Edycje źródeł do dziejów prawa miejskiego w Polsce XIV–XVI w.: propozycja elektronicznej metaedycji źródeł normatywnych

Maciej Mikuła

Abstrakt

Source Editions of Municipal Law in Poland (14th–16th Century) A Proposal for an Electronic Metaedition of Normative Source Material

Extant editions of municipal criminal court records from the 16th–17th century provide ample evidence of the proceedings that relied heavily on of written law and of attorneys often invoking the authority of lawyer authors. These observations add extra weight to the postulate of preparing new, critical editions of sources for the study of municipal law in medieval and Early Modern Poland. They should encompass both the German and the Polish text of the Magdeburg Weichbild, the Sachsenspiegel, urban statutes known as wilkierze (Willkür), and the records of judgements (ortyle, Urteile) of the Higher Court of German Law at the Wawel Royal Castle. The texts of the Magdeburg Weichbild, the Sachsenspiegel should be reprinted in extenso – at best by selecting one text representative of each of the main versions (MS branches) to be identified in the course of preliminary researches. To ensure that all the texts are readily available to interested scholars equipped with up-to-date research tools it is recommended that paper or e-book editions be supplemented with matching database online editions.
 

Słowa kluczowe: MSS source editions, Kingdom of Poland, the Magdeburg Weichbild, the Sachsenspiegel, Ius municipale, decutions, records of municipal law, Magdeburg, Kraków, inheritance, testament.
References

Źródła archiwalne

Biblioteka Jagiellońska, rękopis nr 168, 169, 170a, 170b, 399, 4405.

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, rękopis nr 104.

Biblioteka Kórnicka, rękopis nr 800 zwany rękopisem Działyńskich IV (Dział. IV).

Starodruki

Commune Incliti Poloniae regni privilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque, wyd. J. Łaski, Cracoviae MDVI.

Szczerbic P., Speculum Saxonum albo prawo saskie i magdeburskie porządkiem abecadła z łacińskiego i niemieckiego…,Poznań 1610.

Jaskier M., Iuris Municipalis Maideburgensis Liber vulgo Weichbild nuncupatur…, [wyd. 2] Samosci MDCII.

Jaskier M., Iuris Provincialis quo Speculum Saxonum vulgo nuncupatur Libri tres…, [wyd. 2] Samosci MDCII.

Poelmann A., Die IX Bücher des Magdeburgischen oder sechssischen Rechten, Königsberg 1574.

Źródławydane

Akta sądu leńskiego wyższego w Gródku Goleskim 1405–1546, wyd. F. Piekosiński [w:] Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 9, Kraków 1889.

Auctor vetus de beneficiis, Bd. II: Archetypus und Görlitzer Rechtsbuch, ed. K.A. Eckhardt[w:] Monumenta Germaniae Historica. Fontes iuris Germaniae, Nova Series, 2/2, 1966.

Codex diplomaticus Vieliciensis. Kodeks dyplomatyczny wielicki, wyd. A. Rudyński, Lwów 1872.

Das Magdeburgisch-Breslauer Schöffenrecht aus der Mitte d. XIV. Jahrhundert, wyd. P. Laband, Berlin 1863.

Das Neumarkter Rechtsbuch und andere Neumarkter Rechtsquelle, wyd. O. Meinardus[w:] Darstellungen und Quellen zur Schlesischen Geschichte,Bd. 2, Wrocław 1906, s. 91–203.

Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis. Die Rechtssprüche des Oberhofs des deutschen Recht auf der Burg zu Krakau 1456–1481, t. 2. 1481–1511,wyd. L. Łysiak, K. Nehlsen-von Stryk, Frankfurt a. M. 1995, 1997.

Decretum civitatis Danceke. Gdański kodeks prawa lubeckiego z 1263 roku, oprac. T. Domagała, Gdańsk 2005.

Der Sachsenspiegel aus der Dombibliothek in Breslau/Wrocław. Einleitung. Edition und Glossar, wyd. I.T. Piirainen, I. ten Venne, Wrocław 2003.

Der Sachsenspiegel aus Oppeln und Krakau, wyd. I.T. Piirainen, W. Wassen, Berlin 1996.

Des Sachsenspiegels zweiter Theil nebst den verwandten Rechtsbüchern, ed. C.G. Homeyer, Bd. II, Berlin 1844, s. 75–158, 177–226.

Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters, ed. H. Wasserschleben, Leipzig 1892, s. 1–144, [wyd. 2, Aalen 1969].

Die Magdeburger Fragen, wyd. J.F. Behrend, Berlin 1865.

Diplomatische Beiträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, wyd. J.E. Böhme, Bd. V, 1770, s. 60–61, Bd. VI, 1775, s. 90–157.

Dokumenty królewskie dla miasta Krosna, red. J. Gancarski, Krosno 2013.

Dokumenty miasta Radomia z lat 1444–1611,oprac. B. Wyrozumska, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 1984, t. 21, z. 4 [wyd. 1987], s. 16–74.

Ebel F., Der Rechte Weg. Ein Breslauer Rechtsbuch des 15. Jahrhunderts, 2 voll., Köln 2000.

Ius Culmense, wyd. J.W. Bandtke, Warszawa MDCCCXIV.

Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257–1506, cz. 1, wyd. F. Piekosiński [w:] Monumenta Medii Aevi Historica, t. V, Kraków 1879.

Kodeks pilzneński ortylów magdeburskich,wyd. W. Wisłocki, „Rozprawy Akademii Umiejętności” 1874, t. 2, s. 125–205.

Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554–1625, oprac. i wyd. W. Uruszczak, M. Mikuła, A. Karabowicz, Kraków 2013 (Fontes Iuris Polonici. Seria: Prawo miejskie, t. I).

Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1589–1604, oprac. i wyd. W. Uruszczak, M. Mikuła, K. Fokt, A. Karabowicz, Kraków 2016 (Fontes Iuris Polonici. Seria: Prawo miejskie, t. III).

Lauda lubelskie dotyczące archiwum miejskiego, wyd. M. Trojanowska, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2003, t. 9, s. 218–226.

Lauda miasta Wojnicza 1575–1801. (Tłumaczenia tekstów łacińskich),przeł. J. Szymański, „Zeszyty Wojnickie” 1997 , r. 6, nr 4/5, s. 10–18.

Leuchte H.-J., Das Liegnitzer Stadtrechtsbuch des Nikolaus Wurm. Hintergrund, Überlieferung und Edition eines schlesischen Rechtsdenkmals[w:]Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, 25, Sigmaringen 1990.

Lutman T., Dwa nieznane akta cechowe bieckie z w. XVI,„Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, 1927–1928, t. I–II, s. 385–398.

Magdeburger Recht, wyd. F. Ebel, Bd. 2: Rechtsmitteilungen und Rechtssprüche für Breslau, Teil 1:
Die Quellen von 1261 bis 1452, Köln–Weimar–Wien 1995.

Magdeburger Recht, wyd. F. Ebel, Bd. 2: Rechtsmitteilungen und Rechtssprüche für Breslau, Teil 2: Die Quellen von 1453 bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Köln–Weimar–Wien 1989 [1995].

Magdeburger Rechtsquellen – Zum akademischen Gebrauch, wyd. P. Laband, Königsberg 1869.

Magdeburger Schöffensprüche für die Hansestadt Posen und andere Städte des Wartelandes,wyd. Th. Goerlitz, „Die Magdeburger Schöffensprücheund Rechtsmitteilungen”, Reihe VIII: Wartheland, t. 1, Stuttgart–Berlin 1944.

Najstarsza księga prawa niemieckiego na zamku krakowskim, wyd. A. Kłodziński, Archiwum Komisji Prawniczej, t. 10, Kraków 1936.

Najstarsze staropolskie tłumaczenie ortyli magdeburskich, cz. 1–3, wyd. J. Reczek, W. Twardzik, Warszawa 1970.

Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, wyd. S. Estreicher, Kraków 1936.

Nieznany spis prawa chełmińskiego z przełomu XIV i XV wieku, wyd. Z. Rymaszewski, Łódź 1993.

Ortyle magdeburskie,wyd. M. Bobrzyński, Poznań 1876.

Ortyle sądów wyższych miast wielkopolskich z XV i XVI w.,oprac. i wyd. W. Maisel, Wrocław 1959.

Ortyle sądu wyższego w Poznaniu z XVI i XVII w., oprac. W. Maisel, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1966, t. 9, z. 1, s. 123–136.

Poelmann A., Die IX Bücher des Magdeburgischen oder sechssischen Rechten, Königsberg 1574.

Poznańska księga prawa magdeburskiego i miśnieńskiego, wyd. W. Maisel, Wrocław 1964.

Prawa i przywileje Starego i Nowego Miasta Elbląga w średniowieczu, wyd. Z.H. Nowak, J. Tandecki, Gdańsk 1998.

Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795),t. I, z. 1–2 (1507–1586), wyd. F. Piekosiński, Kraków 1885.

Pryvilei miasta Lvova (XIV–XVIII), wyd. M. Kapral, Lviv 1998.

Przywilei nacjonalnych gromad miasta Lwowa (XIV–XVIII st.),wyd. M. Kapral, Lviv 2000.

Przywileje Kalisza, wyd. W. Maisel, „Rocznik Kaliski” 1973, t. 6, s. 263–362.

Przywileje królewskiego stołecznego miasta Warszawy 1376–1772, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1913.

Przywileje miasta Poznania XIII–XVIII w., wyd. W. Maisel, do druku przyg. A. Gąsiorowski, Poznań 1994.

Regestrzłoczyńcówgrodu sanockiego 1554–1638, wyd. O. Balzer, Materiały Historyczne, Wydawnictwo Towarzystwa Historycznego we Lwowie, t. I, Lwów 1891.

Sammlung deutscher Rechtsquellen, wyd. H. Wasserschleben, Bd. 1, Berlin 1860, wyd. 2 Aalen 1969, s. 1–79.

Statut cechu piekarzy pieczywa ciemnego Starego Miasta Elbląga z 1421 roku, oprac. D. Kaczor, „Rocznik Elbląski” 2004, R. 19, s. 161–169.

Statut cechu złotników, malarzy i konwisarzy przemyskich potwierdzony 6 października 1625 roku, wyd. V. Aleksandrovič, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1997, R. 12 [druk: 1998] s. 3–16.

Statuty cechu piwowarów,oprac. W. Karkucińska, J. Wiesiołowski, „Kronika Miasta Poznania” 2000, nr 4, s. 7–28.

Statuty i przywileje cechów bydgoskich z lat 1434–1770, wyd. T. Esman, Z. Guldon, Bydgoszcz 1963.

Statuty i wilkierze poznańskich rzemiosł budowlanych w okresie staropolskim, oprac. J. Wiesiołowski, „Kronika Miasta Poznania” 1998, nr 1, s. 7–69.

Statuty i wilkierze złotników poznańskich,oprac. J. Wiesiołowski,„Kronika Miasta Poznania” 2000, nr 1, s. 223–263.

Statuty miasta Kalisza z XVI–XVIII w.,zebrał i oprac. W. Maisel, „Rocznik Kaliski” 1972, R. 5, s. 191–300.

Statuty miasta Konina z XVI–XVIII wieku, wyd. W. Maisel, „Rocznik Wielkopolski Wschodniej” 1976, R. 4, s. 157–173.

Statuty miasta Łowicza 1375–1998, Bydgoszcz 1998.

Statuty toruńskiego cechu krawców polskich z połowy XVIII w., wyd. J. Tandecki, „Rocznik Toruński” 1990, R. 19, s. 255–270.

Statuty toruńskiego rzemiosła artystycznego i budowlanego z XVI–XVIII w., wyd. B. Dybaś, J. Tandecki przy współpr. M. Farbiszewskiego, Warszawa–Toruń 1990.

Szczerbic P.,Ius Municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone, wyd. G.M. Kowalski, Kraków 2011.

Toruńskie bractwo czeladnicze szmuklerzy i jego statut z 1739 r., wyd. J. Tandecki, „Rocznik Toruński” 1996, t. 23, s. 123–132.

Trzy statuty elbląskich cechów rzemiosł spożywczych z XVI–XVII w., wyd. D. Kaczor, „Rocznik Elbląski” 2000,R. 17,s. 183–201.

Uchwała albo porządek postanowienia artykułów, wedle których opisania mieszczanie i obywatele miasta Liska prawować się i obchodzić mają [1602 r.] [w:] A. Fastchnat, Dzieje Leska do 1772 roku, Rzeszów 1988.

Wilkierz Starogardu z 1634 roku, wyd. J. Milewski, „Kociewski Magazyn Regionalny” 1992, z. 10, s. 8–18.

Wilkierze miasta Chocieży z XVI w.,wyd. W. Maisel, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1977, t. 12, z. 2, s. 175–182.

Wilkierze poznańskie. Część I. Administracja i sądownictwo,oprac. i wyd. W. Maisel [w:] Pomniki Prawa Polskiego. Seria 2, red. A. Vetulani, seria Prawo Miejskie, t. III, cz. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.

Wilkierze poznańskie. Część II. Handel, rzemiosło i rolnictwo,oprac. i wyd. W. Maisel [w:] Pomniki Prawa Polskiego. Seria 2, red. A. Vetulani, seria Prawo miejskie, t. 3, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.

Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, wyd. S.M. Szacherska, t. 1. 1065–1495, Warszawa1975; t. 2. 1495–1586, Warszawa 1987.

Opracowania

Bartoszewicz A., Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012.

Bojarski W.,Jan Jelonek Cervus z Tucholi. Z dziejów prawa rzymskiego w Polsce. Prawo prywatne materialne, Toruń 1989.

Bojarski W., Prawo rzymskie w dziełach Tucholczyka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1989, z. 125, s. 7–28.

Bojarski W., Speculum Saxonum i Ius Municipale jako źródła prawa w dziejach Tucholczyka [w:] Studia z dawnego prawa sądowego i miejskiego, red. nauk. S. Salmonowicz, Toruń 1990, s. 39–56.

Bojarski W., Naworski Z., Jan Jelonek Cervus z Tucholi i jego twórczość prawnicza. Ustrój sądów i prawo procesowe, Toruń 1993.

Carls W., Rechtsquellen Sächsisch-magdeburgischen Rechts [w:] I. Bily, W. Carls, K. Gönczi, Sächsisch-magdeburgisches Recht in Polen. Untersuchungen zur Geschichte des Rechts und seiner Sprache, Berlin–Boston 2011.

Dargun L., O źródłach prawa miast polskich w wieku szesnastym. II.Oźródłach porządku sądowego spraw miejskich Prawa Magdeburskiego przez Bartłomieja Groickiego, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny” 1891, t. 25, s. 120–156.

Die neun Bücher Magdeburger Rechts[w:] Geschichtequellen des deutschen Mittelalters, http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_00727.html(dostęp: 17.01.2016).

Estreicher S., Kultura prawnicza w XVI w. [w:] Kultura staropolska. Zjazd im. J. Kochanowskiego, Kraków 1932.

Estreicher S., Nieznane teksty ortyli magdeburskich [w:] Studia staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928.

Homeyer C.G., DiedeutschenRechtsbücher des Mittelalters und ihrer Handschriften, Berlin 1856.

Janicka D., Neuere Rechtsgeschichte in Polen in den Jahren 2002–2014, „Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte” 2015, Bd. 37, s. 130–142.

Janicka D., Wkład polskich historyków prawa w badania nad prawem magdeburskim w XX w. (1945–2010), „Studia Iuridica Toruniensia” 2013, t. 10, s. 46–75.

Kaczmarczyk Z., Wstęp [w:]Ortyle sądów wyższych miast wielkopolskich z XV i XVI w.,oprac. i wyd. W. Maisel [w:] Pomniki Prawa Polskiego. Seria 2, red. A. Vetulani, seria Prawo Miejskie, t. I, red. Z. Kaczmarczyk, Wrocław 1959.

Kalina A., Artykuły prawa magdeburskiego z rękopisu ok. 1500 r., „Rozprawy Akademii Umiejętności. WydziałFilologiczny” 1880, t.7, s. 299–318.

Kałużniacki E., Die polnische Recension der Magdeburer Urtheile und die einschlägigen deutschen, lateinischen und czechischen Sammlungen, „Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte” 1886, Bd. 91.

Kamińska K., Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r. Studium historyczno-prawne, Toruń 1990.

Koranyi K., Johannes Cervus Tucholiensis i jego dzieła (z dziejów praw obcych i literatury prawniczej w Polsce), „Przewodnik Historyczno-Prawny” 1930, t. 1, s. 1–29.

Kowalski G.M., Wstęp [w:] P. Szczerbic, Ius Municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone, wyd. G.M. Kowalski, Kraków 2011.

Łysiak L., Ius supremum Maydeburgese castri Cracoviensis 1356–1794. Organisation, Tätigkeit und Stellung des Krakauer Oberhofs in der Rechtsprechung Altpolens,Frankfurt am Main 1990.

Łysiak L., Sąd wyższy prawa niemieckiego w Bieczu,„Czasopismo Prawno-Historyczne” 1981, t. 33, z. 1, s. 1–19.

Łysiak L., Sąd wyższy prawa niemieckiego w grodzie sądeckim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1984, t. 36, z. 1, s. 29–45.

Maciejewski T., Prawo sądowe w ustawodawstwie miasta Gdańska w XVIII wieku, Wrocław 1984.

Maciejewski T., Ustawodawstwo miasta Grudziądza w XVI i XVII wieku [w:] Studia z historii ustroju i prawa. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi, red. H. Olszewski, Poznań 2002, s. 203–213.

Maciejewski T.,Ustawodawstwo wielkich miast pruskich [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane prof. StanisławowiPłazie wsiedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 1999, s. 173–183.

Maciejewski T., Wilkierz gdański z czasów krzyżackich (1435–1448) [w:] Szlachta, starostowie, zaciężni, red. B. Śliwiński, Gdańsk–Koszalin 1998, s. 117–133.

Maciejewski T., Wilkierz królewskiego miasta Tczewa, Gdańsk 1994.

Maciejewski T., Wilkierz Starogardu Gdańskiego z 1619 r. [w:] Historia integra. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. D. Janicka, R. Łaszewski, Toruń 2001, s. 189–204.

Maciejewski T.,Wilkierze miast pruskich lokowanych na prawie lubeckim (do 1454 roku), „Studia Bałtyckie. Historia” 1996, t. 1, s. 119–136.

Maciejewski T., Wilkierze miasta Koszalina, „Studia Bałtyckie. Administracja” 1998, nr 7,
s. 129–150.

Maciejewski T., Wilkierze miasta Torunia, Poznań 1997.

 

Maciejewski T., Zbiorywilkierzyw miastachpaństwa zakonnego do 1454 r. i Prusw sprawach
o nieruchomości miejskie XV–XVIII w.
, Warszawa 1967.

Maciejewski T., Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych na prawie chełmińskim, Gdańsk 1989.

Materiały do historii miasta Lublina 1317–1792, oprac. J. Riabinin, Lublin 1937.

Matuszewski J., Wyrozumski J., O Sądzie Najwyższym Prawa Niemieckiego na Zamku Królewskim. Dwugłos w związku z pracą Ludwika Łysiaka…,„Czasopismo Prawno-Historyczne” 1992, t. 44, z. 1–2, s. 169–173, 173–177.

Mikuła M., Die Modifizierung des Erb- und Familienrechts im Magdeburger Weichbildrecht (Einführung zum Thema) [w:] Judiciary and society between privacy and publicity, red. D. Janic­ka, 8th Conference on Legal History in the Baltic Sea Area, 3rd–6th September, Toruń 2015.

Mikuła M., Modyfikacje łacińskich tekstów Weichbildu magdeburskiego a ewolucja prawa
w średniowiecznych miastach polskich. Uwagi wstępne
, Acta Iuridico-Historica Pilsnensia 2012–2013 (druk: 2014; red. V. Knoll), s. 137–152.

Mikuła M., O reformie prawa miejskiego w XVI wieku. Ciężkowicka uchwała o prawie prywatnym i administracji, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2013, t. 6, z. 3, s. 229–245.

Mikuła M., Prawodawstwo dla miast z wczesnego okresu polskiego parlamentaryzmu (do 1468 r.), „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2014, t. 7, z. 1, s. 133–145.

Mikuła M., Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386–1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce, Kraków 2014.

Mikuła M., Statuty prawa spadkowego w miastach polskich prawa magdeburskiego (do końca XVI wieku), „Z Dziejów Prawa” 2014, z. 7 (15), s. 33–63.

Mikuła M., Typologia aktów prawnych dla miast w dobie jagiellońskiej – przydatność funkcjonalnego podziału aktów prawnych do badań nad kierunkami polityki królewskiej, „Studia
z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2013, t. 16.

Oppitz U.-D., Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters, Köln–Wien, 1990–1992.

Oppitz U.-D., Ergänzungen zu „Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters”, „ZeitschriftderSavigny-Stiftungfür Rechtsgeschichte. Germanische Abteilung” 2000, Bd. 117, s. 645,649–651.

Oppitz U.-D.,Ergänzungen zu „Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften”, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung” 2011, Bd. 128, s. 440–454.

Pauli L.,Jan Kirstein Cerasinus (1507–1561). Krakowski prawnik doby odrodzenia. Studium
z dziejów praw obcych i literatury prawniczej w Polsce
, Kraków 1961.

Pauli L., Z badań nad źródłami dzieł prawniczych Bartłomieja Groickiego [w:] Miscellanea iuridica złożone w darze Karolowi Koranyiemu w czterdziestolecie pracy naukowej, red.
K. Bukowska, Warszawa 1961 s. 83–109.

Radomski M.T., Urząd krakowskiego wójta sądowego i jego rola w uwierzytelnianiu i przechowywaniu testamentów i inwentarzy pośmiertnych u schyłku średniowiecza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2013, r. 61, nr 2.

Rymaszewski Z., Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce. Versio Wratislaviensisversio Sandomiriensis– Łaski, Warszawa 1985.

Rymaszewski Z., Łacińskie teksty Landrechtu Zwierciadła Saskiego w Polsce. Jaskiertekst główny i noty marginesowe, Łódź 1985.

Salmonowicz S., Narodziny nowożytnej myśli kodyfikacyjnej w Europie, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1977, t. 29, z. 1, s. 77–104.

Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa do schyłku XV wieku [w:] M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.

Schöffensprüche Thorn[w:] Geschichtequellen des deutschen Mittelalters, http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_04220.html (dostęp: 17.01.2016).

 

Sowina U.,Testamenty krakowskie z przełomu średniowiecza i nowożytności wobec zasad dziedziczenia według prawa magdeburskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2010, R. 58, nr 2.

Starzyński M., Krakowska rada miejska w średniowieczu, Kraków 2010.

Szczygieł R., Zainteresowanie kaliską procedurą wyboru rady miejskiej we Lwowie [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie, miejsca, przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red.
T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011,s. 469–475.

Uruszczak W., Europejskie kodeksy prawa doby renesansu, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1988, t. 40, z. 1, s. 59–90.

Uruszczak W., Mikuła M., Les editions des sources historiques et juridiques en tant que bien culturel national polonaise, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2014, t. 7, z. 3, s. 405–417.

Uruszczak W., Mikuła M., Referat Adama Vetulaniego na posiedzeniu Zespołu wyłonionego przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dla opracowania planu wydawnictw historyczno-prawnych, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2014, t. 7, z. 3, s. 527–540.

Wiszniewski M., Historya literatury polskiej, t. 5, Kraków 1843.

Wyrozumski J., Pouczenie Kalisza dla Wielunia o administracji miasta z 1502 r. (Z dziejów ustroju miejskiego w Polsce średniowiecznej), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1970, t. 22,
z. 1, s. 185–193.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.