Pojęcie narodu w poglądach Claude’a-Henriego de Saint-Simona

Marta Baranowska

Abstrakt

The Concept of a Nation in Views of Claude-Henri de Saint-Simon
The article reconstructs Claude-Henri de Saint-Simon’s views on nations and discusses the place of the concept of nation in his political projects. Saint-Simon rejected the view that the nation is the most important form of human organisation and everyone is obliged to protect the uniqueness of the community to which he or she belongs. He argued that the state, and not biological factors, plays a crucial role in the creation of nations. Political institutions are required to consolidate any community. According to him, all citizens who are engaged in productive work create national identity. Saint-Simon envisaged unification of Europe on the basis of an  “industrial society”, which would contribute to the emergence of “new Europeans”.

 

Słowa kluczowe: Claude-Henri de Saint-Simon, nation, Europe, industrial society
References

Baczko B., Rewolucja. Władza, nadzieje, rozterki, przeł. W. Dłuski, Gdańsk 2010.

Baranowska M., U źródeł nacjonalizmu. Idea narodu w filozofii Jana Jakuba Rousseau, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2013, t. 35 (2), s. 7–24.

Bazard A., Enfantine B.P., Doktryna Saint-Simona. Wykłady A. Bazarda i B.P. Enfantina. Rok pierwszy 1829, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1961.

Beaune C., La notion de nation en France au Moyen Age, “Communications” 1987, Vol. 45, s. 101–116, http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1987_num_45_1_1670 (dostęp: 26.03.2018).

Becquet Ch., L’ethnie française d’Europe, Paris 1963.

Carrey G.W., The Authoritarian Secularism of John Stuart Mill, “Humanitas” 2001, Vol. XV (1), http://www.nhinet.org/carey15-1.pdf (dostęp: 26.03.2018).

Danowska-Prokop B., Własność w poglądach przedstawicieli socjalizmu utopijnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, Vol. 260, s. 18–26.

Grabowski J.E., Saint-Simon. Utopja – filozofja – industrjalizm, Warszawa 1936.

Guilhaumou J., La langue politique et la Révolution française: De l’événement à la raison linguistique, Paris 1989.

Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, przeł. M. Habura, N. Orłowska, D. Stasiak, Warszawa 2008.

Hobsbawm E., Jak zmienić świat. Marks i marksizm 1840–2011, przeł. S. Szymański, Warszawa 2013.

Jaskułowski K., Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych, Wrocław 2009.

Kohn H., The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background, New York 1944.

Lawrence P., Nacjonalizm. Historia i teoria, przeł. P.K. Frankowski, Warszawa 2007.

López R., John Stuart Mill’s Idea of History, “Res Publica: Revista de Filosofía Política” 2012, Vol. 27, s. 63–74, http://revistas.ucm.es/index.php/RPUB/article/viewFile/47864/44785 (dostęp: 26.03.2018).

MacIver A.M., Saint-Simon and His Influence on Karl Marx, “Economica” 1922, Vol. 6, s. 238–245, http://www-1jstor-1org-100ff7e8j2046.han3.uci.umk.pl/stable/2548317 (dostęp: 26.03.2018).

Perru O., Le concept d’association et l’unité politique: Étude critique chez Saint-Simon, Fourier et Marx, “Philosophiques” 1999, Vol. 26 (1), s. 83–108, http://id.erudit.org/iderudit/004965ar (dostęp: 26.03.2018).

Piguet M.-F., L’Europe des Européens chez le comte de Saint-Simon, “Mots” 1993, Vol. 34, s. 7–24, http://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1993_num_34_1_1771 (dostęp: 26.03.2018).

Reybaud L., Études sur les Réformateurs ou Socialistes Modernes. Premiere partie. Saint-Simon –
Charles Fourier – Robert Owen – August Comte et la Philosophie Positive
, Paris 1978.

Rihs Ch., Les philosophes utopistes: Le mythe de la cité communautaire en France au XVIIIe siecle, Paris 1970.

Russ J., Le Socialisme utopique français, Paris 1988.

Saint-Pierre Ch.-I. Castel de (l’abbé), Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Utrecht 1713, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86492n/f2.image (dostęp: 26.03.2018).

Saint-Simon C.-H. de, Pisma wybrane I, przeł. S. Antoszczuk, Warszawa 1968.

Saint-Simon C.-H. de, Pisma wybrane II, przeł. S. Antoszczuk, Warszawa 1968.

Sikora A., Saint-Simon, Warszawa 1991.

Trybusiewicz J., Przypisy redakcyjne [w:] C.-H. de Saint-Simon, Pisma wybrane II, Warszawa 1968.

Trybusiewicz J., Wstęp, [w:] C.-H. de Saint-Simon, Pisma wybrane I, Warszawa 1968.

Wielomski A., Nacjonalizm francuski 1886–1940. Geneza, przemiany i istota filozofii politycznej, Warszawa 2007.

Zientara B., Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodów na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.