Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 11 (2018), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2018
Redakcja zeszytu : dr Krzysztof Fokt, prof. dr hab. Dorota Malec, dr hab. Maciej Mikuła, prof. dr hab. Wacław Uruszczak

Słowa kluczowe: miasta, średniowiecze, księga miejska, baza danych, Zgorzelec, Görlitz, towns, Middle Ages, municipal records, data base, projekt badawczy, edycja źródłowa, prawo miejskie, konferencja naukowa, research project, source edition, municipal law, scholarly conference, parlamentaryzm, sejm polski, Rzeczpospolita Obojga Narodów, rocznica, konferencja , parliamentarism, Polish Sejm, Polish-Lithuanian Commonwealth, anniversary, conference, prawo kanoniczne, sakrament, warunki udzielania sakramentów , canon law, sacrament, right to receive a sacrament, historia prawa, Kodeks Pio-Benedyktyński, Warszawa , legal history, Pio-Benedictine Code, Warsaw, prawo karne, mały kodeks karny, fałszywa wiadomość, szeptana propaganda, amnestia, kara pozbawienia wolności, tymczasowe aresztowanie, kasacja , criminal law, a small penal code, a false declaration, whispering campaign, amnesty, imprisonment, pre-trial detention, cassation, karnoprawna ochrona praw autorskich, Komisja Kodyfikacyjna, prawo autorskie, II Rzeczpospolita , penal provisions of copyright law, Codification Commission, copyright, penal law, Second Polish Republic, Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego, wielki kryzys gospodarczy, oszustwa ubezpieczeniowe , Poland during the interwar period, the great economic crisis, insurance fraud, flota rosyjska, sądy morskie, Audytoriat Generalny, morskie ustawodawstwo karne i dyscyplinarne , Russian fleet, naval courts, General Auditoriat, naval penal and disciplinary legislation , źródła prawa, Opus Tripartitum, zwyczaj (consuetudo), ustawa (lex), praktyka prawna (usus fori), jurysprudencja węgierska okresu nowożytnego , Sources of Law, custom (consuetudo), the Law (lex), legal practice (usus fori), Hungarian jurisprudence of the Modern Age Period, Beispruchrecht, ius propinquitatis, prawo bliższości, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, Kraków, księgi miejskie, prawo magdeburskie , Näherrecht, Sachenrecht, Erbrecht, Krakau, Görlitz, Stadtbücher, Magdeburger Recht , , Zgorzelec/Görlitz, czynności prawne, kancelaria miejska , Stadtbuch, Rechtsakte, Stadtkanzlei , town book of records, legal acts, town chancery

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Liber primus. Anmerkungen zum Roten Buch als dem ersten Stadtbuch von Görlitz (1305–1343)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 425–466
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.037.9479

Familiäre Vermögensrechte kontra Veräußerungsfreiheit vor dem Hintergrund der ältesten Stadtbücher von Krakau und Görlitz (Aufzeichnungen aus den Jahren 1300–1343)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 449–468
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.038.9480

The Opus Tripartitum as an Original Source of Law as well as a Source of Knowledge about Custom in Light of Late Modern Age Hungarian Jurisprudence

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 467–479
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.039.9481

Organizacja i działalność systemu wymiaru sprawiedliwości w rosyjskiej marynarce wojennej od początków XVIII do połowy XIX w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 481–527
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.048.9987

Przyczyny zwiększonej palności nieruchomości ubezpieczonych w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych przed II wojną światową

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 529–539
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.040.9482

Przepisy karne ustawy o prawie autorskim z 1926 roku. Historia powstania – charakterystyka ogólna. Art. 61 i jego znaczenie dla późniejszych regulacji

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 541–565
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.041.9483

Przestępstwo „szeptanej propagandy” w świetle wybranego orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie z lat 1946–1950

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 567–580
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.042.9484

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. Rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 581–585
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.043.9485

Sympozjum naukowe „Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku”, Kraków, 16 listopada 2017 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 587–589
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.044.9486

Sesja naukowa „Sejm I Rzeczypospolitej – Parlament Wielu Narodów a europejskie reprezentacje stanowe”, Warszawa 27 kwietnia 2018 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 591–593
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.045.9487

II Seminarium projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi” w Zgorzelcu, 5–6 września 2018 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 595–597
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.046.9488

Konferencja „Internationale Tagung zur mittelalterlichen Schriftlichkeit. Stadtbücher – Die Erforschung kommunalen Handelns im Spiegel administrativer Schriftlichkeit”, Zgorzelec/Görlitz 6–8 września 2018 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 599–603
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.047.9489