Obsada funkcji prepozyta i radców Kolegium Prawniczego Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1657–1780 w świetle jego ksiąg rachunkowych

Krzysztof Fokt

Abstrakt

The Provosts and Counsellors of the College of Lawyers of the Krakow University in the Years 1657–1780 as Reflected in the College’s Accounting Books

 
This article provides a list of the provosts and counsellors of the College of Lawyers of the Kraków University in the years 1657–1780. Furthermore, some details concerning the source basis and the circumstances which could have impact on how particular professors fulfilled their duties in those functions in the given period of time were presented and commented on. 
Słowa kluczowe: Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Prawnicze, urzędy i funkcje, profesorowie prawa
References

Źródła

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddział Akt Dawnych, rkps 49: Rationes collegij iuridici ab a. 1629 ad 1694.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddział Akt Dawnych, rkps 50: Rationum Collegij juridici Liber ab a. 1694 ad 1734.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddział Akt Dawnych, rkps 51: Rationum Collegij
juridici Liber ab a. 1734 ad 1779.

Burzyński P., Nauka prawa w Uniwersytecie Krakowskim w ciągu czasu od r. 1364 do r. 1795, „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym” 1864, r. 2, z. 5, Aneks C: Leges et statuta Collegii Iuridici Almae Universitatis Cracoviensis…, p. XLV–LXVIII.

Corpus Iuris Canonici: Editio Lipsiensis secunda, ed. E.L.Richter, recogn. E.Friedberg, pars 1: Decretum Magistri Gratiani, Graz 1959.

Opracowania

Bartel W.M., Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przed reformą kołłątajowską (próba zarysu), „Krakowskie Studia Prawnicze” 1970, t. 3, s. 159–212.

Fokt K., Obsada funkcji prepozyta i radców Kolegium Prawniczego Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1628–1657 (według rachunków Kolegium z lat 1628–1694), „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2014, t. 7, z. 1, s. 181–192.

Fokt K., Curriculum vitae of a Professor of Law of the University of Krakow in the years 1655–1780 [w:] Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, red. K.Ożóg, M.Zdanek, Kraków 2017, s. 223–234.

Fokt F., Kuras K., Mikuła M., Ożóg K., Wójcik-Zega D., Zdanek M., Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. I: 1364–1780, red. W.Uruszczak, Kraków 2015.

Przyboś A., Akademia Krakowska w II. poł. w.XVII [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, t. 1, red. K.Lepszy, Kraków 1964, Uniwersytet Jagielloński: Wydawnic-
twa Jubileuszowe, t. 21.

Rostworowski E., Czasy saskie (1702-1764) [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, t. 1, red. K.Lepszy, Kraków 1964, Uniwersytet Jagielloński: Wydawnictwa Jubileuszowe, t. 21.

Sondel J., Z dziejów Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, 2013, t. 12, s. 81–116.

Szady B., Prałatury i kanonie kolegiaty tu Wszystkich Świętych w Krakowie w II połowie XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2006, t. 86 (Lublin 2007), s. 331–354.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.