Przedmiot historii doktryn polityczno-prawnych w świetle analizy prakseologicznej. Propozycja narzędzia badawczego

Rafał Kania

Abstrakt

History of Political and Legal Thought in the Light of Praxeological Analysis. Proposal on a Research Tool
The history of political and legal thought is a discipline of a clearly defined position. Its further development needs a continuous improvement in methodology and research tools. The use of methods designed by other scientific disciplines creates new perspectives here. The subject of the article is the attempt to use the elements of praxeological analysis to build a research tool useful for the interpretation of political and legal thought.

 

Słowa kluczowe: historia doktryn polityczno-prawnych, myślenie polityczne, analiza prakseologiczna, prawo
References

Anscombe E., O prawdzie praktycznej, „Prakseologia” 1993 (3–4).

Barnard A., Antropologia, zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, Warszawa 2016.

Barwicka-Tylek I., Prawda i sens. Dialektyka, marksizm, komunizm, Kraków 2016.

Baszkiewicz J., Historia ‘doktryn’ i historia ‘idei’ politycznych (W związku z książką pod redakcją J. Toucharda), „Państwo i Prawo” 1960 (3).

Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016.

Chałasiński J., Kultura amerykańska, Warszawa 1970.

Buczyńska-Garewicz H., James, Warszawa 1973.

Co dała i co dać może prakseologia innym dyscyplinom naukowym oraz praktyce? Stenogram z dyskusji zorganizowanej przez Redakcję 7 marca 1988 r., „Prakseologia” 1989, nr 3.

Czarnota A., O historii doktryn polityczno-prawnych metodologicznie. Uwagi na marginesie książki Michała Jaskólskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1988, t. XL (1).

Czarnota A., Zjawiska, słowa i stereotypy. Uwagi o kategoriach do badania polskiej myśli politycznej w dzielnicy pruskiej [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, T. 2: Polska myśl polityczna w dzielnicy pruskiej w XIX w., red. S. Kalembka, Toruń 1990.

Delorme A., Woleński J., Leon Petrażycki o znaczeniu przewidywań działalności praktycznej, „Prakseologia” 1984 (3–4).

Ër[…] A., Do czytelnika [w:] S. Barzykowski, Historya powstania listopadowego, T. I, Poznań 1883.

Ferrari G., Stanowisko normatywne w prakseologii, „Prakseologia” 1989 (4).

Filipowicz S., Polska myśl polityczna XIX stulecia – uwagi o metodach i problemach badawczych [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, T. 2: Polska myśl polityczna w dzielnicy pruskiej w XIX w., red. S. Kalembka, Toruń 1990.

Frieske K., Politycy, eksperci i otoczenie, „Prakseologia” 1980 (2).

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, T. 1: Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha, Kraków 2009.

Gasparski W., O pojęciu praktyczności, „Prakseologia” 1987–1988 (101).

Gasparski W., Partycypacyjny przyczynek do zagadnienia ekspertyz, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1988 (3–4).

Gasparski W., Prolegomena do metodologii projektowania, „Prakseologia” 1972 (41).

Gasparski W., Uwagi o pojęciu sprawności, „Prakseologia” 1967 (27).

Gasparski W., Wartościowanie działań, „Prakseologia” 1995, nr 1–2.

Gregory S.A., Nauka o projektowaniu, „Prakseologia” 1972 (41).

Grzybowski K., Z zagadnień metodologii historii doktryn politycznych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1956, t. VIII (1).

Hall E.T., Poza kulturą, przeł. E. Goździak, Warszawa 2001.

James W., Pragmatyzm, przeł. W.M. Kozłowski, Warszawa 2009.

Jaskólski M., Historia doktryn politycznych i prawnych „jaka jest każdy widzi” [w:] M. Jaskólski, 13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko, Warszawa 2013.

Jaskólski M., Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych, Warszawa-Kraków 1985.

Kania R., Między politycznym umiarkowaniem a radykalizmem niepodległościowym. Królestwo Polskie (1815–1830) w polemice Maurycego Mochnackiego i Stanisława Barzykowskiego [w druku].

Kieniewicz S., Przedmowa wydawcy [w:] M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, T. I, Warszawa 1984.

Kieżun W., Metodologia projektowania, „Prakseologia” 2001 (141).

Klosko G. (red.), The history of political philosophy, Oxford 2011.

Kotarbiński T., O istocie oceny etycznej [w:] T. Kotarbiński, Wybór pism, T. 1: Myśli o działaniu, Warszawa 1957.

Kotarbiński T., Reizm somatyczny [w:] T. Kotarbiński, Wybór pism, T. 2: Myśli o myśleniu, Warszawa 1958.

Kotarbiński T., Szkice praktyczne [w:] T. Kotarbiński, Wybór pism, T. 1: Myśli o działaniu, Warszawa 1957.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum 1982.

Kotarbiński T., Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera [w:] T. Kotarbiński, Wybór pism, T. 1: Myśli o działaniu, Warszawa 1957.

 

Koselleck R., Historia pojęć a historia społeczna [w:] R. Koselleck, Semantyka historyczna, Poznań 2012.

Kozielecki J., Realizm i pseudorealizm, „Prakseologia” 1985 (3–4).

Krasnodębski Z., Działanie i jego racjonalność w perspektywie prakseologicznej i socjologicznej, „Prakseologia” 1991 (1–2).

Lenin a teoria i praktyka organizacji, „Prakseologia” 1970 (36).

Maternicki J., Ideologie historyczne jako przedmiot badań historycznych, „Studia Nauk Politycznych” 1986 (2/80).

Mises L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii [fragm.], „Prakseologia” 1996 (3–4).

Myślenie o polityce i prawie – przedmiot, metoda, praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Nęcka E., TRoP… Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Kraków 1994.

Olszewski H., Stan i perspektywy badań nad historią doktryn politycznych i prawnych. Wprowadzenie do dyskusji, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1996, t. XLVIII (1–2).

Ostrowski J., Narzędzia i kultura, „Prakseologia” 1986 (3–4).

Paruch W., Konsekwencje definiowania myśli politycznej dla kwestionariusza badań politologicznych, „Humanities and Social Sciences” 2015, Vol. XX (22).

Plisiecki M., Cel w działaniu autotelicznym, „Prakseologia” 1992 (1–2).

Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu, red. W. Gasparski, Warszawa 1988.

Woleński J., Kotarbiński, Warszawa 1990.

Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978.

Pszczołowski T., Mikro i makroprakseologia, „Prakseologia” 1980 (2).

Pszczołowski T., Prakseologiczna teoria ocen, „Prakseologia” 1967 (24).

Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania, Warszawa 1967.

Rudnicki K., Doktryna polityczna jako przedmiot badań nauki o polityce, „Studia Nauk Politycznych” 1987 (2/86).

Skinner Q., The foundations of modern political thought, Vol. one: The Renaissance, Cambridge 2010.

Skrzypek J., Z zagadnień nauki o doktrynach politycznych [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 1975.

Słownik historii doktryn politycznych, red. M. Jaskólski, t. 2, Warszawa 1999.

Sobolewski M., Historia współczesnych doktryn politycznych, „Czasopismo Prawno-Historyczne”
1973, t. XXV (1).

Sobolewski M., Niektóre problemy teorii i metodologii historii doktryn politycznych, „Historyka” 1976, t. VI.

Strauss L., Cropsey J., Historia filozofii politycznej, przeł. P. Herbich i in., Warszawa 2010.

Szymański E.M., Ideologia. Struktura i zakorzenienie społeczne, „Studia Nauk Politycznych” 1987 (1/85).

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska, Warszawa 2002.

Zieleniewski J., Stan i osiągnięcia prakseologii oraz teorii organizacji w Polsce, „Prakseologia” 1971 (37).

Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierownictwa, Warszawa 1964.

Zybertowicz A., Kategorie do badania polskiej myśli politycznej (rozważania wstępne) [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, T. 2: Polska myśl polityczna w dzielnicy pruskiej w XIX w., red. S. Kalembka, Toruń 1990.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.