Wolność w ujęciu Jana-Jakuba Rousseau: pomiędzy starożytnymi a nowożytnymi

Iwona Barwicka-Tylek,

Dorota Pietrzyk-Reeves

Abstrakt

Liberty in Jean-Jacques Rousseau: between the Ancient and the Modern

Rousseau’s philosophy can be situated as a continuum between the ancient and the modern traditions; we argue that it does not fully belong to either and this is particularly evident in his discussion of liberty. Our point of departure is a view that in order to grasp peculiarity of Rousseaus’ understanding of liberty we need to go beyond the liberal tradition and its scheme of thinking about freedom as well as beyond the intuitive understanding of liberty. The second part of the article presents an analysis of the four different meanings of liberty that we find in Rousseau’s theory: natural, social, moral and civil. The most important for political philosophy is his discussion of the shift from the natural to social and civil liberty and the insistence that true freedom cannot be totally separated from morality. Finally, we discuss some of the contemporary interpretations of Rousseau’s political thought which often emphasize one of the different meanings of liberty that we find in his writings.
 

Słowa kluczowe: J.-J. Rousseau, wolność, republikanizm, neorepublikanizm
References

Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej,
przeł. M. Godyń, W. Madej, Warszawa 2011.

Baczko B., Rousseau. Samotność i wspólnota, Warszawa 1964.

Berlin I., Dwie koncepcje wolności [w:] idem, Cztery eseje o wolności, przeł. D. Grinberg i in., Warszawa 1994.

Bloom A., Jean-Jacques Rousseau [w:] Historia filozofii politycznej, red. L. Strauss, J. Cropsey, przeł. P. Nowak, Warszawa 2010.

Cohen J., Rousseau: Free Community of Equals, Oxford 2010.

Cranston M., Jean-Jacques: The Early Life and Work of Jean-Jacques Rousseau, 1712–1754, New York 1983.

Cranston M., The Solitary Self: Jean-Jacques Rousseau in Exile and Adversity, Chicago 1997.

Delaney J., Rousseau and the Ethics of Virtue, London 2006.

Derrida J., De la grammatologie, Paris 1967.

Fromm E., Mieć czy być?, Poznań 1989.

Grimsley R., Jean-Jacques Rousseau: A Study in Self-Awareness, Cardiff 1961.

Neuhouser F., Freedom, Dependence and the General Will, „Philosophical Review” 1993, No. 102,  s. 363–395.

Pettit Ph., Two Republican Traditions [w:]Republican Democracy: Liberty, Law and Politics,
red.A. Niederberger, Ph. Schink, Edinburgh 2012.

Qvortrup M., The Political Philosophy of Jean-Jacques Rousseau: The Impossibility of Reason, Manchester–New York 2003.

Rousseau J.-J., Emil, czyli o wychowaniu, przeł. W. Husarski, t. 1–2, Wrocław 1955.

Rousseau J.-J., Lettres écrites de la montagne (Listy z gór), http://www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0028.pdf (12.12.2015).

Rousseau J.-J.,O pochodzeniu języków, . B. Banasiak, Kraków 2001.

Rousseau J.-J., Projekt konstytucji dla Korsyki, przeł. i wstępem opatrzył M. Blaszke, Warszawa 2009.

Rousseau J.-J.,Przechadzki samotnego marzyciela, przeł. M. Gniewiewska, Warszawa 1967.

Rousseau J.-J.,Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przeł. H. Elzenberg, Warszawa 1956.

Rousseau J.-J., Umowa społeczna, przeł. A. Peretiatkowicz, Kęty 2002.

Rousseau J.-J., Wyznania, t. 1–3, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1931.

Shklar J., Men and Citizens: A Study of Rousseau’s Social Theory, Cambridge 1969.

Simpson M., Rousseau’s Theory of Freedom, London 2006.

Spaemann R., Rousseau – człowiek czy obywatel. Dylemat nowożytności, przeł. J. Merecki, Warszawa 2011.

Sreenivasan G., What is the General Will?, „Philosophical Review” 2000, No. 109, s. 545–581.

Starobinski J., Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau, przeł. J. Wojcieszak, Warszawa 2000.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.