnépraxičeských zemído roku 1306, “Časopis pro právnívědu a praxi” 2012, Vol. 20, iss. 3.

ŠvecováA., Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950, Bratislava 2010.

ŠvecováA., Formálno-právne premeny uhorského závetu v súvise s novovekým krajinským
a mestským právom
[in:] Městské právo ve střední Evropě, eds. K. Malý, J. Šouša Jr., Praha 2013.

ŠvecováA., Litterae fassionales v listinách locorum credibilium vydaných na území Slovenska do roku 1350, Trnava 2005 (unpublished dissertation thesis).

ŠvecováA., Osobitné miesto hodnoverných miest v systéme verejných orgánov Uhorského kráľovstva v 13. a počiatkom 14. storočia[in:] Naděje právní vědy, Býkov 2006, Sborník
z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 29.6.–1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov
, eds. V. Knoll, V. Bednář, Plzeň 2006.

ŠvecováA., Trnavské meštianske závety (1700–1871) I, Trnava 2014.

Timon A., Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte mit Bezug auf die Rechtsentwicklung der westlichen Staaten, Berlin 1904.

Vaněček V., Právní problematika českého nedílu jako středověkého bezpodílového spoluvlastnictví [in:] V. Vaněček,Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, 3rd ed., Praha 1975.

Vaníček V., Vok I. z Rožmberka († 1262) [in:] Rožmberkové. Rod českých velmožů a jejich cesta dějinami, ed. P. Balog, České Budějovice 2011.

Žemlička J., Královský číšník Zbraslav a jeho dědictví (Vznik a rozklad jednoho feudálního dominia z první poloviny 13. stol.), „Historická geografie” 1983, Vol. 21.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.