Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 12 (2019), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2019
Redakcja zeszytu: Prof. dr hab. Dorota Malec, Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, Dr hab. Maciej Mikuła, mgr Damian Szczepaniak

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University, Krakow.

Słowa kluczowe: Richard Baxter, teokracja, rewolucja purytańska , theocracy, Puritan Revolution, abrenuncjacja, zrzeczenie, posag, majątek rodzinny , renunciation, rejections, dowry, family estate, postępowanie egzekucyjne, postępowanie cywilne, eksdywizja, potioritas, francuski kodeks postępowania cywilnego z 1806 r., komornik sądowy, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, licytacyjna sprzedaż nieruchomości, subhastacja , enforcement proceedings, civil procedure, French code of civil procedure 1806, bailiff , Duchy of Warsaw, Kingdom of Poland, sale by auction of immovable property, subhastatio, Galicja, XIX wiek, Austro-Węgry, Kraków, Dyrekcja Policji, bezpieczeństwo publiczne , Galicia, 19th century, Austria-Hungary, Krakow, Directorate of the Police, public safety, prawo, ustrój, historia administracji, historia myśli administracyjnej, Królestwo Polskie (Kongresowe), reformy administracyjne , law, administrative system, history of administration, history of administrative thought, Kingdom of Poland (Congress Poland), administrative reforms, polskie czasopiśmiennictwo naukowe, czasopismo Themis Polska, prawo polskie XIX w., interes podatnika , Polish legal periodical, Themis Polska Journal, Polish law in the 19th century, taxpayer’s interest, Rzeczpospolita Obojga Narodów, sejm walny, stan sejmujący, senatorowie , Polish-Lithuanian Commonwealth, General Sejm, ‘sejmujący’ class, senators, archiwistyka, Przemyśl, eparchia przemyska, Kościół unicki w Rzeczypospolitej, Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej, system kancelaryjny , archival science, eparchy of Przemyśl, Ruthenian Uniate Church in the Polish- Lithuanian Commonwealth, Ruthenian Orthodox Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth, historical methods of office work, Węgry, Słowacja, Trnawa, uniwersytet, wydział prawa, nauczanie prawa, Corpus Iuris Hungarici, Tripartitum, Hungary, Slovakia, Trnava, university, faculty of law, law teaching

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Richard Baxter i projekt Republica Christiana

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 1-22
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.001.10599

Abrenuncjacja od substancji rodzicielskiej w świetle akt grodzkich przemyskich z lat 1651–1657

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 23-38
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.002.10600

Potioritas czy subhastacja? Pomiędzy dawnym prawem polskim a prawem francuskim w egzekucji sądowej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 39-54
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.003.10601

Zadania c.k. Dyrekcji Policji w Krakowie i ich realizacja w świetle korespondencji urzędowej Namiestnictwa galicyjskiego z okresu rządów konstytucyjnych w Austrii (1867–1914)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 55-85
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.004.10602

Artykuły recenzyjne

Uwagi na marginesie książki Michała Gałędka Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego. Studium z dziejów myśli administracyjnej, Sopot 2017, 544 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 87-93
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.010.10744

Uwagi o książce Piotra Zbigniewa Pomianowskiego Początki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego. Seria pierwsza „Themis Polskiej”, Warszawa 2015, 279 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 95-104
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.011.10745

Recenzje

Uwagi po lekturze książki autorstwa Andrzeja Korytki „Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy, Olsztyn 2015, 484 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 105-109
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.012.10746

Recenzja książki Anny Krochmal Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, Warszawa–Przemyśl 2016, 620 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 111-115
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.013.10747

Krótkie omówienie monografii: Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, Praha: Leges 2017, 160 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 117-119
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.014.10748

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.