Instytucja wydawania przestępców w okresie obowiązywania k.p.k. z 1928 roku

Jakub Pokoj

Abstrakt

The Institution of Transfereral of Criminals in the Term of the Polish Penal Procedure Code of 1928

The institution of transferring of criminals, which was regulated in articles 642-650 of the Polish Penal Procedure Code of 1928, was an element of the development of the Polish penal procedure in the interwar period. The Code’s regulation consisted of three elements: regulation on transferring criminals to Poland, transferring of criminals by Poland and transport of prisoners. The regulation contained in the Code were supplementary to regulations of international law and constitutional regulations. In the following paper the roots of the regulation were presented as well as it’s characteristics and the changes of the regulation which occurred during the communist period. 

Słowa kluczowe: wydawanie przestępców, ekstradycja, k.p.k. z 1928 roku, międzynarodowe prawo karne
References

Źródła

Wydane

Załącznik nr 1 do Dz.U. 1944, Nr 1, poz. 1.

Prawa

Dz.Pr.P.P. z 1919 r., nr 19, poz. 226.

Dz.U. 1921, Nr 44, poz. 267.

Dz.U. 1921, Nr 81, poz. 557.

Dz.U. 1922, Nr 16, poz. 139.

Dz.U. 1925, Nr 89, poz. 624.

Dz.U. 1926, Nr 84, poz. 467.

Dz.U. 1928, Nr 33, poz. 313.

Dz.U. 1929, Nr 45, poz. 372.

Dz.U. 1929, Nr 63, poz. 491.

Dz.U. 1932, Nr 59, poz. 564.

Dz.U. 1934, Nr 17, poz. 135.

Dz.U. 1935 , Nr 30, poz. 227.

Dz.U. 1936, Nr 16, poz. 145.

Dz.U. 1939, Nr 4, poz. 19.

Dz.U. 1939, Nr 8, poz. 44.

Dz.U. 1947, Nr 18, poz. 71.

Dz.U. 1949, Nr 33, poz. 243.

Dz.U. 1952, Nr 33, poz. 232.

Dz.U. 1960, Nr 8, poz. 53.

Dz.U. 1963, Nr 17, poz. 88.

Dz.U. 1963, Nr 27, poz. 162.

Dz.U. 1969, Nr 13, poz. 97.

Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.

Dz.U. 2018, poz. 1987.

Opracowania

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005.

Biśta I.J., Żurek J., Ekstradycja w polskim porządku prawnym [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014.

Brodowski L., Zasada podwójnej karalności czynu w kontekście ekstradycji, „Studia Prawnicze KUL” 2015, t. 61, z. 1.

Cybichowski Z., Międzynarodowe prawo karne. Kompetencja sądów do ścigania przestępstw zagranicznych, Warszawa 1927.

Cybichowski Z., Prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, wyd. 4, Warszawa 1932.

Cybichowski Z., System prawa międzynarodowego, wyd. 2, Warszawa 1923.

Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938.

Davies N., Powstanie ’44, tłum. E. Tabaszewska, Kraków 2004.

Draft Convention on Extradition and Rules for the Government of Territory Occupied by Hostile Forces, Londyn 1929.

Gardocki L., Gardocka T., Majewski Ł., Prawo karne międzynarodowe, Warszawa 2017.

Glaser S., Nowe kierunki w międzynarodowym prawie karnem a ekstradycja (ciąg dalszy), „Palestra” 1930, nr 6–7.

Górski A., Sakowicz A., Bariery prawne integracji europejskiej w sprawach karnych, Warszawa 2005.

Górski A., Sakowicz A. [w:] Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej, red. P. Hofmański, Warszawa 2008.

Grochowski L., Kontrola ruchu granicznego w II RP, „Studia Prawnoustrojowe” 2010, nr 11.

Guzik T., Ocena instytucji ekstradycji z perspektywy ekonomicznej analizy prawa, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, t. 42, nr 1.

Kasparek F., Prawo międzynarodowe prywatne i karne, Warszawa 1876.

Koredczuk J., Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym (Les classiques modernes), Wrocław 2007.

Klafkowski A., Umowa międzynarodowa a ustawa, RPEiS, 1965, t. 27, z. 4.

Krzymuski E., System prawa karnego ze stanowiska nauki i trzech kodeksów, obowiązujących w Polsce, Kraków 1921.

Mazurek I., Specyfi ka prac Komisji Kodyfi kacyjnej w procesie unifi kacji prawa w II Rzeczpospolitej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 23.

Mogilnicki A., Rappaport E.S., Kodeks postępowania karnego z ustawami dodatkowemi wydanemi do dnia 27 marca 1928, przypisami, skorowidzem i tablicami porównawczemi, cz. 1: Teksty, cz. 2: Motywy ustawodawcze, Warszawa 1928‒1929.

Mogilnicki A., Rappaport E.S., Ustawa postępowania karnego, Warszawa 1923.

Mozgawa-Saj M., Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2015.

Peiper L., Komentarz do Kodeksu postępowania karnego i do przepisów wprowadzających tenże kodeks, Kraków 1929.

Płachta M., Zagadnienia ekstradycyjne w prawie polskim, „Studia Europejskie” 1999, z. 2.

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. III, Kraków 2001.

Pokoj J., Regulacja prawna obywatelstwa polskiego w pierwszych latach II RP (1918–1926), „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2014, nr 4.

Prejsnar-Szatyńska S., Koncepcja człowieka w myśli prawnokarnej Edmunda Krzymuskiego, „Probacja” 2018, nr 2.

Rappaport E.S., Międzynarodowe prawo karne [w:] Encyklopedja podręczna prawa karnego, t. 2, red. W. Makowski, Warszawa 1934‒1936.

Rappaport E.S., Tendencje rozwojowe prawa karnego międzynarodowego, RPEiS, 1934, t. 1.

Rappaport E.S., Zagadnienie prawa karnego międzypaństwowego, Warszawa 1930.

Roszkowski W., Historia Polski 1914–2004, Warszawa 2004.

Rozmaryn S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964.

Skubiszewski K., Prawo PRL a traktaty, RPEiS, 1972, t. 34, z. 3.

Smoliński T., Prawo azylu i ekstradycja w konstytucjach europejskich państw socjalistycznych, RPEiS, 1973, t. 35, z. 1.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.