Polibiusz i Cyceron wobec kryzysu Republiki Rzymskiej

Anna Ceglarska

Abstrakt

Polybius, Cicero and the crisis of the Roman Republic

The aim of this paper is to present two surprisingly differently ways in which two philosophers, living in the period of the Roman Republic, assessed the situation of the last years of its duration. The first is Polybius, who lived in the days of the Republic’s splendor, while the second is one of its last defenders, Cicero. Despite many similarities in their concepts of the cyclical nature of history and the best political system, their views on the crisis of the Republic differ significantly, not only when it comes to predicting its future fate, but also in terms of identifying the causes and seeking remedies. A comparative study of these two positions, supported by historical analysis is meant to present not only the differences between the two theories, but also their various purposes, since, besides describing the reality, they were also meant to develop the political consciousness of rulers and society, as well as support the efforts undertaken to achieve the best political system.
 

Słowa kluczowe: Polibiusz, Cyceron, starożytny Rzym, kryzys
References

Beek A., Cicero Reading Polybius: The Role of Polybius in the “De Re Publica”, http://www.camws.org/meeting/2011/program/abstracts/01E1.BeekAaron.doc (7.11.2015).

Brink C.O., Walbank F.W., The Construction of the Sixth Book of Polybius, „The Classical Quarterly” 1954, Vol. 4, No. 3/4.

Ceglarska A., Historia rozwoju Republiki Rzymskiej według Polibiusza, „Krakowskie Studia
z Historii Państwa i Prawa” 2013, t. 6, nr 2.

Ceglarska A., Polibiusz – zaginiony następca Platona, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2013, t. LXV, z. 1.

Cyceron, Filipiki. Mowy przeciwko Markowi Antoniuszowi, przeł. i wstępem opatrzyła K. Ekes, Warszawa 2002.

Cyceron, O państwie. O prawach, przeł. I. Żółtowska, Kęty 1999.

Cytowska M., Szelest H., Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981.

Fritz K. von, The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity: A Critical Analysis of Polybius’ Political Ideas, New York 1954.

Justyński J., Podstawy metodologiczne relacji między moralnością, władzą i sprawiedliwością. Refleksje myśli Grecji klasycznej oraz Rzymu republikańskiego [w:] Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej, red. J. Justyński, A. Madeja, Warszawa 2011.

Krawczuk A., Kronika Rzymu i Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 1997.

Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989.

Małajny R.M., Trzy teorie podzielonej władzy, Warszawa 2001.

Polibiusz, Dzieje, t. I, przeł. S. Hammer, Wrocław 1957.

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Tom I, red. E. Wipszycka, Warszawa 1982.

Walbank F.W., A Historical Commentary on Polybius. Volume I. Commentary on Books I–VI, Oxford 1957.

Wolski J., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 1971.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.