Constitutional History 2000–2015: Slovak Republic

Tomáš Gábriš,

Alexandra Letková

Abstrakt
In the Slovak historiography, constitutional history was dominant and accounted for the largest number of publications in the researched period of 2000–2015, comprising monographs, journal articles, students’ textbooks and collections of conference papers. The contribution provides an overview of production revolving around five major topics of Slovak constitutional historiography, offering an extensive list of works from the 2000–2015 period in the footnotes and in the final list of bibliography. The aim was to include all relevant publications from the period, which explains the number of references and the length of the list of bibliography. 
Słowa kluczowe: historia ustroju, Słowacja, Wilkie Morawy, dekret Beneša, Państwo Słowackie, Republika Słowacka, Czechosłowacja
References

Editions of primary sources

Pramene práva na území Slovenska 1. (od najstarších čias do roku 1790) [Sources of Slovak Legal History 1. (from ancient times till the 1790)], ed. M.Laclavíková, A.Švecová, Trnava 2007.

Pramene práva na území Slovenska 2. 1790–1918 [Sources of Slovak Legal History 2. 1790–1918], ed. M.Laclavíková, A.Švecová, Bratislava 2012.

Secondary literature

20. výročie Nežnej revolúcie [20. Anniversary of Velvet Revolution], ed. P.Jašek, Bratislava 2010.

Baka I., Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939–1940 [Political System and Regime of Slovak republic in 1939–1940], Bratislava 2010.

Beňa J., Dekréty prezidenta republiky a nariadenia SNR – denacifikácia ČSR a ustanovenie demokratického Slovenska [Presidential Decrees and Regulations of Slovak National Council – Denazification of Czechoslovak Republic and Establishment of Democratic Regime in Territory of Slovakia], “Pamäť národa” 2008, vol. 4, issue 2.

Beňa J., Diskontinuitná kontinuita slovenských ústavných dejín [The Discontinuous Continuity of Slovak Constitutional History], Bratislava 2014.

Beňa J., Gustáv Husák a slovenská demokratická protifašistická štátnosť [Gustáv Husák and Slovak Demokratic Antifascist Statehood], Bratislava 2015.

Beňa J., Hranice Slovenska a Trianon [Borders of Slovakia and Trianon][in:] Bene merito: profesorovi Jozefovi Klimkovi k 70. narodeninám, Bratislava 2012.

Beňa J., k trom ústavnoprávnym počinom Vavra Šrobára [Three constitutional Acts of Vavro Šrobár][in:] Dr. Vavro Šrobár: politik, publicista a národnoosvetový pracovník, Bratislava 2012.

Beňa J., k Ústave vojnového Slovenského štátu (normatívno-právny pohľad)[Constitution of War-time Slovak State (Normative and Legal View)], “Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia spoločenskovedná” 2000, vol. 4.

Beňa J., Maďarský štát a štátne občianstvo Maďarov na Slovensku v rokoch 1945–1948 [Hungary and Citizenship of Hungarians in the territory of Slovakia in 1945–1948] [in:] Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, Prešov 2010.

Beňa J., Medzinárodnoprávne a ústavnoprávne metamorfózy štátnosti Čechov a Slovákov v kontexte Európy [International Legal and Constitutional Metamorphoses of Statehood of Czechs and Slovaks in European Context] [in:] Historické právne systémy a integrácia Európy, Bratislava 2011.

Beňa J., Nové dokumenty a právny pomer Čechov a Slovákov v rokoch 1944–1945 [New Documents and Legal Relation of Czechs and Slovaks in 1944–1945] [in:] K 75. narodeninám profesora Hubenáka, Banská Bystrica 2004.

Beňa J., Od trojjedinej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR k čistej Ústave Slovenskej republiky [From Triple Entity of Constitution of CSSR, CSR and SSR to Pure Constitution of Slovak Republic] [in:] 20. výročie Nežnej revolúcie, Bratislava 2010.

Beňa J., Práce právnikov o SNP do roku 1948 [The Works of Lawyers about Slovak National Uprising written up to 1948], “Právny obzor” 2000, vol. 83, issue 3.

Beňa J., Slovenská národná štátnosť [Slovak National Statehood] [in:] Quid leges sine moribus?: (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách), Kraków 2014.

Beňa J., Slovenské národné povstanie v ústavnoprávnom dejepisectve v rokoch 1963–1993 [Slovak National Uprising in Legal Historiography in 1963–1993], “Právny obzor” 2000, vol. 83, issue 2.

Beňa J., Slovensko a Benešove dekréty [Slovakia and The Beneš Decrees], Bratislava 2002.

Beňa J., Slovenský štát – právne jestvovanie a forma štátu [The Slovak State – Legal Existence and Form of State]  [in:] Období nesvobody, ed. L.Vojáček, Ostrava 2014.

Beňa J., Sociálno-ekonomické práva v ústavách transformujúcich sa štátov strednej a východnej Európy [The Social-Economic Rights in Constitutions of Transforming States of Central and Eastern Europe] [in:] Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy: Sborník příspěvků a statí z konference, 2. část, Praha 2000.

Beňa J., Uhorsko a Maďarsko – totožnosť, kontinuita, diskontinuita [Hungary Before and After World War 1 – Identity, Continuity, Discontinuity], “Právněhistorické studie” 2013, vol. 43.

Beňa J., Ústavné projekty z rokov 1989–1992 [The Constitutional Projects in 1989–1992] [in:] Desiate výročie Ústavy Slovenskej republiky a vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, Banská Bystrica 2003.

Beňa J., Vývoj slovenského právneho poriadku [Development of Slovak Legal Order], Bratislava 2001.

Beňa J., Gábriš T., Dejiny práva na Slovensku I (do roku 1918)[History of Law in Slovakia I (until 1918)], Bratislava 2015.

Beňa J., Gábriš T., History of Law in Slovakia I (until 1918), Bratislava 2015.

Brock P., Slovenské národné obrodenie 1787–1847: k vzniku modernej slovenskej identity [Slovak National Revival 1787–1847: On the Birth of Modern Slovak Identity], Bratislava 2002.

Bujňáčková Spišáková L., Ústavnoprávna úprava vlastníctva v Slovenskej republike (1939–1945) [The Constitutional Regulation of Property in the Slovak Republic (1939–1945)] [in:] Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009, I. časť, Bratislava 2009.

Bystrický P., Kráľovská hodnosť u Germánov [The Germanic Royal Rank], “Forum Historiae” 2014, vol. 8, issue 2.

Bystrický V., Gábriš T., Kontinuita a diskontinuita v dejinách: Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993 [The Continuity and Discontinuity in History: Slovak Republic in 1939 and Slovak Republic in 1993] [in:] 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky: Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja, ed. M.Londák, S.Michálek, Bratislava 2013.

Chovanec J., Červeňanský F., Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo [Opinions of Ľudovít Štúr on State and Law], Bratislava 2005.

Čierna-Lantajová D., Štefanovič M., Šutaj Š., Štefanský M., Zavacká K., Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady. Vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti [Slovakia and Decrees of President of CSR Edvard Beneš in context of Regulations of Slovak National Council. Internal and International Political Context], Bratislava 2006.

(Dis)kontinuita práva a kríza (Sekcia právnych dejín a rímskeho práva)[(Dis)Continuity of Law and Crisis (Session of Legal History and Roman Law)], Bratislava 2013.

Drgo J., Niektoré myšlienkové a právne aspekty kritiky parlamentnej demokracie v ústave 1. Slovenskej republiky [Some Ideological and Legal Aspects of Criticism of Parliamentary Democracy in Constitution of The First Slovak Republic][in:] Quid leges sine moribus?: (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách), Kraków 2014.

Drgo J., Úloha parlamentu v ústavách niektorých autoritatívnych štátov v medzivojnovej Európe [The Role of Parliament in Constitutions of Some State with Authoritarian Regime in Interwar Europe] [in:] Ako právo reaguje na novoty, Bratislava 2015.

Drgo J., Výkonná moc v ústavách niektorých autoritatívnych štátov v medzivojnovej Európe [Executive Power in Constitutions of Some States with Authoritarian Regime in Interwar Europe][in:] III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů, Brno 2015.

Gábriš T., Československý parlament a (ne)realizácia princípov parlamentarizmu v rokoch 1945–1954 a 1986–1992 [Czechoslovak Parliament and (non)Implementation of Principles of Parliamentarism between years 1945–1954 and 1986–1992], “Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae” 2010, vol. 28.

Gábriš T., Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861 : monografická štúdia a historickoprávny komentár [Provisional Judicial Rules of Judex-Curial Conference from 1861: Monographic Study and Legal-Historical Commentary], Bratislava 2014.

Gábriš T., Medzinárodnoprávne aspekty vzniku, existencie a zániku Slovenského štátu (1939–1945) a kontinuita Československej republiky [International Aspects of Emergence, Existence and Extinction of Slovak State (1939–1945) and Continuity of Czechoslovak Republic][in:] Slovenský štát 1939–1945: predstavy a realita, ed. M.Fiamová, J.Hlavinka, M.Schvarc, Bratislava 2014.

Gábriš T., Posilňovanie roly štátu a verejného práva v Československu v rokoch 1948–1989 [Strengthening the Role of State and Public Law in Czechoslovakia in 1948–1989][in:] Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví, ed. M.Bobek, P.Molek, V.Šimíček, Brno 2009.

Gábriš T., Právo a dejiny: právnohistorická propedeutika [The Law and History: Legal-Historical Propaedeutics], Kraków 2012.

Gábriš T., Slovenská národná rada a parlamentarizmus v rokoch 1945–1992 [Slovak National Council and Parliamentarism in 1945–1992], “Acta Universitatis Tyrnaviensis. Iuridica” 2009, vol. 6.

Gábriš T., Viedenská arbitráž a korekcie hraníc Versaillského systému v Európe [Vienna Award and Border Correction of the Versailles System in Europe], “Slovenská ročenka medzinárodného práva” 2008, vol. 1, Bratislava 2009.

Gábriš T., Macej J., Postavenie československého parlamentu v rokoch 1948–1989 [Position of the Czechoslovak Parliament in 1948–1989] [in:] Ius romanum schola sapientiae. Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám, Trnava 2009.

Gábriš T., Macej J., Suverenita ľudu a štátu v Československu rokov 1948–1989 [Sovereignty of the People and the State in Czechoslovakia in 1948–1989] [in:] Akademické akcenty 2011, Žilina 2012.

Gábriš T., Patakyová M., Slovakia: The Right of Nation [in:] First fundamental rights documents in Europe: commemorating 800 years of Magna Carta, Cambridge 2015.

Historické právne systémy a integrácia Európy [Historical Legal Systems and the Integration of Europe], Bratislava 2011.

Gábriš T., Švecová A., Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku [History of the State and of the Judiciary in Territory of Slovakia], Plzeň 2009.

Homza M., O kráľovskom titule Svätopluka I. († 894) [On the Royal Title of Svätopluk], “Historický časopis” 2013, issue 4.

Homza M., Stredná Európa I.Na začiatku stredoveku [Central Europe I.At the Beginning of the Middle Ages], Bratislava 2016.

Homza M. et al., Svätopluk v európskom písomníctve [Svätopluk in European Documents], Bratislava 2013.

Janigová E., Jáger R., Droits de l’homme en Tchécoslovaquie avant la seconde guerre mondiale, “Revue internationale des sciences humaines et naturelles” 2013, issue 1.

Jáger R., Boli kroky československej verejnej moci v rokoch 1938–1939 správne a spravodlivé? [Have the Actions of the Czechoslovak Public Authorities been Correct and Fair in 1938–1939?], “Socioekonomické a humanitní studie” 2012, vol. 2, issue 1.

Jáger R., Dictatorship and discrimination and its consequensces in law during war time Slovak republic [in:] Právní a ekonomické problémy současnosti III.: sborník prací, Ostrava 2007.

Jáger R., Jozef Hložanský a jeho štátoprávna koncepcia Bieleho Uhorska [Jozef Hložanský´s constitutional concept of White Hungary] [in:] Stát a právo v letech 1848–1918 ve středoevropském kontextu, Bratislavská vysoká škola práva, Bratislava 2007.

Jáger R., Jozef Hložanský´s constitutional concept of Hungary, “Socioekonomické a humanitní studie” 2012, vol. 2, issue 2.

Jáger R., Nedemokratické kroky vedúce ku vzniku autonómie Slovenskej krajiny v rámci Česko-Slovenskej republiky [Non-democratic steps leading to the creation of the Slovak Land’s autonomy within the Czecho-Slovak Republic] [in:] Diktatúry v európskych dejinách: slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium, materiali mižnarodnoi naukovoi konferencii, Užhorod 2006.

Jáger R., Politicko-právne aspekty vývoja systému politických strán v Československu pred II. svetovou vojnou [Political-Legal Aspects of the Development of the System of Political Parties in Czechoslovakia before World War II] [in:] Interpolis ´12, ed. A.Kollár, Banská Bystrica 2012.

Jáger R., Samospráva uhorských provincií podľa niektorých predstaviteľov tzv. Novej školy [Autonomy of Hungarian Provinces by Representatives of so-called New School][in:] Vybrané otázky samosprávy a práva Európskej únie, ed. S.Kubincová, Banská Bystrica 2010.

Jáger R., Slováci v Československu medzivojnového obdobia a autonómia Slovenskej krajiny [Slovaks in Czechoslovakia during Interwar Period and Autonomy of Slovak Land], “Právna revue” 2012, vol. 1, issue 1.

Jáger R., Titulatúra veľkomoravských panovníkov [Royal Rank of Great Moravian Monarchs], “Teoretické úvahy o práve”, vol. 11, Trnava 2015.

Jáger R., Zabudnuté návrhy o právnom postavení Slovákov v Uhorsku: pohľad na život Slovákov medzivojnového obdobia: historické súvislosti, pohľad na legislatívu a autonomistické snaženie Slovákov v Československej republike [Forgotten Proposals on the Legal Status of Slovaks in Hungary: A View of the Life of Slovaks in the Interwar Period: Historical Context, Legislation View and Autonomous Effort of Slovaks in the Czechoslovak Republic], “Právna revue” 2012, vol. 1, issue 2.

Jáger R., Zásahy nemeckého diktátorského režimu do Slovenskej vládnej moci a jeho následné zmeny v protižidovskom zákonodarstve [Interventions of the German Dictatorial Regime in the Slovak Executive power and its subsequent changes in Aryanization legislation][in:] Diktatúry v európskych dejinách: slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium, materiali mižnarodnoi naukovoi konferencii, Užhorod 2006.

Jáger R., Turošík M., The act empowered to change the constitutional charter and constitutional laws of the Republic of Czechoslovakia and its implications for the treatment of fundamental human rights and freedoms [in:] Europe of founding fathers: investment in common future: medzinárodná konferencia o ľudských právach, ed. B.Szmulik, Olsztyn 2013.

Júda V., Právne a politické základy formovania systému politických strán v Československej republike pred voľbami do Ústavodarného národného zhromaždenia roku 1946 s akcentom na Slovensko [Legal and Political Basics of the Formation of a System of Political Parties in the Czechoslovak Republic before the Elections to the Constitutional National Assembly in 1946 with an accent on Slovakia], “Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii”, vol. 4.

Júda V., Právne a politické základy vývoja politických strán na území Slovenska do roku 1990 [Legal and Political Basis of Development of Political Parties in the Slovak Republic until 1990] [in:] Právna úprava politických strán, Bratislava 2000.

Katuninec M., Režim slovenského štátu a jeho vývojové konotácie [Regime of Slovak State and its development connotations] [in:] Slovenský štát 1939–1945: Predstavy a realita, ed. M.Fiamová, J.Hlavinka, M.Schvarc, Bratislava 2014.

Korček J., Slovenská republika 1943–1945 [Slovak Republic 1943–1945], Bratislava 1999.

Krajčovič M., Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky 1927/1936 – 1940/1944 [International Context of the Slovak Issue 1927/1936 – 1940/1944], Bratislava 2008.

Kučera M., Kráľ Svätopluk (830? – 846 – 894) [King Svätopluk (830? – 846 – 894)], Martin 2010.

Laclavíková M., Slovak legal history (with regard to the state and law until 1918), 1st ed., Trnava 2013.

Laclavíková M., Švecová A., Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku: (od najstarších čias do roku 1848). 1. [Practicum on History of State and Law in Slovakia (from ancient times till the 1848)], 1st ed., Trnava 2015.

Lapčáková M., Ústava Československej republiky z roku 1920 [Constitution of the Czechoslovak Republic of 1920], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2007, Bratislava 2007.

Lapčáková M., Vývoj a súčasná úprava parlamentných volieb v Slovenskej republike a Českej republike [Development and Current Regulation of Parliamentary Elections in the Slovak Republic and the Czech Republic], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2008, Bratislava 2008.

Letková A., Ľudovít Štúr a jeho právno-politické aktivity v revolučných rokoch 1848–1849 [Ľudovít Štúr and his Legal and Political Activities in the Revolutionary Years 1848–1849], “Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava” 2015, vol. 1, issue 1.

Letková A., Ústavnoprávne aspekty dualizmu v retribučnom zákonodarstve na území Československej republiky [Constitutional Aspects of Dualism in Retributive Law in the Territory of the Czechoslovak Republic] [in:] Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita, ed. M.Lysý, M.Považan, Bratislava 2014.

Lichá A., Koncepcia základných práv a slobôd v Ústave 9. mája 1948 [The Concept of Fundamental Rights and Freedoms in the Constitution on 9 May, 1948], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2009, 1. časť, Bratislava 2009.

Lichá A., Niektoré aspekty materiálneho jadra Ústavy 9. mája 1948 [Some Aspects of the Material Core of the Constitution on May 9, 1948], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2011, Bratislava 2011.

Lichá A., Niektoré filozofické aspekty ústavnej úpravy subjektov ľudských práv v kontexte vývoja [The Philosophical Aspects of the Constitutional Regulation of Human Rights Holders in the Context of Historical Development] [in:] Olomoucké debaty mladých právníků 2009, Olomouc 2010.

Lichá A., Princíp právnej rovnosti v Ústave 9. mája, realita alebo fikcia? [The Principle of Legal Equality in the Constitution of 9 May, Reality or Fiction?], “Historia et theoria iuris” (HTI) 2009, vol. 1.

Lichá A., Teoretické a ideologické dimenzie práv a slobôd občanov v Ústave ČSSR [The Theoretical and Ideological Dimensions of the Rights and Freedoms Citizens in the Constitution of the CSSR] [in:] Debaty mladých právníků, Olomouc 2007.

Lichá A., Úvahy nad Ústavou ČSSR z aspektu práv a slobôd občanov [Reflections on the Constitution of the CSSR on the Rights and Freedoms of Citizens], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2008, Bratislava 2008.

Lysý M., Avarský kaganát ako zabudnutý útvar slovenských právnych dejín [Avarian Caganate as a forgotten unit of Slovak Legal History] [in:] Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám, Ostrava 2012.

Lysý M., Fidelita a prísahy mojmírovcov z rokov 864 a 874 [Fidelity and Oaths of the Moymirid Dynasty in 864 and 874], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2014, Bratislava 2014.

Lysý M., Koľko gentes tvorilo základ politického zriadenia na Morave v 9. storočí?[How many Gentes Formed the Basis of the Political Establishment in Moravia in the 9th Century?][in:] Právo v priestore a čase, Bratislava 2014.

Lysý M., Moravania, Mojmírovci a Franská ríša. Štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku [Moravians, Moymirid dynasty and the Frankish Empire. Studies on Ethnogenesis, Political Institutions and Constitutional Establishment in Slovakia in the Early Middle Ages], Bratislava 2014.

Lysý M., Najstaršia časť uhorskej ústavy [The Oldest Part of the Hungarian Constitution], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007”, Bratislava 2007.

Lysý M., Pramene k právnym dejinám Slovenska I (do roku 1918) [Sources of Slovak Legal History 1. (to 1918)], Bratislava 2009.

Lysý M., Prechod kmeňovej spoločnosti k štátu v strednej Európe a jej charakteristika na základe súčasnej historiografie [The Transition of the Tribal Society to the State in Central Europe and its Characterization on the Basis of Contemporary Historiography][in:] Historické právne systémy a integrácia Európy, Bratislava 2011.

Lysý M., Slovenský štát ako pokračovanie Veľkej Moravy. Pokus o hľadanie historického predchodcu [Slovak State as a Continuation of Great Moravia: An Attempt to Find a Historical Predecessor][in:] Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita, ed. M.Lysý, M.Považan, Bratislava 2014.

Lysý M., Štát ako nadetnická organizácia [State as a Supra-Ethnic Organization], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2008, Bratislava 2008.

Lysý M., Štátna forma Veľkej Moravy [State form of Great Moravia], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2009, 1. časť, Bratislava 2009.

Lysý M., Transformácia kmeňovej spoločnosti na štát, vznik Veľkej Moravy a Uhorska [Transformation of the Tribal Society into the State, Creation of Great Moravia and Hungary], “Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae” 2010, 28, Bratislava 2010.

Lysý M., Titul mojmírovských panovníkov [Title of Moymirid Monarchs],“Historia et theoria iuris” 2013, vol. 5, issue 1.

Lysý M., “Veľkomoravský štát”[„Great-Moravian State”][in:] Quid leges sine moribus?: (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách), Kraków 2014.

Macej J., K niektorým otázkam prijímania Ústavy ČSSR z roku 1960 [Some Issues of the Adoption of the Constitution of the CSSR in 1960], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2008, Bratislava 2008.

Macej J., Postavenie a činnosť Národného zhromaždenia v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia [The status and Activity of the National Assembly in the 1960s], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2009, 1. časť, Bratislava 2009.

Macej J., Základné princípy socialistickej ústavy ako ústavy nového typu [Fundamental Principles of the Socialist Constitution as a New Type of Constitution],“Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2010, 1. časť, Bratislava 2011.

Malatinský M., Ľudské práva židovskej populácie Slovenska podľa Židovského kódexu a predkódexovej úpravy [The Human Rights of the Jewish Population of Slovakia under the Jewish Code and the Pre-Code Regulations] [in:] Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe, Ústav pamäti národa, Bratislava 2014.

Malatinský M., Stavovské zriadenie a Slovenská republika (1939–1945) [The Estates’ System and the Slovak Republic (1939–1945)], “Míľniky práva vstredoeurópskom priestore” 2014, ed. V.Minčič, Bratislava 2014.

Minárik J., K niektorým aspektom vzťahov medzi českým a slovenským národom [On Some Aspects of Relations between the Czech and Slovak Nations] [in:] Historicko-právna analýza príčin a následkov druhej svetovej vojny, Banská Bystrica 2015.

Mlkvý M., Koncepcia koruny v britskom právnom systéme [The Concept of the Crown in the British Legal System], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2011, Bratislava 2011.

Mlkvý M., Koncepcia prerogatív v britskom ústavnom systéme [The Concept of Prerogatives in the British Constitutional System], „Historia et theoria iuris” (HTI) 2011, vol. 3, issue 5.

Mosný P., Niektoré črty a charakter Slovenskej republiky rokov 1939–1945 [Some Features and Character of the Slovak Republic from 1939 to 1945][in:] Bene merito: profesorovi Jozefovi Klimkovi k 70. narodeninám, Bratislava2012.

Mosný P., Niektoré problémy vzťahov Čechov a Slovákov pred vznikom ČSR [Some problems of relations between Czechs and Slovaks before the establishment of Czechoslovak Republic],“Acta Universitatis Tyrnaviensis – Iuridica” 2009.

Mosný P., Obnovenie československého štátu(1944–1948) [Restoration of the Czechoslovak State (1944–1948)] [in:] Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy środkowej, Katowice 2009.

Mosný P., Podkarpatská Rus. Nerealizovaná autonómia [Sub-Carpathian Ruthenia. Unrealized autonomy], Bratislava 2001.

Mosný P., Povstalecké názory na Slovensku na trojnárodné povojnové členenie československého štátu [Insurgent´s views in Slovakia on the trilateral post-war division of the Czechoslovak state)] [in:] Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám, ed. K.Bubelová, Olomouc 2010.

Mosný P., Sedemdesiat rokov po vyhlásení Slovenského štátu (predovšetkým niektoré východiská a paralely) [Seventy years after the declaration of the Slovak state (especially some of the bases and parallels)] [in:] Ius romanum schola sapientiae. Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám, Trnava 2009.

Mosný P., Slovenský autonomizmus v parlamentnom prejave poslanca Andreja Hlinku [Slovak autonomism in the parliamentary speech of the member of parliament Andrej Hlinka][in:] De arte boni et aequi, Trnava 2012.

Mosný P., Slovenský autonomizmus v parlamentnom prejave poslanca Andreja Hlinku z 20. októbra 1921 [Slovak autonomism in the parliamentary speech of the member of parliament Andrej Hlinka on 20 October 1921][in:] Národe môj, Bratislava 2015.

Mosný P., Slovenský názorový patriotizmus v autonomizme Dr. Emila Stodolu [Slovak opinion patriotism in the autonomism of Dr. Emil Stodola] [in:] Exemplo ducti, Trnava 2012.

Mosný P., Štátoprávny náčrt dejín Veľkej Moravy [State-law sketch of the history of Great Moravia],“Z dziejów prawa” 2012, vol. 5, issue 13.

Mosný P., Ústavné základy sociálnej doktríny Slovenskej republiky 1939–1945 [Constitutional bases of the social doctrine of the Slovak Republic 1939–1945][in:] Labor ipse voluptas, Kraków 2014.

Mosný P., Ústavnoprávne postavenie minorít v medzivojnovom Československu [Constitutional status of minorities in the inter-war Czechoslovakia] [in:] Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet, Ružomberok 2011.

Mosný P., Vplyv druhosvetového vojnového konfliktu na štátoprávnu pozíciu územia Podkarpatskej Rusi [The impact of the Second World War conflict on the state-law position of the territory of Sub-Carpathian Ruthenia] [in:] Iustitia omnibus, Kraków 2014.

Mosný P., Hubenák L., Dejiny štátu a práva na Slovensku [History of the state and law on the territory of Slovakia], Košice 2008.

Mosný P., Jáger R., Štátoprávne koncepcie postavenia územia dnešného Slovenska navrhované v druhej polovici 19. storočia [The State-Law Concepts of the Positions of Today’s Slovakia Territory Proposed in the Second Half of the 19th Century], “Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii” 2014.

Mosný P., Jáger R., Constitutional concept of the White Kingdom of Hungary, “Forum iuris europaeum: journal for legal science” 2013, vol. 1, issue 2.

Mosný P., Jáger R., Dôsledky rakúsko-uhorského vyrovnania na slovenský národný pohyb [Consequences of the Austro-Hungarian Compromise on the Slovak National Movement] [in:] Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku. Sborník příspěvků ke 140. výročí rakousko-uherského vyrovnání, Ostrava 2007.

Mosný P., Laclavíková M., Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do roku 1848)[History of the State and Law on the Territory of Slovakia I. (from ancient times till the 1848)],Bratislava 2010.

Mosný P., Laclavíková M., Dejiny štátu a práva na území Slovenska: (od najstarších čias do roku 1848). 1.[History of the State and Law on the Territory of Slovakia I. (from ancient times till the 1848)], 2nd ed., Bratislava 2015.

Mosný P., Laclavíková M., Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848–1948)[History of the State and Law on the Territory of Slovakia II. (1848–1948)], Kraków 2014.

Mosný P., Laclavíková M., History of state and law on the territory of Slovakia: from ancient times till 1848. 1, 1st ed., Plzeň 2009.

Mosný P., Laclavíková M., History of the state and law on the territory of Slovakia (1848–1948). 2, Kraków 2014.

Mosný P., Laclavíková M., Vybrané kapitoly z vývoja právnych inštitútov [Selected chapters from the development of legal institutes], 1st ed., Trnava 2013.

Mosný P., Laclavíková M., Jáger R., Prvky povojnového obnovovania právno-demokratického postavenia obyvateľstva v Československu v pomere k vojnovej autoritárskej dobe [Elements of post-war renewal of the legal-democratic status of the population in Czechoslovakia in relation to the wartime authoritarian period] [in:] Historicko-právna analýza príčin a následkov druhej svetovej vojny, ed. M.Skaloš, Banská Bystrica 2015.

Münch I. von, Hoog G., Zánik československého státu z mezinárodněprávního hlediska [Extinction of the Czechoslovak State from an International Legal Point of View][in:] Dělení Československa: Deset let poté…, ed. K.Vodička, Praha 2003.

Nižňanský E.,Holokaust na Slovensku. Obdobie autonómie. (6. 10. 1938 – 14. 3. 1939). Dokumenty [Holocaust in Slovakia. Period of Autonomy. (October 6, 1938 – March 14, 1939). Documents], Bratislava 2001.

Nižňanský E., Voľby do snemu Slovenskej krajiny v roku 1938 [Elections to the Diet of Slovak Land in 1938], “Studia historica Nitriensia” 1998, http://www.niznanskyedo.host.sk/Artickles%2017.htm (date of access: 10.09.2016).

Oravec M., K otázke právnej úpravy voľby prezidenta v prvej ČSR [On the Question of the Legal Regulation of the Election of the President in the first Czechoslovakia], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2008, Bratislava 2008.

Oravec M., Zmocňovacie zákonodarstvo v Československu v rokoch 1920–1938 [The Empowerment Legislation in Czechoslovakia in 1920–1938],“Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2007, Bratislava 2007.

Podolec O., Medzi kontinuitou a diskontinuitou…: politický systém Slovenskej republiky 1939–1945 [Between Continuity and Discontinuity…: Political System of the Slovak Republic 1939–1945], Bratislava 2014.

Považan M., Slovenský právny (sub)poriadok k 1. januáru 1945 a právne jestvovanie Československej republiky v rokoch 1939 až 1945 [Slovak legal (sub)order on 1 January 1945 and the legal status of the Czechoslovak Republic between 1939 and 1945] [in:] Konstytucija i deržavotvorennja: nacional’ni tradyciji ta svitovyj dosvid, Kyjev 2014.

Považan M., Slovakia 1939–1945: Statehood and international recognition (De iure or de facto statehood?), “UNISCI Discussion Papers” 2014, vol. 36.

Považan M., Tukov návrh autonómie Slovenska [Tuka’s Proposal of Slovak Autonomy] [in:] Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita, ed. M.Lysý, M.Považan, Bratislava 2014.

Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita[Transformation of Constitutional Law. Continuity and Discontinuity], ed. M.Lysý, M.Považan, Bratislava 2014.

Puchovský J., Demokratická transformácia Španielska (1975–1978) a inštitúcia vlády [Democratic Transformation of Spain (1975–1978) and the Institution of Government][in:] III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů, Brno 2015.

Puchovský J., Kortesy na konci frankizmu a po prechode k demokracii v Španielsku [Cortes at the End of Francism and after the Transition to Democracy in Spain], “Historia et theoria iuris” (HTI) 2015, vol. 7, issue 1.

Puchovský J., Leyes fundamentales a ich postavenie v právnom systéme frankistického Španielska [Leyes Fundamentales and their Position in the Legal System of Francoist Spain], “Historia et theoria iuris” (HTI) 2014, vol. 6, issue 1.

Puchovský J., Panovník a ďalšie ústredné štátne orgány ríše Inkov [The Monarch and Other Central State Authorities of the Inca Empire] [in:] Právní rozpravy 2012, Hradec Králové 2012.

Puchovský J., Postavenie a právomoci hlavy štátu v Španielsku v rokoch 1975–1977 [Status and Powers of the Head of State in Spain in 1975–1977][in:] Právo v priestore a čase, Bratislava 2014.

Puchovský J., Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru [The Legal History of the Inca Empire and the Viceroyalty of Peru], Bratislava 2010.

Puchovský J., Spoločnosť a štátna organizácia ríše Inkov [Society and state organization of the Inca empire] [in:] Súkromné a verejné právo súčasnosti, Trnava 2005.

Puchovský J., Štát a právo v juhoamerických kolóniách Španielska [State and Law in South American Colonies of Spain], Bratislava 2013.

Puchovský J., Systém štátnych orgánov Španielska podľa Ústavy z Cádizu (1812)[The System of State Authorities of Spain under the Constitution of Cádiz (1812)], “Historia et theoria iuris” (HTI) 2011, vol. 3, issue 6.

Puchovský J., Ústava Španielskej republiky z roku 1931 [Constitution of the Republic of Spain from 1931][in:] Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám, Ostrava 2012.

Puchovský J., Ústavnoprávne aspekty prechodu Španielska k demokracii [Constitutional aspects of Spain’s Transition to Democracy], Kraków 2015.

Puchovský J., Ústavný vývoj frankistického Španielska v rokoch 1936–1942 [Constitutional Development of Francoist Spain in 1936–1942] [in:] Právní rozpravy 2013, Hradec Králové 2013.

Rajková M., Porovnávacia štúdia britskej a uhorskej koncepcie Koruny [Comparative Study of the British and Hungarian Crown Concepts], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2013, 1. časť, Bratislava 2013.

Rajková M., Právna povaha Svätej Koruny [The legal nature of the Holy Crown], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2012, 1. časť, Bratislava 2012.

Rajková M., Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva [Theory of the creation of the Holy Crown of Hungary], “Historia nova: Štúdie o minulosti”, Bratislava 2014.

Rajková M., Uhorská (maďarská historická) ústava v minulosti a dnes [Hungarian (Historical) Constitution in the Past and Today][in:] 1. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva, Brno 2013.

Semancová E., Zánik Veľkej Moravy v prameňoch [Fall of Great Moravia in the historical sources], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2009, 2. časť, Bratislava 2009.

Siskovič Š., Československý národ a demokratické základy Národného výboru a Národného zhromaždenia v roku 1918 [Czechoslovak nation and the democratic foundations of the National Committee and the Parliament in 1918], “Právník” 2013, vol. 152, issue 5.

Siskovič Š., Organické učenie o štáte v recepčnej norme a teória spoločenskej zmluvy v ústavnej listine ČSR z roku 1920 [Organic Theory of State in the Reception Act and the Social Contract Theory in the Constitutional Charter of CSR from 1920], “Teoretické úvahy o práve” 2012.

Skaloš M., Benešova koncepcia právnej kontinuity Československej republiky a slovenská demokratická štátnosť [Beneš, His Concept of Legal Continuity of the Czechoslovak Republic and the Slovak Democratic Statehood] [in:] Dekrety prezidenta republiky 70 let poté: teoretické aspekty, aplikační praxe, komparativní pohled, ed. O.Horák, Olomouc 2015.

Skaloš M., Česko-Slovenská národní rada v Paříži (1940): formování organizačního vyjádření center odboje v zahraničí [Czecho-Slovak National Council in Paris (1940): Formation of Organizational Expressions of Resistance Centers Abroad] [in:] Encyklopedie českých právních dějin, Ostrava 2015.

Skaloš M., Federalizácia Česko-Slovenska a ústavnoprávne postavenie Slovenska v rokoch 1969–1992 [Federalization of Czechoslovakia and Constitutional Status of Slovakia in 1969–1992] [in:] Akademické akcenty 2012: odborný seminár doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ed. P.Polák, Žilina 2013.

Skaloš M., Historické a právne aspekty utvárania slovenských hraníc ako štátnych hraníc ČSR [Historical and Legal Aspects of the Formation of the Slovak Border as the State Border of the Czechoslovak Republic], “Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii” 2011.

Skaloš M., Historickoprávne aspekty slovensko-českých vzťahov: rozdelenie ČSFR a ďalšia spolupráca [Legal-Historical Aspects of Slovako-Czech Relations: Division of the CSFR and Further Cooperation], Banská Bystrica 2008.

Skaloš M., Historicko-právny pohľad na vývoj slovensko-českých vzťahov a rozdelenie Česko-Slovenska v roku 1992 [Historical-legal view of the development of the Slovak-Czech Relations and the Dissolution of the Czecho-Slovak Republic in 1992], “Historia et theoria iuris” (HTI) 2013, vol. 5, issue 2.

Skaloš M., Historicko-právny pohľad na vznik a vývoj slovenských národných a štátnych symbolov: VI. kapitola [Historical-Legal View of the Emergence and Development of Slovak National and State Symbols: Chapter VI] [in:] Barvy v právu, ed. L.Vojáček, Brno–Ostrava 2015.

Skaloš M., Historicko-právny vývoj inštitútu referenda [Historical-Legal Development of the Referendum Institute][in:] Právna revue: spoločný príbeh úspešných, ed. J.Reken, Banská Bystrica 2011.

Skaloš M., Idea česko-slovenskej štátnosti a zápas za nové riešenie slovensko-českých vzťahov po vypuknutí druhej svetovej vojny [The idea of the Czech-Slovak statehood and the struggle for a new solution of the Slovak-Czech relations after the outbreak of the Second World War] [in:] II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva, ed. J.Bílý, Bratislava 2014.

Skaloš M., Miesto a význam Slovenskej národnej rady v politických a štátoprávnych dejinách Slovenska [Place and importance of the Slovak National Council in the political and constitutional history of Slovakia] [in:] Globalizácia a fenomén národnej kultúry, ed. S.Svoráková, Podhájska 2014.

Skaloš M., Od Česko-Slovenska k samostatnej Slovenskej republike [From Czechoslovakia to the independent Slovak Republic] [in:] Právo v priestore a čase, ed. J.Bílý, Bratislava 2014.

Skaloš M., Politické a právne aspekty autonómie Slovenska v roku 1938 [Political and legal aspects of autonomy of Slovakia in 1938], “Historia et theoria iuris” (HTI) 2014, vol. 6, issue 2.

Skaloš M., Právne postavenie Slovenska po prijatí ústavného zákona o Československej federácii [The legal position of Slovakia after the adoption of the Constitutional Act on the Czechoslovak Federation][in:] Konsenzus v práve, ed. J.Chmelík, Banská Bystrica 2013.

Skaloš M., Predstavy a koncepcie povojnového štátoprávneho usporiadania Československa [Ideas and Concepts of post-war State Organization of Czechoslovakia] [in:] Poňatie a charakter práva, ed. P.Holländer, Bratislava 2014.

Skaloš M., Politické a štátoprávne aspekty česko-slovenskej federácie [Political and State Aspects of the Czechoslovak Federation] [in:] Slovenská a česká republika po dvadsiatich rokoch, ed. J.Jurková, Podhájska 2013.

Skaloš M., Proces utvárania slovenských hraníc ako štátnych hraníc ČSR a ich zmeny v historicko-právnom kontexte (1918–1947) [The Process of Creating Slovak Borders as the State Borders of Czechoslovakia and their Changes in Historical and Legal Context (1918–1947)] [in:] Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia, ed. E.Vlček, Bratislava 2013.

Skaloš M., Proces utvárania Slovenských hraníc ako štátnych hraníc ČSR: (historické a právne aspekty) [The process of creating Slovak borders as the state borders of Czechoslovakia (historical and legal aspects)], “Z Dziejów Prawa” 2012, vol. 5, issue 13.

Skaloš M., Slovenské a české vzťahy v historicko-právnom kontexte a zánik spoločného štátu Slovákov a Čechov v roku 1992 [Slovak and Czech Relations in the Historical-Legal Context and the Extinction of the Common State of the Slovaks and Czechs in 1992] [in:] I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva, ed. L.Vojáček, Brno 2013.

Skaloš M., Slovenské a československé dejiny štátu a práva v rokoch 1945–1989 [Slovak and Czechoslovak History of State and Law in 1945–1989], 1st ed., Banská Bystrica 2011.

Skaloš M., Štátne nástupníctvo po dismembrácii Českej a Slovenskej federatívnej republiky [State Succession after the Dismemberment of the Czech and Slovak Federal Republic][in:] Dny práva 2012, ed. J.Kotásek, Brno 2013.

Skaloš M., Štátne nástupníctvo po dismembrácii Českej a Slovenskej federatívnej republiky [State Succession after the Dismemberment of the Czech and Slovak Federal Republic][in:] Interpolis ´12, ed. A.Kollár, Banská Bystrica 2012.

Skaloš M., Štátne symboly Slovenskej republiky v historicko-právnom kontexte [State Symbols of the Slovak Republic in the Historical-Legal Context] [in:] Srbské rozvojové združenie,ed. A.Lisnik, Báčsky Petrovec 2015.

Skaloš M., Štátoprávne postavenie Slovenska v obnovenej Československej republike [Constitutional Position of Slovakia in the Restored Czechoslovak Republic] [in:] Quid leges sine moribus? (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách), Kraków 2014.

Skaloš M., Uzákonenie autonómie Slovenskej krajiny a rozbitie Česko-Slovenskej republiky [Legalization of the Autonomy of the Slovak Land and the Breakdown of the Czechoslovak Republic] [in:] Období nesvobody, ed. L.Vojáček, Ostrava 2014.

Skaloš M., Vývoj právnej úpravy základných ľudských práv a slobôd a ich realizácia na území Čiech a Slovenska [Development of the Legislation of Fundamental Human Rights and Freedoms and their Realization in the Czech Republic and Slovakia] [in:] Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus, ed. N.Kalashnyk, Podhájska 2014.

Skaloš M., Zmena v právnom postavení Slovenska po prijatí ústavného zákona o Československej federácii [Change in the Legal Status of Slovakia after the Adoption of the Constitutional Act on the Czechoslovak Federation], “Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitas Matthiae Belii Neosolii” 2012.

Steinhübel J., Bol alebo nebol Svätopluk kráľom? [Was Svätopluk a King or not?]“Historický časopis” 2013, issue 4.

Steinhübel J., Nitrianske kniežatstvo [Principality of Nitra], Bratislava 2004.

Steinhübel J., Veľká Morava na polceste od kmeňa ku štátu [Great Moravia on Halfway from the Tribe to the State], „Forum Historiae” 2014, vol. 8, issue 2.

Škvarna D., Slovenská národná rada z roku 1848 a jej inšpiračná rola [The Slovak National Council of 1848 and its Inspiring Role] [in:] Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí, ed. D.Kováč et al., Bratislava 2013.

Šoltés P., Národnopolitické koncepcie slovenských evanjelikov v prvej polovici „dlhého“ 19. storočia [National Political Concepts of Slovak Lutherans in the first half of the “long” 19th Century] [in:] Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí, ed. D.Kováč et al., Bratislava 2013.

Šošková I., Vplyv Ústavy 9. mája 1948 na výklad noriem rodinného práva s dôrazom na výživné manželky [The Impact of the Constitution of 9 May 1948 on the Interpretation of Family law with emphasis on Wife’s Alimentation] [in:] Dny práva 2011 – Days of Law 2011: ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti, ed. J.Kotásek, Brno 2012.

Štefanica J., Československé štátne občianstvo v kontexte právneho postavenia osôb maďarskej národnosti v rokoch 1945–1948 [Czechoslovak citizenship in the context of the legal status of persons of Hungarian nationality in 1945–1948] [in:] II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva, Bratislava 2014.

Štefanica J., Postavenie a právomoci Slovenskej národnej rady počas Slovenského národného povstania [Status and Powers of the Slovak National Council during the Slovak National Uprising][in:] Období nesvobody, ed. L.Vojáček, Ostrava 2014.

Štefanica J., Vývoj koncepcií štátoprávneho postavenia Slovenska v Československej republike z pohľadu trenčiansko-teplického zjazdu mladej slovenskej generácie v roku 1932 [Development of Concepts of the State Status of Slovakia in the Czechoslovak Republic from the point of view of the congress of young Slovak generation in Trenčianske Teplice in 1932] [in:] Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita, ed. M.Lysý, M.Považan, Bratislava 2014.

Štefanský V., Slovenská národná rada a niektoré problémy riešenia slovenskej otázky v rokoch 1945–1947 [Slovak National Council and some problems of solving the Slovak question in 1945–1947] [in:] Slovenské národné rady, ed. M.Pekník, Bratislava 1998.

Štenpien E., Autonómia Podkarpatskej Rusi pred septembrom 1919 [Autonomy of Sub-Carpathian Ruthenia before September 1919] [in:] Zakarpatťja u politici Čechoslovaččiny ta Uhorščiny miž svitovymi vijnami: materialy naukovoji konferenciji: hrudeň 2000 roku, Užhorod-Košice 2001, Užhorod 2001.

Štenpien E., Opcia štátneho občianstva, ČSR a Podkarpatská Rus [Citizenship option, Czechoslovakia and Sub-Carpathian Ruthenia],“Sectio Juridica et Politica: A Publication of the University of Miskolc”, vol. XVII, Miskolc 2000.

Štenpien E., Svetové dejiny štátu a práva [Global History of the State and Law], Košice 2013.

Štenpien E., Volebné zákony pre voľby do najvyšších štátnych orgánov tzv. predvojnovej ČSR [Electoral laws for election to the highest state authorities in so-called pre-war Czechoslovakia] [in:] Volebné zákonodárstvo v Slovenskej republike. Doterajší vývoj, aktuálny stav, príčiny a dôsledky, Košice 2014.

Švecová A., Ku charakteru a počiatkom štátogenézy a patrimoniálneho štátu na území Slovenska [On the character and origin of the state-genesis and patrimonial state in the territory of Slovakia] [in:] Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám, ed. K.Bubelová, Olomouc 2010.

Švecová A., Zákonný článok 12/1867 – ústavnoprávny základ rakúsko-uhorského dualizmu [Act No. 12/1867 – constitutional basis of Austro-Hungarian dualism][in:] Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám, Ostrava 2012.

Švecová A., Pekarik M., Právnohistorická povaha idey svätej uhorskej koruny [Legal-historical aspects of the idea of the Holy Crown of Hungary], “Acta Universitatis Tyrnaviensis – Iuridica” 2009.

Turošík M., Jáger R., Project of autonomuos Slovakia within the Kingdom of Hungary, “Interdisciplinarity in theory and practice: journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields” 2015, issue 7.

Viedenská arbitráž v roku 1938 a jej európske súvislosti [Vienna Award in 1938 and its European Context], ed. D.Šmihula, Bratislava 2008.

Vitkóová A., Parlamentarizmus v politickom systéme Uhorska v období dualizmu [Parliamentarism in the Political System of Hungary in the Period of Dualism], “Míľniky práva v stredoeurópskom priestore” 2008, Bratislava 2008.

Vitkóová A., Vývoj právnej úpravy postavenia poslancov Uhorského snemu po r. 1848 [The development of Legal Status of the Members of the Diet of Hungary after 1848] [in:] Stát a právo v letech 1848–1918 ve středoevropském kontextu : sborník příspěvků z mezinárodní konference, Bratislava 2007.

Vojáček L., První pražská dohoda – přijatelný kompromis nebo úspěch pražského centralismu? [First Prague Agreement – an acceptable compromise or success of Prague Centralism?] [in:] k 75. narodeninám profesora Hubenáka, Banská Bystrica 2004.

Vojáček L., Gábriš T., Pramene k právnym dejinám Slovenska II (po roku 1918) [Sources on the Legal History of Slovakia II (after 1918)], Bratislava 2009.

Vojáček L., Kolárik J., Gábriš T., Československé právne dejiny (1918–1992) [Czechoslovak legal history (1918–1992)], Bratislava 2013.

Vondrášek V., Pešek J., Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945–1970: mýty a realita [Slovak post-war exile and its activities 1945–1970: myths and reality], Bratislava 2011.

Vyšný P., k ideovým základom aztéckeho štátu [Ideological foundations of the Aztec state][in:] Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám, Ostrava 2012.

Vyšný P., Proces vzniku štátu u Aztékov [The process of formation of the Aztec state][in:] Právní Rozpravy 2013, Hradec Králové 2013.

Vyšný P., Štát a právo Aztékov [State and Law of the Aztecs], Trnava 2012.

Vyšný P., Štruktúra aztéckeho štátu a problém jeho teoretickej interpretácie [The structure of the Aztec state and the problem of its theoretical interpretation], “Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica” 2008.

Vyšný P., Puchovský J., Šošková I., Svetové dejiny štátu a práva [Global History of the State and Law], Trnava 2013.

Zavacká K., K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (I. časť)[The Tradition of Regulatory Competence in Slovakia (Part I)],“Právny obzor” 2002, vol. 85, issue 6.

Zavacká K., K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (II. časť)[The Tradition of Regulatory Competence in Slovakia (Part II)], “Právny obzor” 2003, vol. 86, issue 1.

Zavacká K., Prevrat v ústavnoprávnom vývine [Revolution in constitutional evolution][in:] 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky, ed. J.Pešek, S.Szomolányi, Bratislava 2000.

Zavacká K., Slovenská národná rada v rokoch 1944–1948 [Slovak National Council in 1944–1948] [in:] Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989, ed. K.Malý, L.Soukup, Praha 2004.

Žatkuliak J., Činnosť tzv. Husákovej vládnej komisie a proces prípravy federalizácie Československa [Activity of the so-called The Husák Government Commission and the process of preparing the federalization of Czechoslovakia] [in:] S.Michálek et al., Gustav Husák: moc politiky – politik moci, Bratislava 2012.

Žatkuliak J., Príprava novej ústavy v druhej polovici 80. rokov [Preparation of a new Constitution in the second half of the 1980s][in:] V.Bystrický et al., Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848–1992, Bratislava 2012.

Žigo P., Kučera M. et al., Na písme zostalo (dokumenty Veľkej Moravy)[On the script remained (documents of Great Moravia)], Bratislava 2012.

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.