Die Stadtrechtsbücher in der mittelalterlichen Slowakei und Ungarn als Beispiel des eigenen Selbstbewusstseins im Rahmen der europäischen Rechtskultur

Adriana Švecová

Abstrakt

Municipal Legal Books in Medieval Slovakia and Hungary as an Example of their Own Self-confidence in the Context of European Legal Culture

Municipal books from medieval Hungarian contain valuable information on municipal legal (judicial) and administrative agendas. They represent a rich source of undervalued information on Slovak history and historical law. Although Slovak historiography has already been dealing with municipal books for quite some time, it was mainly in the recent period that the history of municipalities and of the municipal books gained new impetus, particularly in the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences, in research institutes of Slovak universities, and at the Slovak Historical Society. Future possibilities for scholarly research are far from exhausted. This contribution offers an overview of the state of knowledge on medieval municipal books from the territory of Slovakia, in light of a future research potential in this area.
 

Słowa kluczowe: Stadtbücher, Slowakei, Ungarn, mittelalterliche Städte, gesetzliche Filiation, Stadtgrundungprozess, Kodifizie-rung, liber mixtus
References

Quelleneditionen

Acta iudiciaria civitatis Cassoviensis 1394–1405, hrsg. O.R. Halaga, München 1994.

Corpus statutorum, IV. Statuta articuli municipiorum Hungariae cisdabubiarorum,hrsg. S. Kolosvári, K. Óvari, Budapest 1897.

Das Preßburger Protocollum Testamentorum 1410 (1427)–1529, Teil 1:1410–1487, hrsg. J. Majorossy, K. Szende, Wien 2010.

Das Stadtrechtsbuch von Sillein,hrsg. T.L. Piirainen, Berlin–New York 1972.

Der Schwabenspiegel aus Kauschau, hrsg. J. Meier, I.T. Piirainen, Berlin 2000.

Kniha žilinská, hrsg. V. Chaloupecký, Bratislava 1934.

Magyarországi városok régi szamadáskönyvei hrsg. L. Fejerpataky, Budapest 1885.

Mestské a banské právo Kremnice (Kremnitzer Stadt- und Bergrecht), hrsg. M. Čelko, I.T. Piirainen, M. Papsonová, Košice 2004.

Monumenta Hungariae Juridico-Historica. Corpus Statutorum. Tom. IV. Pars 2: Statuta et articuli municipiorum Hungariae cis Danubianorum, hrsg. S. Kolosvári, K. Óvári, Budapest 1890.

Pramene k dejinám práva na Slovensku. Od najstarších čias do roku 1790, hrsg. M. Laclavíková, A. Švecová, Trnava 2007.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V. Prvý cisár na uhorskom tróne (Quellen zur Geschichte der Slowakei und der Slowaken V. Der erste Kaiser auf dem ungarischen Thron), hrsg.J. Bartl, Bratislava 2001.

Rakovszky S., Diplomatarium Posoniense ex chartis et monumentis coaevi archiv liberae civitatis Posoniensis compilatus usque ad cladem Mohácsiensem de 1884.

Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe, hrsg. M. Papsonová, Žilina 2014.

Žilinskámestskákniha. Preklad magdeburského práva. Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov, hrsg. R. Kuchar,Bratislava 2009.

Literatur

Bada M., Život v Žiline v zrkadle mestskej knihy,Bratislava 2011.

Bartl J., Mestské knihy na Slovensku a problémy ich štúdia  [in:] Studia historica Tyrnaviensia III. K životnému jubileu prof. R. Marsinu, Trnava 2003.

Bartoszewicz A., Miejske księgi sądowe jako źródło do badań nad kulturą umysłową późnego średniowiecza, Warszawa 2005.

Beňa J., Gábriš T., Dejiny práva na Slovensku I. (do roku 1918),Bratislava 2015.

Gábriš T., Právo a dejiny Právnohistorická propedeutika, Kraków 2012.

Halaga O.R., Košické mestské knihy, „Sborník archivních prací“1957, Bd. 7, Nr. 1.

Halaga O.R., Najstaršia košická mestská kniha z rokov 1393−1405, „Slovenská archivistika“ 1978, Bd. 13, Nr. 2.

Homza M., Gelnica [in:] Lexikón stredovekých miest na Slovensku,hrsg.M. Štefánik, J. Lukačka, Bratislava 2010.

Hubenák L., Lexikón právnych dejín Slovenska, Bratislava 2014.

Hudáček P., Bardejov [in:] Lexikón stredovekých miest na Slovensku (Lexikon der mittelalterlichen Städte in der Slowakei), hrsg. M. Štefánik, J. Lukačka, Bratislava 2010.

Iványi B., Eperjes szabad királyi város jegyzökönyve 1424–1509  [in:] Törtenélmi tár, Budapest 1909.

Iványi B., Eperjes város végrendeleti könyve 1474–1513 [in:] Törtenélmi tár, Budapest 1909.

Király J., Poszony város joga a középkorban, Budapest 1894.

Kluknavská A., Gábriš T., Mestské právo ako dynamický prvok vývoja práva v Uhorsku [in:] Městské právo ve střední Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Práva městská Království českého“, hrsg. K. Malý, J. Šouša, Praha 2013.

Kováts F., Pressburger Grundbuchführung und Liegenschaftsrecht im Spätmittelalter,Weimer [o. J.].

Kováts F., Városi adózás a középkorban középkorban,Pozsony1900.

Kuchar R., Sociálno-etický aspekt kódexu Magdeburského práva v oblasti zabezpečenia žien (Právne postavenie žien v stredovekom práve), „Slovenská reč“ (Slowakische Sprache) 2013, Bd. 78, Nr. 3–4.

Lacko R., Kremnická mestská kniha z rokov 1426–1700, „Slovenská archivistika“, 1984, Nr. 2.

Lehotská D., K počiatkom vedenia mestských kníh na Slovensku. Najstaršia bratislavská mestská kniha 1364–1538. „Historické štúdie“ 1959, Bd. 5.

Lehotská D., Vývoj bratislavskej mestskej kancelárie do roku 1526, „Historické štúdie“ 1958, Bd. 4.

Lehotská D., Vývoj mestského práva na Slovensku, „Sborník (Sammelband) FF UK Historica“ 1959, Bd. 10.

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, hrsg. M. Štefánik, J. Lukačka, Bratislava 2010.

Marsina R., Banskoštiavnické mestské a banské právo [in:] Zborník zo sympózia Banské mestá na Slovensku, Martin 1990.

Marsina R., Žilina [in:] Lexikón stredovekých miest na Slovensku, hrsg. M. Štefánik, J. Lukačka, Bratislava 2010.

Mertanová Š., Ius tavernicale. Štúdie o procese formovania práva taverníckych miest (Ius tavernicale. Studien zum Prozess der Herausbildung des Rechts von Tavernikalstädten),Bratislava 1985.

Michnay A., Lichner P., Ofner Stadtrecht von 1244–1421, Bratislava 1845.

Piraiinen I.T., Das älteste Gerichtsbuch der Stadt Käsmark aus den Jahren 1533–1553, Levoča 1998.

Rábik V., Levoča [in:] Lexikón stredovekých miest na Slovensku, hrsg. M. Štefánik, J. Lukačka, Bratislava 2010.

Rábik V., Mestská kniha príjmov trnavskej farnosti sv. Mikuláša z roku 1495, Trnava 2006.

Rábik V., Pôvod a funkcia knihy účtov slobodného kráľovského mesta Trnavy z rokov (1392/1393) 1394−1530, „Slovenská archivistika“ 2008, Bd. 53, Nr. 2.

Rábik V., Trnavas/Tyrnaus mittelalterliche Stadtbücher, Kraków 2013.

Rebro K., Summa legum Raimundi v mestskom práve na Slovensku, „Zborník FFUK Bratislava“ 1964, Bd. 15.

Rozložníková V., Najstaršia daňová a účtovná kniha mesta Kežmarok 1434–1444, „Slovenská archivistika“ 1999,Bd. 34, Nr. 2.

Ryšánek F.,Slovník k Žilinské knize,Bratislava1954.

Skladaný M., Banská Bystrica [in:] Lexikón stredovekých miest na Slovensku, hrsg. M. Štefánik, J. Lukačka, Bratislava 2010.

Slezáková M., Nádaská K., Košice [in:] Lexikón stredovekých miest na Slovensku, hrsg. M. Štefánik, J. Lukačka, Bratislava 2010.

Štefánik M., Banská Štiavnica [in:] Lexikón stredovekých miest na Slovensku, hrsg. M. Štefánik, J. Lukačka, Bratislava 2010.

Štefánik M., Kriminalität im mittelalterlichen Preßburg, Aechtbuch: Das erste mittelalterliche Gerichtsbuch der Stadt Bratislava – Preßburg aus den Jahren 1435–1519, „Wiener Geschichtsblätter“ 2010, Bd. 65, H. 1.

Žifčák F., Spišská Nová Ves [in:] Lexikón stredovekých miest na Slovensku, hrsg. M. Štefánik, J. Lukačka, Bratislava 2010.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.