Przyczyny zwiększonej palności nieruchomości ubezpieczonych w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych przed II wojną światową

Waldemar Bednaruk

Abstrakt

Relatively early, it was noticed in the internal analyzes of the Universal Mutual Insurance Institution that insured properties in this plant are burning more often than buildings whose owners bought insurance policies in private insurance companies. The finding of this alarming fact led the management of the public insurer to undertake extensive measures to discover the reasons for this phenomenon, and consequently also to marginalize or even eliminate it as a result of the remedial measures taken. While the determination of the causes turned out to be relatively simple, the fight with them did not bring such quick results.

Słowa kluczowe: Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego, wielki kryzys gospodarczy, oszustwa ubezpieczeniowe , Poland during the interwar period, the great economic crisis, insurance fraud
References

Źródła

Archiwalne

Akta miasta Zgierza, druk Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. 1413–1415 i 1417.

Magistrat miasta Chełma, rkps Archiwum Państwowego w Lublinie oddział w Chełmie, sygn. 541–542.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, zbiór Archiwum Państwowego w Lublinie oddział w Chełmie, sygn. 1–3.

Drukowane

Dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych dla Ubezpieczeń Wzajemnych budowli od ognia w b. Królestwie Polskim, Dz. Pr. P. P., 1919, Nr 14, poz. 190.

Rozporządzenie Prezydenta RPz dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych, Dz.U. 1927, Nr 46, poz. 410.

Sprawozdania rachunkowe Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych za lata 1921–1926, Warszawa 1922–1927.

Sprawozdania rachunkowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych za lata 1927–1938, Warszawa 1928–1939.

Sprawozdania statystyczne Dyrekcji Przymusowych i Dobrowolnych Ubezpieczeń od ognia za lata 1928–1938, Warszawa 1929–1939.

Stenogram z 209. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego II RP z 11 lutego 1921 r., https://bs.sejm.gov.pl/ (dostęp: 14.02.2018).

Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia budowli od ognia i Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, Dz. U. 1921 Nr 64, poz. 395.

Opracowania

150 lat ubezpieczeń w Polsce,red. E. Kreid, T. I, Warszawa 1958.

185 lat ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, red. T. Sangowski, Warszawa 1988.

Białecki T., Prawda o celach i zadaniach Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń, Warszawa 1922.

Gliskman I., Palność budynków ubezpieczonych w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajem-
nych, w okresie 1926–1932 r.
[w:] Działalność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Wzajemnych w latach 1926–1933
, F. Zarębski i in., Warszawa 1934, s. 91–117.

Montalbetti E., Dalszy rozwój publicznych ubezpieczeń od ognia, Warszawa 1938.

Rogowski M., Walka z podpaleniami, „Przegląd Ubezpieczeniowy” 1932, nr 3–4, s. 5–6.

Szczęśniak M., Ubezpieczenia w latach międzywojennych, „Monitor Ubezpieczeniowy” 2012, nr 49, s. 77–83.

Szczęśniak M.,Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich, Warszawa 2003.

Wysznacki K., Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych w historycznym rozwoju. Przyczynek do dziejów ubezpieczeń publicznych w Polsce, Warszawa 1926.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.