A Selection of Events in German Legal History in 2015

Maria Filipiak

Abstrakt
Słowa kluczowe: Instytut Maxa Plancka, historia prawa, historia ustroju

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.