Traditions and prospects of remuneration of clergymen in Czechoslovakia in the period 1918–1950 and in the present Slovak Republic

Adriana Švecová,

Viktor Križan

Abstrakt
Historical and legal examination of financial provision for the clergy from traditional and state-recognized churches and religious societies in Slovakia brings with it not only the historical dimension of its descriptive and analytical significance, but provides a specific social-security law and labour law basis for the current material status of the clergy, which is in many cases at an undignified and socially-deprived level due to current legislation. Substantive law, even after 28 years since the political regime change in November 1989, comes from the time of real socialism, and despite a number of cosmetic changes the several times amended Act from 1949 (!) has not escaped the framework of state supervision and paternalism, as well as social levelling of Churches, at least in the case of clerical remuneration. The aim of this study was to use short, recapitulating sketches to focus historical-legal attention on the employment basis of remuneration regulation for the clergy (i.e. its basis in the form of state support called “congruence”) in different constitutional phases of the Czechoslovak Republic in two diametrically-opposed political regimes: firstly the democratic 1st Czechoslovak Republic and then the post-war People’s Czechoslovak Republic, led and controlled by the Communists after their take-over in 1948. In conclusion, we analyse the current legal regulation of clerical remuneration in the Slovak Republic as one of the legal successors of the defunct Czechoslovak Federal Republic, and we describe the current major problems that we see as rooted in past legislation.
Słowa kluczowe: financing of churches, remuneration of clergy, cleric (priest), congruence, churches and religious societies, the minimum wage, the Czechoslovak Republic, Slovak Republic
References

Legal acts and printed sources

Act no. 122/1926 Collection of laws and orders on the adjustment of salaries of the clergy of churches and religious communities recognized or admitted by the State.

Act no. 124/1948 Coll. on the nationalization of some inn holder and taproom businesses and accommodation facilities.

Act no. 125/1948 Coll. on the nationalization of natural resources and medicinal spas and integration and management confiscated spa property.

Act no. 142/1947 Coll. on the revision of the first land reform.

Act no. 169/1949 Coll. on military districts.

Act no. 176/1898 Coll.

Act no. 217/1949 Coll. on state supervision over the churches.

Act no. 218/1949 Coll. on the financial provision of churches and religious communities by the state.

Act no. 311/2001 Coll. Labour Code as amended.

Act no. 46/1948 Coll. on the so-called new land reform.

Act no. 47/1885 Coll.

Act no. 51/1874 Coll. on contributions to the religious fund.

Act no. 663/2007 Coll. on the minimum wage as amended.

Act no. 85/1948 Coll. on the nationalization of medical and nursing institutions and the institutional organisation of state medical care.

Act no. 95/1948 Coll. on basic provisions for uniform education (the Education Act).

Code of Canon Law

Government regulation no. 124/1928 Collection of laws and orders on the salary adjustment of the clergy.

Government regulation no. 219/1949 Coll. on the financial provision of the Roman Catholic Church by the state.

Government regulation no. 220/1949 Coll. on the financial provision of the Czechoslovak Church by the state.

Government regulation no. 221/1949 Coll. on the financial provision of the Protestant Churches by the state.

Government regulation no. 222/1949 Coll. on the financial provision of the Orthodox Church by the state.

Government regulation no. 223/1949 Coll. on the financial provision of religious communities by the state.

Government regulation no. 299/2007 Coll. on the treatment of personal emoluments provided for clergymen of churches and religious communities, as amended.

Government regulation no. 70/1968 Coll. on the financial provision of the Greek Catholic Church by the state.

Legal article LXX/1723.

Legal article LXXIV/1715.

Statutory article XIII/1909.

Statutory article XIV/1898.

Statutory article XLII/1895.

Statutory article XXXV/1912.

Statutory article XXXVIII/1913.

Monographs

Barancová H., Slovenské a európske pracovné právo, Žilina 2004.

Barancová H., Schronk R., Pracovné právo, Bratislava 2013.

Bartal A., Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae, Lipsiae–Budapestini, 1901.

Cikeš R., Financovanie cirkví a náboženských spoločností štátom [in:] Clara pacta – boni amici. Zmluvné vzťahy medzi štátom a cirkvami, eds. M. Šmid, M. Moravčíková, Bratislava 2009.

Hrdina I.A., Pracovněprávní poměry duchovních a Zákonník práce, “Právník” 2007, iss. 8.

Kušnyráková I., Piae fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku, Bratislava 2009.

Laclaviková M., Formovanie pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na našom území začiatkom 20. storočia [in:] Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia, Kraków 2013.

Malý K., Sivák F., Dejiny štátu a práva v Československu do roku 1918, Bratislava 1992.

Moravčíková M., Cipár M., Cisárovo cisárovi. Ekonomické zabezpečenie cirkví a náboženských spoločností, Bratislava 2001.

Moravčíková M., Štáta cirkev v Slovenskej republike[in:] Štáta cirkev v postsocialistickej Európe, ed. S. Jozefčiaková, Bratislava 2003.

Munka J., Patronátne bremená a cirkevné dávky, Dunajská Streda 1937.    

Olšovská A., Pracovnoprávne postavenie osôb vykonávajúcich duchovenskú činnosť, “Acta Universitatis Tyrnaviensis”, Trnava 2005.

Pešek J., Barnovský M., Štátna moc acirkvi na Slovensku 1948–1953, Bratislava 1997.

Slovník veřejného práva československého. Svazek II., eds. E.Hácha, J. Hoetzel, F. Weyr, K. Laštovka, Brno 1932.

Šabo M., Štáta cirkvi na Slovensku. Vývoj financovania cirkví, Bratislava 2006.

Šabo M., Model financovania Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike v kontexte vývoja, princípov a perspektív vzťahov štátu a cirkví vo svete,Bratislava 2008.

Tóth L., Postavenie zamestnancov cirkví a náboženských spoločností [in:] Teoretické úvahy o práve, Trnava 2011.

Tretera J.R., Stát a církve v České republice, Kostelní Vydří 2002.

Tretera J.R., Horák Z., Konfesní právo, Praha 2016.

Valeš V., Právní úprava postavení církví a náboženských společností v období první Československé republiky (1918–1938), Praha 2013.

Vaško V., Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce, Praha 1996.

ŽofčinováV., Gyuri R., Osobitosti v pracovnoprávnom postavení zamestnancov cirkví a náboženských spoločností [in:] Sloboda jednotlivca a svet práce, eds. V. Križan, M. Moravčková, Praha 2014.