Włodzimierz Ważniewski, Państwo laickie. Polityka ograniczania bazy materialnej Kościoła katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne w latach 1945–1970, Oficyna Wydawnicza ASPAR-JR, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2015, ss. 260

Przemysław Sołga

Abstrakt

Secular state. The policy of limiting the material base of the Catholic Church in Poland by the communist authorities in the years, Oficyna Wydawnicza ASPAR-JR, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2015, pp. 260

This review discusses the structure of the book, its time frame, and scope, as well as the sources used by the author. The overall assessment is in some respects unfavorable. This is due to quite evident gaps in the coverage of the subject, as well as the tone of the author’s polemics and personal remarks. 
Słowa kluczowe: państwo, laicyzacja, Kościół katolicki, baza materialna

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.