Przegląd monografii Wołodymyra Kahnycha Prawnicza edukacja i nauka na Uniwersytecie Lwowskim (1661–1939), Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów 2016, 320 s.

Roman Shandra

Abstrakt

Review of Volodymyr Kakhnych, Legal Education and Research at Lviv University (1661–1939), Ivan Franko Lviv National University, Lviv, 2016, 320 pp.

Volodymyr Kakhnych’s book is the first comprehensive study of the establishment and the development of legal education and research at Lviv University produced by a Ukrainian historian of law. The monograph, based on a vast range of archival and documentary material, is both informative and interesting. It focuses in particular on the structure of the Faculty of Law, its academic staff members and their research, as well as the content (subjects) of the legal curriculum.  
Słowa kluczowe: Ukraina, Polska, Austria, Uniwersytet Lwowski, Wydział Prawa, edukacja, nauka

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.