The Earliest Law Books of the City of Brno and Their Relation to the Contemporary Legal Practice

Naďa Fiedlerová,

Lenka Šmídová Malárová

Abstrakt
The essay focuses on an analysis of the earliest law books of the city of Brno with an emphasis on their relationship to contemporary legal practice. Special attention will be paid to the earliest Brno law book (inv. No. 1) and the Law Book of the City of Brno from the middle of the fourteenth century (inv. No. 2), which, despite not having a normative character, were clearly used in legal practice. This use is proven by the textual tradition of the latter law book and its preservation in several redactions that inspired later legal monuments. The second part of the essay starts from an analysis of selected regulations of the Law Book of the City of Brno and their comparison with preserved legal instructions for the town of Uherské Hradiště, which in the Middle Ages and Early Modern Period belonged to the circle of Brno municipal law. Then, on the basis of the aforementioned analysis, the relationship between contemporary practice and the texts of the given law books are evaluated. At the same time, the essay will point to the presence of the ius commune influences in the individual legal instructions. 
Słowa kluczowe: municipal law, Brno, legal instructions, Law Book of Jan the Notary, Middle Ages
References

Sources

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VI, ed. J. Chytil, Brünn 1854; VIII, ed. V. Brandl, Brünn 1874.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, IV-1, ed. J. Šebánek, S. Dušková, Pragae 1962; V-1, ed. J. Šebánek, S. Dušková, Pragae 1974.

Codex iuris Bohemici. Tomus primus, aetatem přemyslidarum continens,ed. H. Jireček, Pragae 1867.

Iura originalia civitatis Brunensis. Privilegium českého krále Václava I. z ledna roku 1243 pro město Brno, ed. M. Flodr, Brno 1993.

Jan z Gelnhausenu.Příručka práva městského: (Manipulus vel directorium iuris civilis), ed. M. Flodr, Brno 2008.

Liber informationum et sententiarum čili Naučení Brněnská Hradišťské městské radě dávaná od roku 1447 až do roku 1509 s dodatky do roku 1540, ed. I. Tkáč, Uherské Hradiště 1882.

Nálezy brněnského městského práva. Svazek I. (–1389),ed. M. Flodr, Brno 2007.

Nejstarší uherskohradišťská městská kniha. Liber negotiorum civitatis Hradisch, ed. M. Čoupková, Uherské Hradiště 2001.

Právní kniha města Brna. I–III,ed. M. Flodr, Brno1990–1993.

Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich, 1–2, ed. H. Fichtenau, Wien 1950, 1955.

Monographs

Bellomo M., Europäische Rechtseinheit. Grundlagen und System des Ius Commune, München 2005.

Bellomo M., The Common Legal Past of Europe: 1000–1800. Washington, DC 1995.

Bily I., Carls W., Gönczi K., Lazar M., Sächsisch-magdeburgisches Recht in Tschechien und in der Slowakei. Untersuchungen zur Geschichte des Rechts und seiner Sprache, in printing (= IVS SAXONICO-MAIDEBVRGENSE IN ORIENTE, 5)

Boháček M., Das Römische Recht in der Praxis der Kirchengerichte der böhmischen Ländern im XIII. Jahrhundert,“Studia Gratiana” 1967, vol. 11.

Boháček M., Einflüsse des Römischen Rechts in Böhmen und Mähren, Mediolani 1975.

Boháček M., Ještě k římskoprávnímu obsahu brněnské právní knihy [in:] Sborník prací z dějin práva československého, sv. I. (K 50. narozeninám profesora Jana Kaprasa jeho žáci), Praha 1930.

Boháček M., Římské právní prvky v právní knize brněnského písaře Jana, Zvl. otisk práce ze semináře Českého práva na Karlově univerzitě v Praze (no. 9), Praha 1924.

Boháček M., Římské právo v listinné praxi českých zemí 12.–15. století, „Sborník archivních prací” 1974, vol. 24, no. 2.

Boháček M., Římské právo v právním vývoji českých zemí [in:] Antika a česká kultura, ed. L. Svoboda, Praha 1978.

Burger G., Die südwestdeutschen Stadtschreiber im Mittelalter, Böblingen 1960.

Coing H., Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, I:Mittelalter (1100–1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung, München 1973.

Čáda F., Sententia Brunnensie 536 [in:]Sborník k poctě šedesátých narozenin Jaroslava Kallaba,ed. K. Engliš, Praha 1939.

Černý M., Ius commune a ius proprium ve středověku [in:] Metamorfózy práva ve střední Evropě IV: žijeme v nejlepším z možných právních světů?,ed. F. Cvrček, Helena Jermanová, Plzeň 2015.

Čoupková M., Nejstarší uherskohradišťská městská kniha. Liber negotiorum civitatis Hradisch [in:] Středověká města na Moravě a v sousedních zemích, eds.P. Futák, M. Plaček, M. Vařeka, Hodonín 2009.

Dějiny Brna2. Středověké město, ed. L. Jan, Brno 2013.

Dějiny města Brna 1, eds. J. Dřímal, V. Peša, Brno 1969.

Doležel J., Tišnov a Tišnovští v právní knize města Brna z poloviny 14. století, „Sborník Okresního muzea Brno – venkov” 2000.

Flodr M., Brněnské městské právo na konci středověku (1389 – konec 15. století),Brno 2008.

Flodr M., Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389),Brno 2006.

Flodr M., Brněnské městské právo. Zakladatelské období (–1359),Brno 2001.

Flodr M., Cesta k právu a spravedlnosti. Jan, notář města Brna [in:] Osobnosti moravských dějin, eds. L. Jan et al., Brno 2006.

Gelehrte im Reichzur Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts, ed. R. Ch. Schwinges, Berlin 1996.

Grossi P., A History of European Law, Malden 2010

Haněl J., O vlivu práva německého v Čechách a na Moravě, Praha 1874.

Hoffmann F., Brněnské městské právo [in:]Brno mezi městy střední Evropy (Sborník projevů, studií, úvah a sdělení zvědeckého sympozia konaného 29.–30. listopadu 1979, eds.F. Zřídkaveselý, V. Peša, Brno 1983, pp. 166–180.

Hoffmann F., Soupis rukopisů městských práv v českých zemích [in:] Městské právo v 16.–18. století v Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní konference uspořádané Právnickou fakultou UK ve dnech 25.–27. září 1979 v Praze, ed. K. Malý, Praha 1982.

Isenmann E., Die deutsche Stadt im Mittelalter (1150–1550), Wien–Köln–Weimar 2014.

Janiš D., Městská správa a soudnictví [in:] Dějiny Brna 2. Středověké město,ed. L. Jan, Brno 2013.

Janiš D., Úřad rychtáře a městská jurisdikce v Brně ve 13. a 14. století.2. část, období rozvoje města, „Brno v minulosti a dnes” 2013, vol. 26.

Jordánková H., Sulitková L., Fungování nejvyššího městského správního orgánu ve světle pamětních zápisů městských písařů na příkladu raně novověkého Brna [in:] Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, eds. Z. Hojda, H. Pátková, Praha 2008.

Kluge M.F., Die Macht des Gedächtnisses: Entstehung und Wandel kommunaler Schriftkultur im spätmittelalterlichen Augsburg, Leiden–Boston 2014.

Koschaker P., Europa und das römische Recht, 4. Aufl., München 1966.

Krška I., Brněnská právní naučení Uherskému Hradišti ve druhé polovině 14. století, „Brno v minulosti a dnes“ 1962, vol. 4.

Lange H., Kriechbaum M., Römisches Recht im Mittelalter, Bd. I: Glossatoren, München 1997.

Lange H., Kriechbaum M., Römisches Recht im Mittelalter, Bd. II: Kommentatoren, München 2007.

Malárová L., Zásada “bonae fidei” a institut nabytí věci od nevlastníka v Příručce práva městského Jana z Gelnhausenu [in:] Cofola 2011, eds. E. Žatecká, L. Kováčová, J. Horecký, V. Omáčka, Brno 2011.

Mareš J., Magdeburské právo ve městech severozápadních Čech v předhusitské době, defended at the Faculty of Arts of Charles University in Prague in 2008.

Mayer M.A., Der Kauf nach dem Augsburger Stadtrecht von 1276 im Vergleich zum gemeinen römischen Recht, Berlin 2009.

Mendl B., Tak řečené Norimberské právo v Čechách, Praha 1938.

Město a intelektuálové od středověku do roku 1848: Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze, eds. O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek, Praha 2008.

Nový R., Městské knihy v Čechách a na Moravě, 1310–1526: Katalog, Praha 1963.

Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 (1379), ed. M. Flodr, Brno 2005.

Právní kniha města Brna. II. Komentář, ed. M. Flodr, Brno1992.

Repgen T., Ius Commune [in:] Usus modernus pandectarum. Römisches Recht, Deutsches Recht und Naturrecht in der Frühen Neuzeit, eds. H. P. Haferkamp, T. Repgen, Köln–Weimar–Wien 2007.

Rössler E.F., Die Stadtrechte von Brünn aus dem XIII. u. XIV. Jahrhundert, nach bisher ungedruckten Handschriften, Prag 1852.

Rössler E.F., Über die Bedeutung und Behandlung der Geschichte des Rechts in Österreich, Prag 1847.

Schubart-Fikentscher G., Das Brünner Schöffenbuch. Beiträge zur spätmittelalterlichen Rechts-und Kulturgeschichte, „Deutsches Archiv” 1937, vol. 1.

Schubart-Fikentscher G., Das Eherecht im Brünner Schöffenbuch, Stuttgart 1935.

Schubart-Fikentscher G., Die Verbreitung der deutschen Stadtrechte in Osteuropa, Weimar 1942.

Schubart-Fikentscher G., Neue Fälle zum Brünner Recht,„Deutsches Archiv” 1939, vol. 3.

Schubart-Fikentscher G., Römisches Recht im Brünner Schöffenbuch. Ein Betrag zur Rezeptionsgeschichte,„Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abtei-
lung” 1947, vol. 65.

Schwabenspiegel-Forschung im Donaugebiet. Konferenzbeiträge in Szeged zum mittelalterlichen Rechtstransfer deutscher Spiegel, ed. E. Balogh, Berlin–Boston 2015.

Sulitková L., Městské úřední knihy z Archivu města Brna, 1343–1619: Katalog. 4 vol., Brno 1998–2003.

Sulitková L., Vývoj městských knih v Brně ve středověku: (v kontextu vývoje městských knih v ­českých zemích), Praha 2004

Šmídová Malárová L., „Causa legittimae absentiae” a její římskoprávní základ v naučeních brněnského městského práva pro Uherské Hradiště [in:]Datum per manus. Přátelé, kolegové a žáci Zbyňku Svitákovi k 60. narozeninám, ed.L. Führer, I. Musilová, J. Voborný, R. Červená, Brno 2015.

Šmídová Malárová L., K významu právních naučení města Brna z perspektivy právní romanistiky [in:] Bibliotheca antiqua 2015. Sborník z 24. konference dne 4.–5. listopadu 2015, eds. R. Krušinský, T. Vintrová, Olomouc 2015.

Štachová N., Inspirační zdroje Koldínových Práv městských. Výzvy kodikologie české romanistice, „Časopis pro právní vědu a praxi” 2013, vol. 21 (supplementum).

Štachová N., Law of Obligations in Light of the Bohemian Diplomatic Documents of the Thir-
teenth Century
, „Journal on European History of Law” 2011, vol. 2, no. 2.

Štachová N., Obligační právo ve světle českého diplomatického materiálu 13. století [in:]Naděje právní vědy. Býkov 2010, ed. V. Knoll, Plzeň 2011.

Štarha I., Naučení brněnského městského práva v 16. a poč. 17. stol., „Folia diplomatica” 1956–1957, vol. 5.

Štarha I., Okruh brněnského městského práva [in:]Brno mezi městy střední Evropy – Sborník projevů, studií, úvah a sdělení z vědeckého sympozia konaného 29.–30. listopadu 1979, eds.F. Zřídkaveselý, V. Peša, Brno 1983.

Štarha I., Okruh brněnského městského práva v době předbělohorské, „Brno v minulosti a dnes” 1966, vol. 8

Štarha I., Právní naučení brněnského městského práva v době předbělohorské (Dissertation), Brno 1970.

Štěpán J., Ke krystalizačnímu procesu městského práva českého [in:] Městské právo v 16.–18. století v Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní konference uspořádané Právnickou fakultou UK ve dnech 25.–27. září 1979 v Praze, ed. K. Malý, Praha 1982.

The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, eds. J.W. Cairns, P.J. du Plessis, Edinburg 2010.

Trusen W., Anfänge des gelehrten Rechts in Deutschland. Ein Beitrag zur Geschichte der Frührezeption, Wiesbaden 1962.

Uses of the Written Word in Medieval Towns: Medieval Urban Literacy II, eds. M. Mostert, A. Adamska, Turnhout 2014.

Vermouzek R., Brno – křižovatka starých cest [in:] Brno mezi městy střední Evropy – Sborník projevů, studií, úvah a sdělení z vědeckého sympozia konaného 29. – 30. listopadu 1979, eds. F. Zřídkaveselý, V. Peša, Brno 1983.

Writing and the Administration of Medieval Towns: Medieval Urban Literacy I, eds. M. Mostert, A. Adamska, Turnhout 2014.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.